Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D.
Umuttepe Yerleşkesi Eski İstanbul Yolu 10. km. 41380 KOCAELİ

Anabilim Dalı Başkanı: (+90 262) 3037549
Anabilim Dalı Sekreterliği: (+90 262) 3037556
Fax: (+90 262) 3037003

Eğitim

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Programları

Sosyal Tıp

Sosyal tıp dersleri, Dönem I, 1. kurul içinde verilmektedir.

Toplam Ders Saati: 24
Kuramsal Dersler: 15
Uygulama Dersleri: 9

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin sağlığın sosyal belirleyicilerini kavraması; Türkiye’de ve dünyadaki halk sağlığı sorunları konusunda bilgi sahibi yapmaktır.

Hedefler

Bu dersin sonunda öğrenci aşağıdakileri kavramış olacaktır:

 1. Bir toplumda sağlık düzeyini belirleyen etmenleri ve etki mekanizmalarını
 2. Türkiye’de ve dünyada sağlık düzeyini
 3. Dünyada sağlık ile ilgili uluslararası örgütleri
 4. Türkiye’de sağlık hizmetlerinin örgütlenmesini

Kaynaklar

Temel ders kitabı
Eren, Nevzat. Çağlar Boyunca Toplum, Sağlık ve İnsan. SomGür Yayıncılık. Ankara. 1996

Diğer kaynaklar:

Giddens, Anthony. Sosyoloji. Ayraç Yayınevi, Ankara. 2000.
Kottak, Conrad Phillip. Antrolopoloji: İnsan Çeşitliliğine Bir Bakış. Ütopya Yayınları, Ankara. 2001.

DERSİN ADI
Sağlık kavramı, toplum-sağlık ilişkisi
Toplumsal sağlık göstergeleri
Dünyanın sağlığı
Türkiye’nin sağlığı
Sağlığın belirleyicileri
Sağlık, hastalık ve kültür
Toplumu tanıma
Sosyal tıp ve hekimlerin toplumsal sorumluluğu
Sağlık hizmetlerinin gelişimi ve Temel sağlık hizmetleri
Türkiye sağlık sistemi
Çevre ve Sağlık
İş ve Sağlık
Göç ve sağlık
Bilimsel Yöntem
Bilim insanlarının sorumlulukları ve bilim insanlarından örnekler
Uygulama Dersleri
Kent ve sağlık
Kır ve sağlık
Sağlık Kurumları

Sayfa Başı


Halk Sağlığı Ders Kurulu

Halk Sağlığı dersleri Dönem III, 8. Kurulda Toplum Sağlığı ve Etik Ders Kurulu içinde verilmektedir.

Toplam Ders Saati: 104
Kuramsal Dersler: 72
Uygulama Dersleri: 32

Amaç

Bu dersin amacı öğrencilere halk sağlığında temel kavramlarının öğretilmesi; toplumdaki sağlık sorunlarının saptanması ve çözülmesinde halk sağlığı yaklaşımının kazandırılmasıdır.

Hedefler

Bu dersin sonunda öğrenci aşağıdakileri kavramış ve yapabiliyor olacaktır:

 1. Toplumun sağlık sorunlarına tanı koyabilme
 2. Toplumun sağlık sorunlarına çözümler üretebilme
 3. Bir toplumdaki sağlık sistemini değerlendirebilme
 4. Sağlık hizmetlerinin yönetimi ilkeleri

İçerik

Halk sağlığına giriş, sağlık hizmetleri, sağlık yönetimi, epidemiyoloji (kesitsel, olgu-kontrol, kohort, deneysel araştırmalar), araştırma planlama, demografi, toplumsal sağlık göstergeleri, sosyal politikalar, sosyal güvenlik sistemleri, sağlık sistemleri, sağlık ekonomisi, bulaşıcı hastalıkların kontrolü, aşılama hizmetleri, üreme sağlığı, sosyal hastalıklar (tüberküloz, sıtma, AIDS vb), savaş ve sağlık, göçler ve sağlık, kronik hastalıkların kontrolü, çevre sağlığı, işçi sağlığı ve iş güvenliği, toplum beslenmesi, olağandışı durumlarda sağlık hizmetleri.

