Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D.
Umuttepe Yerleşkesi Eski İstanbul Yolu 10. km. 41380 KOCAELİ

Anabilim Dalı Başkanı: (+90 262) 3037549
Anabilim Dalı Sekreterliği: (+90 262) 3037556
Fax: (+90 262) 3037003

Eğitim

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Programları

Sosyal Tıp

Sosyal tıp dersleri, Dönem I, 1. kurul içinde verilmektedir.

Toplam Ders Saati: 25
Kuramsal Dersler: 16
Uygulama Dersleri: 9

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin sağlığın sosyal belirleyicilerini kavraması; Türkiye’de ve dünyadaki halk sağlığı sorunları konusunda bilgilendirilmesidir.

Hedefler

Bu dersin sonunda öğrenci aşağıdakileri kavramış olacaktır:

 1. Sağlık kavramının tanımını ve sağlığın sosyal belirleyicilerini
 2. Bir toplumda sağlık düzeyini belirleyen etmenleri ve etki mekanizmalarını
 3. Türkiye’de ve dünyada sağlık düzeyinin güncel durumunu
 4. Türkiye sağlık sistemini
 5. Hekimlerin toplumsal sorumluluklarını
 6. Bilimsel düşünme ve bilimsel yöntemi

Kaynaklar

Öztek, Zafer. Halk Sağlığı Kuramlar ve Uygulamalar. Ankara : Bireklam Arısı, 2020.

Çağatay Güler, Levent Akın. Halk Sağlığı Temel Bilgiler. Ankara : Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2012.

Roger Detels, Martin Gulliford, Quarraisha Abdool Karim, Chorh Chuan Tan. Oxford Textbook of Global Public Health. 6. ed. Oxford University Press, 2015.


DERSİN ADI
Sağlık kavramı, toplum-sağlık ilişkisi
Toplumsal sağlık göstergeleri
Dünyanın sağlığı
Türkiye’nin sağlığı
Sağlığın belirleyicileri
Sağlığın geliştirilmesi
Toplumu tanıma
Sosyal tıp ve hekimlerin toplumsal sorumluluğu
Temel sağlık hizmetleri
Türkiye sağlık sistemi
Çevre ve sağlık
İş ve sağlık
Kültür ve sağlık
Göç ve sağlık
Bilimsel yöntem ve bilim felsefesi
Uygulama Dersleri
Kent ve sağlık
Kır ve sağlık
Sağlık Kurumları

Sayfa Başı


Halk Sağlığı Ders Kurulu

Halk Sağlığı dersleri Dönem III, 7. Kurulda Toplum Sağlığı ve Etik Ders Kurulu içinde verilmektedir.

Toplam Ders Saati: 96
Kuramsal Dersler: 64
Uygulama Dersleri: 32

Amaç

Bu dersin amacı öğrencilere halk sağlığında temel kavramlarının öğretilmesi; toplumdaki sağlık sorunlarının saptanması ve çözülmesinde halk sağlığı yaklaşımının kazandırılmasıdır.

Hedefler

Bu dersin sonunda öğrenci aşağıdakileri kavramış ve yapabiliyor olacaktır:

 1. Toplumun sağlık sorunlarına tanı koyabilme
 2. Toplumun sağlık sorunlarına çözümler üretebilme
 3. Bir toplumdaki sağlık sistemini değerlendirebilme
 4. Sağlık hizmetlerinin yönetimi ilkeleri
 5. Toplumda kırılgan ve riskli grupların gereksinimlerini belirleyebilme
 6. Sağlık hizmetlerinin ayrım gözetmeksizin eşit ve hakça sunulmasının önemini bilme ve tutum kazanma
 7. Koruyucu hekimliğin temel ilkelerini uygulayabilme

İçerik

Halk sağlığına giriş, sağlık hizmetleri, sağlık yönetimi, epidemiyoloji (kesitsel, olgu-kontrol, kohort, deneysel araştırmalar), araştırma planlama, demografi, toplumsal sağlık göstergeleri, sosyal politikalar, sosyal güvenlik sistemleri, sağlık sistemleri, sağlık ekonomisi, bulaşıcı hastalıkların kontrolü, aşılama hizmetleri, üreme sağlığı, sosyal hastalıklar (tüberküloz, sıtma, AIDS vb), savaş ve sağlık, göçler ve sağlık, kronik hastalıkların kontrolü, çevre sağlığı, işçi sağlığı ve iş güvenliği, toplum beslenmesi, olağandışı durumlarda sağlık hizmetleri.

Kaynaklar

 • Öztek, Zafer. Halk Sağlığı Kuramlar ve Uygulamalar. Ankara : Bireklam Arısı, 2020.
 • Çağatay Güler, Levent Akın. Halk Sağlığı Temel Bilgiler. Ankara : Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2012.
 • Roger Detels, Martin Gulliford, Quarraisha Abdool Karim, Chorh Chuan Tan. Oxford Textbook of Global Public Health. 6. ed. Oxford University Press, 2015.
DERSİN ADI
Halk sağlığı – Toplum tıp bilimleri
Halk sağlığında temel kavramlar
Türkiye’de sağlık hizmetlerinin tarihi
Sağlık sistemleri
Sağlık reformları
Sağlık ekonomisi: Tanımlar ve kavramlar
Yataklı tedavi kurumları
Hastane yönetimi
Ayrımcılık ve sağlık hizmetleri
Halk sağlığı ve savunuculuk
Sağlık yönetimi
Bölge sağlık hizmetleri
Sağlık eğitimi ve sağlık okuryazarlığı
Sosyal politika
Küreselleşme ve sağlık
Sağlık Hukuku
Demografi
Türkiye’de ve dünyada beslenme sorunları
Beslenme sağlık ilişkisi
Toplum beslenmesi
Toplumsal sağlık ölçütleri ve eşitsizlikler
Çevre sağlığında kavramlar
İklim değişikliği ve sağlık
Dış ortam hava kirliliği
İç ortam hava kirliliği
Sıvı ve katı atıkların zararsız hale getirilmesi
Su ve sağlık
Su hijyeni
Çocuk ve çevre
Okul sağlığı
Birinci basamak çocuk sağlığı hizmetleri
Ulaşım ve sağlık
Elektromanyetik radyasyon ve sağlık
İyonizan radyasyon ve sağlık
Bulaşıcı hastalıkların durumu ve kontrolü
Salgın incelemesi
Aşılama hizmetleri
Epidemiyolojiye giriş ve araştırma teknikleri
Bilimsel yöntem ve bilim insanının sorumlulukları
Araştırma teknikleri ve tanımlayıcı araştırmalar
Kohort araştırma tekniği
Olgu-kontrol araştırma tekniği
Kesitsel araştırma tekniği
Yöntemsel araştırma tekniği
Deneysel araştırma tekniği
Pandemi tarihçesi ve kontrolü
Olağan dışı durumlar (ODD)
ODD’de sağlık hizmetleri
Dünyada ve Türkiye’de kadın sağlığının durumu
Kadın sağlığı hizmetleri
Sosyal hastalıklar: Sıtma epidemiyolojisi
Sosyal hastalıklar: Tüberküloz, AIDS epidemiyolojisi
Halk sağlığı açısından yaşlılık
Kronik hastalıklar epidemiyolojisi
Halk sağlığı açısından engellilik
Halk sağlığı sorunu olarak şiddet
İşçi sağlığı ve iş güvenliği: kavramlar ve tarihçe
Türkiye’de çalışma yaşamı ve İSİG mevzuatı
Sağlık çalışanlarının sağlığı
Temel iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri
Çalışma yaşamında özel gruplar (çocuk işçiler, yaşlı işçiler)
Çalışma yaşamında özel gruplar (kadın işçiler, özürlü işçiler)
Meslek hastalıkları
İş kazaları
Koruyucu Hekimlik Dersleri
Koruyucu hekimlik ve çocuklarda endokrin sorunlar
Koruyucu ruh sağlığı
Koruyucu hekimlik ve kalp damar hastalıkları
Koruyucu hekimlik ve nefroloji
Koruyucu hekimlik ve dermatoloji
Koruyucu hekimlik ve fiziksel tıp
Çocuk nörolojisinde koruyucu yaklaşımlar

Sayfa Başı


Uygulama Dersleri

 1. Yuvacık Barajı ve Su Arıtma Tesisi
 2. İzaydaş Katı Atık Depolama Alanı
 3. Çenesuyu Dolum Tesisleri
 4. Fabrika ziyareti
 5. Aile Sağlığı Merkezleri
 6. Hastane

Dönem VI. Halk Sağlığı Stajı Programı

Tıp Fakültesi son sınıf hekim adaylarına yönelik olan ve 7 haftalık dönemi kapsayan Kırsal Hekimlik Staj Programımızın genel çerçevesi aşağıda verilmiştir.

1. Kuramsal Dersler

Kırsal Hekimlik Stajının ilk haftası halk sağlığının temel konularını gözden geçirmek hedefiyle kuramsal derslere ayrılmıştır. Bu konular şunlardır;

 • Sağlık sistemleri
 • COVID-19 epidemiyolojisi ve korunma
 • Birinci basamak sağlık hizmetleri yönetimi
 • Ölüm bildirim sistemi
 • İşçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri
 • Sağlık personelinin özlük hakları
 • Araştırma teknikleri
 • Araştırma planlaması
 • Türkiye’de sağlık sistemi
 • Su hijyeni ve çevre sağlığı hizmetleri
 • Bildirimi zorunlu hastalıkların bildirimi ve sürveyans türleri
 • Genişletilmiş aşı programı
 • Çocuk sağlığı ve SB çocuk izlem protokolü
 • Okul sağlığı tanıtım
 • Salgın incelemesi
 • Güvenli annelik eğitimi
 • Doğum öncesi bakım
 • Aile planlaması

2. İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Aile Hekimliği Merkezleri Rotasyonu

Stajın ikinci haftası başlayıp altıncı haftasına kadar süren dönemde hekim adayları Derince İlçe Sağlık Müdürlüğü, İzmit İlçe Sağlık Müdürlüğü Aile Sağlığı birimlerinde dönüşümlü olarak gözlem ve uygulama yapmaktadırlar. Bu çalışmalar çerçevesinde " İntern Hekim Çalışma Dosyasını doldurmaktadırlar. Bir öğretim görevlisi eşliğindeilçe sağlık müdürlüğü ziyaret edilerek müdürlüğe bağlı birimlerin yetkililerinden yürütülen hizmetlere ilişkin bilgi alınmakta, dosya ile ilgili sorular yanıtlanmakta ve daha önceden belirlenmiş başlıklar tartışılmaktadır.