Kaynaklar

 • Çağatay G ve Akın L (Eds). Halk Sağlığı Temel Bilgiler. Güneş Kitabevi. Ankara. 2006.
 • Eren N.,Öztek Z. Sağlık Ocağı Yönetimi, 4. baskı, Ankara,1992
 • Wallace, RB. Maxcy-Rosenau-Last Public Health and Preventive Medicine (Ed: Wallace RB). 14. Edition, Appleton & Lange. 1998
 • Roger Detels, James Mcewen, Robert Beaglehole, and Heizo Tanaka. Oxford Textbook of Public Health. 4. Edition. 2002
DERSİN ADI
Halk sağlığında yöntem: grup çalışması -I
Halk sağlığında yöntem: grup çalışması -II
Halk sağlığında yöntem: grup sunumları
Halk sağlığı – Toplum tıp bilimleri
Halk sağlığında temel kavramlar
Sağlık sistemleri-I
Sağlık sistemleri-II
Türkiye’de sağlık hizmetlerinin tarihi
Dünyada ve Türkiye’de sağlıkta reform
Sağlık ekonomisi: Tanımlar ve kavramlar
Yataklı tedavi kurumları
Hastane yönetimi
Ayrımcılık ve sağlık hizmetleri
Sağlık Yönetimi
Bölge sağlık hizmetleri
Sağlık eğitimi ve sağlık okuryazarlığı
Sosyal politika
Tıp Eğitimi
Sağlık Hukuku
Demografi
Toplumsal sağlık göstergeleri
Türkiye’de ve Dünyada beslenme sorunları
Beslenme sağlık ilişkisi
Yeterli ve dengeli beslenme
Çevre sağlığında kavramlar, çevre kalkınma ilişkisi ve ekonomi politiği
İklim değişikliği ve sağlığı
Dış ortam hava kirliliği
İç ortam hava kirliliği
Sıvı ve katı atıkların zararsızlandırılması
Su ve sağlık
Su hijyeni
Okul sağlığı
Ulaşım ve sağlık
Elektromanyetik radyasyon ve sağlık
İyonizan radyasyon ve sağlık
Bulaşıcı hastalıkların durumu ve kontrolü
Salgın incelemesi
Aşılama hizmetleri
Bilimsel yöntem ve bilim insanının sorumlulukları
Epidemiyoloji nedir? Tıpta nedensel ilişki
Araştırma teknikleri ve tanımlayıcı araştırmalar
Kesitsel araştırma tekniği
Olgu-kontrol araştırma tekniği
Kohort araştırma tekniği
Deneysel araştırma tekniği
Yöntemsel araştırma tekniği
Araştırma planlaması
Kadın sağlığı hizmetleri
Dünyada ve Türkiye’de kadın sağlığının durumu
Sosyal hastalıklar: tüberküloz, AIDS epidemiyolojisi
Sosyal hastalıklar: sıtma epidemiyolojisi
Halk sağlığı açısından yaşlılık
Kronik hastalıklar epidemiyolojisi
ODD Epidemiyolojisi
ODD’da hızlı sağlık değerlendirilmesi
Halk sağlığı sorunu olarak şiddet
İşçi sağlığı ve iş güvenliği: kavramlar ve tarihçe
Türkiye’de çalışma yaşamı ve İSİG mevzuatı
İş kazaları
Çalışma yaşamında özel gruplar (çocuk işçiler, yaşlı işçiler)
Çalışma yaşamında özel gruplar (kadın işçiler,
özürlü işçiler)
Sağlık çalışanlarının sağlığı
Meslek hastalıkları-I
Meslek hastalıkları-II
Koruyucu Hekimlik Dersleri
Koruyucu hekimlik ve çocuklarda endokrin sorunlar
Koruyucu hekimlik ve kalp damar hastalıkları
Koruyucu hekimlik ve nefroloji
Koruyucu hekimlik ve dermatoloji
Koruyucu hekimlik ve fiziksel tıp
Koruyucu hekimlik ve çocuklarda nörolojik gelişim
Koruyucu hekimlik ve hematoloji

Sayfa Başı


Uygulama Dersleri

 1. Yuvacık Barajı ve Su Arıtma Tesisi
 2. İzaydaş Katı Atık Depolama Alanı
 3. Çenesuyu Dolum Tesisleri
 4. Gıda üretimi yapan işyerleri

Dönem VI. Halk Sağlığı Stajı Programı

Tıp Fakültesi son sınıf hekim adaylarına yönelik olan ve 7 haftalık dönemi kapsayan Kırsal Hekimlik Staj Programımızın genel çerçevesi aşağıda verilmiştir.