3. Okul Sağlığı Birimi Rotasyonu

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Okul Sağlığı Birimi'nde bir hafta süresince ilköğretim öğrencilerinin okula giriş ve aralıklı kontrol muayeneleri yapılmaktadır. Okul çevre denetimi yapılmakta ve öğrencilere hijyen ile ilgili sağlık eğitimi verilmektedir.

4. Sağlıklı Hayat Merkezi

İntörnler staj süresi içinde, bir öğretim görevlisi eşliğinde iki gün sağlıklı hayat merkezine gidip kurum bünyesinde gerçekleştirilen koruyucu sağlık hizmetleriyle ilgili bilgi almaktadırlar. Bu hizmetlerin kapsamında bulunan sigara bırakma polikliniği, ağız-diş sağlığı, üreme sağlığı, KETEM alt birimlerinde yapılan çalışmalara katılım göstermektedirler.

5. Grup Çalışmaları

Staj süresince öğrenciler ile çeşitli konularda grup çalışmaları yapılmaktadır. Her grup için belirlenmiş ve yapılandırılmış grup çalışmaları şunlardır;

 1. Sağlık personelinin özlük hakları ve sorumlulukları
 2. Salgın incelemesi
 3. Türkiye'de anne ve çocuk sağlığının durumu
 4. Olağan dışı durumlarda sağlık hizmetleri

6. Seminerler

Öğrenciler staj boyunca 4 seminer grubuna ayrılarak seminer hazırlar ve sunarlar. Her seminer grubu için öğretim üyelerinden birer danışman belirlenir. Seminer konuları öncelikle birinci basamakta konuları ile ilgilidir, zaman zaman sağlık hizmetleri ve sağlık politikası ile ilgili güncel konular da seminer konusu olarak seçilmektedir.

7. Kurum Gezileri

Hekim adayları her hafta cuma günü, staj sorumlusu öğretim görevlisi ile birlikte sağlıkla ilişkili kurumlara ziyaretlerde bulunmaktadırlar. Bu kurumlarda sorumlu kişilerle görüşülüp ilgili kurumun işlevi, yasal sorumlulukları, yönetsel yapılanması, yöneticilerin formasyonları vb. ile ilgili inceleme yapılmaktadır.

8. Araştırma

İntörnler, staj dönemi içinde bir saha araştırmasını planlar ve yürütürler. Araştırma konuları birinci basamakta sık görülen halk sağlığı sorunları arasından seçilmektedir. İntörnler, sorumlu öğretim görevlisinin danışmanlığında literatür tarama, veri formu hazırlanması, veri girişi, veri analizi ve araştırma raporu hazırlanması süreçlerine dahil olurlar. Araştırma, stajın son haftası içinde intörnler tarafından anabilim dalına sunulur.


 • 2021 Ekim-Kasım İntörn Grubu
 • 2021 Ağustos-Eylül İntörn Grubu
 • 2019 Temmuz-Ağustos İntörn Grubu
 • 2019 Ocak-Şubat İntörn Grubu
 • 2019 Mart-Nisan İntörn Grubu
 • 2018 Mart-Nisan İntörn Grubu
 • 2018 Ocak-Şubat İntörn Grubu
 • 2017 Kasım- Aralık İntörn Grubu
 • 2017 Eylül- Ekim İntörn Grubu
 • 2016-2017 İntörn Grubu
 • 2015 İntörn Grubu
 • 2014 İntörn Grubu

 • 9. Birinci Basamakta Adli Tıp Hizmetleri

  Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'ndan bir öğretim üyesi adli muayene, otopsi, rapor yazma gibi konularda grup çalışması yapılmaktadır.

  10. Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Modülü

  Olağandışı durumlarla ilgili temel kavramlar, hızlı sağlık değerlendirmesi, afetlerde acil sağlık hizmetleri, çevre sağlığı hizmetleri ve geçici barınma yerleri, beslenme, bulaşıcı hastalıklara yaklaşım ve ruh sağlığı konularıyla ilgili teorik dersler ve pratik uygulamalardan oluşan bir eğitim modülüdür. Bu modül Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyeleri öncülüğünde, Acil Tıp ve Psikiyatri Anabilim Dallarından öğretim üyelerinin katkılarıyla gerçekleştirilir.

  Modül Teorik Dersleri

  • Olağandışı Durumlarla İlgili