1. Kuramsal Dersler

Kırsal Hekimlik Stajının ilk üç günlük bölümü halk sağlığının temel konularını gözden geçirmek hedefiyle kuramsal derslere ayrılmıştır. Bu konular şunlardır;

 • Sağlık kavramı ve bileşenleri
 • Sağlık hizmetleri
 • Sağlık sistemleri
 • Türkiye’de sağlık hizmetleri
 • Toplumsal sağlığın ölçütleri
 • Birinci basamak sağlık hizmetleri yönetimi
 • Bilimsel yöntem ve araştırma teknikleri
 • Ölüm bildirim sistemi
 • İşçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri

2. İlçe Sağlık Müdürlüğü Uygulaması

Stajın dördüncü günü ile başlayıp altıncı haftasına kadar süren dönemde hekim adayları Derince İlçe Sağlık Müdürlüğü ile bu kuruma bağlı olan Aile Sağlığı birimlerinde aktif olarak görev almaktadırlar. Bu çalışma çerçevesinde "İlçe Sağlık Müdürlüğü Çalışma Dosyası" ve "Aile Sağlığı Merkezi Çalışma Dosyası" nı doldurmaktadırlar. Her salı öğleden sonrası birer öğretim üyesi İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne rutin ziyaret yaparak dosya ile ilgili sorular yanıtlanmakta ve daha önceden belirlenmiş başlıklar tartışılmaktadır.

3. Grup Çalışmaları

Staj süresince öğrenciler ile çeşitli konularda grup çalışmaları yapılmaktadır. Her grup için belirlenmiş ve yapılandırılmış grup çalışmaları şunlardır;

 1. Sağlık personelinin özlük hakları ve sorumlulukları
 2. Salgın incelemesi
 3. Türkiye'de anne ve çocuk sağlığının durumu
 4. Olağan dışı durumlarda sağlık hizmetleri

4. Seminerler

Öğrenciler staj boyunca iki seminer grubuna ayrılarak seminer hazırlar ve sunarlar. Her seminer grubu için öğretim üyelerinden birer danışman belirlenir. Seminer konuları öncelikle birinci basamakta konuları ile ilgilidir, zaman zaman sağlık hizmetleri ve sağlık politikası ile ilgili güncel konular da seminer konusu olarak seçilmektedir.

5. Kurum Gezileri

Hekim adayları her hafta cuma günü, staj sorumlusu öğretim görevlisi ile birlikte sağlıkla ilişkili kurumlara ziyaretlerde bulunmaktadırlar. Bu kurumlarda sorumlu kişilerle görüşülüp ilgili kurumun işlevi, yasal sorumlulukları, yönetsel yapılanması, yöneticilerin formasyonları vb. ile ilgili inceleme yapılmaktadır.

6. Araştırma

İnternler, stajın son 2 haftasında bir saha araştırmasının planlayarak ve yürütürler. Araştırma konuları birinci basamakta sık görülen halk sağlığı sorunları arasından seçilmektedir. Stajın son haftası içinde araştırma internler tarafından Anabilim Dalı'na sunulur.

Önceki Araştırma Raporları


Sayfa Başı


7. Birinci Basamakta Adli Tıp Hizmetleri

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'ndan bir öğretim üyesi adli muayene, otopsi, rapor yazma gibi konularda grup çalışması yapılmaktadır.

8. Okul Sağlığı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Okul Sağlığı Birimi'nde bir hafta süresince ilköğretim öğrencilerinin okula giriş ve aralıklı kontrol muayeneleri yapılmaktadır. Okul çevre denetimi yapılmakta ve öğrencilere hijyen ile ilgili sağlık eğitimi verilmektedir.

Uzmanlık Eğitimi

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda yürütülen Halk Sağlığı Uzmanlık Eğitim programında uzmanlık eğitimini standartlaştırmak, niteliğini arttırmak ve uzmanlık öğrencileri değerlendirmelerinin objektif kriterler üzerinden yapılmasını sağlamak üzere, KOÜTF Tıpta Uzmanlık Öğrencileri Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi, Tababet Uzmanlık Tüzüğü ve Tıpta Uzmanlık Tüzüğü esas alınarak hazırlanan bir “Uzmanlık Öğrencisi Eğitim ve Değerlendirme Dosyası” (asistan karnesi) uygulanmaktadır. Dosya, eğitim sürecinde yürütülmesi gereken etkinlikler ile eğitim programlarını kapsamaktadır ve Tıpta Uzmanlık Sınavı sonrası Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimi yapmaya hak kazanan ve Anabilim Dalı’nda göreve başlayan araştırma görevlilerince uzmanlık eğitimi süresince kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

Uzmanlık eğitimi Anabilim Dalı’nda aşağıda belirtilen kapsamda yürütülür:

 1. Kuramsal eğitim.
 2. Rotasyonlar.
 3. Beceri kazanma uygulamaları.
 4. Eğitim kursları.
 5. Araştırma, bildiri, yayın etkinlikleri.
 6. Bilimsel etkinliklere katılım.
 7. Anabilim Dalı çalışmalarına aktif katılım.
 8. Tez çalışması.

Kuramsal Eğitim

Kuramsal eğitim yöntemleri temel olarak dört başlıktadır:

 • o Anabilim Dalı’nda araştırma görevlilerine yönelik olarak yürütülen “Uzmanlık Öğrencisi Kuramsal Eğitim Ders Programları” çekirdek dersleri.
 • o Dönem I, III, VI dersleri ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Yüksek Lisans programı teorik dersleri, kurum gezileri, uygulamaları.
 • Seminer ve makale programları.
 • Eğitim kursları.

Uzmanlık öğrencisi kuramsal eğitim çekirdek programını ilk altı ayda alır . Eğitim programı ve eğiticiler Anabilim Dalı tarafından her kuramsal eğitim döneminin başında yeniden belirlenir. Ayrıca her uzmanlık öğrencisi eğitiminin ilk yılında Dönem I, III ve VI Halk Sağlığı ders ve uygulamalarına katılmak zorundadır. Seminer ve makale sunumları ile eğitim kursları kuramsal eğitimin tamamlayıcı öğeleridir.

Rotasyonlar

Uzmanlık eğitiminde Tüzük gereği zorunlu olarak yapılması gereken rotasyonlar Dahiliye, Kadın Hastalıkları ve Doğum, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları’dır. Uzmanlık öğrencisi rotasyon tarihleri AD Akademik Kurulu kararı ile belirlenir. Rotasyon bitiminde ilgili AD sorumlusu tarafından rotasyon formu doldurulur ve dosyaya eklenir.

Anabilim Dalı rotasyonları, süreleri ve rotasyon içerikleri AD tarafından belirlenerek uygun görülen tarihlerde yapılır. Rotasyon bitiminde rotasyon formu doldurulur, ilgili birim sorumlusu tarafından onaylanır ve dosyaya eklenir.


Sayfa Başı


Klinik Rotasyon Süreci ve Hedefleri
Rotasyon Süresi/AyRotasyon Dalı
1 AYÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları
1 AYEnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
1 AYGöğüs Hastalıkları
1 AYİç Hastalıkları
1 AYKadın Hastalıkları ve Doğum
1 AYRuh Sağlığı ve Hastalıkları
6 AYSaha Eğitimi**
 • **Uygulamalı Saha Eğitiminin Yapılabileceği Birimler
 • Türkiye Halk Sağlığı Kurumu,
 • Halk Sağlığı Müdürlüğü,
 • Toplum Sağlığı Merkezleri,
 • İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimleri,
 • Halk Sağlığı Laboratuvarı,
 • Meslek Hastalıkları Hastanesi ve benzeri birimler

Beceri Kazanma Uygulamaları

Uzmanlık öğrencisi, eğitimi boyunca sürdürdüğü her aşamada uzmanlık eğitiminin gerektirdiği becerileri kazanmak durumundadır. Bu beceriler, uygulama çalışmaları sırasında belirlenen sorumluların gözetiminde edinilir ve onaylanır.

Eğitim Kursları

Uzmanlık eğitimi süresince eğitim kurslarına katılım uzmanlık öğrencisinin gerçekleştirmesi gereken faaliyetlerdendir. Kurslara katılım için AD Akademik Kurul kararı gereklidir. Kurs katılımları belgelenerek dosyaya eklenir.

Araştırma, Bildiri, Yayın Etkinlikleri

Uzmanlık öğrencisi, uzmanlık eğitimi süresince AD’de yürütülen tüm faaliyetlere aktif olarak katılmak durumundadır. Bu faaliyetler arasında araştırma, bildiri ve yayın faaliyetleri eğitime önemli katkı sunacak çalışmalardır. Uzmanlık öğrencisi, uzmanlık eğitimi boyunca en az dört araştırmaya katılmalı, en az dört bildiri ve/veya yayın hazırlığına katkıda bulunmalı ve bu katkılar sorumlular tarafından onaylanmalı, örnekleri dosyaya eklenmelidir.

Bilimsel Etkinliklere Katılım

Uzmanlık öğrencisi uzmanlık eğitimi süresince Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Ulusal Halk Sağlığı Günleri ve Halk Sağlığı alanını ilgilendiren toplantılara katılır.

Katılım için AD Akademik Kurul kararı alınır ve katılım belgeleri dosyaya eklenir.

Belgeler

Halk Sağlığı Anabilim Dalı Dönem VI İntern Staj Rehberi

İlçe Sağlık Müdürlüğü Çalışma Dosyası

Aile Sağlığı Merkezi Çalışma Dosyası

İşyeri Hekimliği Çalışma Dosyası

 

Öğretim Üyeleri:

Prof.Dr.Çiğdem ÇAĞLAYAN  (Anabilim Dalı Başkanı)

Dr.Öğr. Üyesi Ahmet Alp AKERSayfa Başı

 

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors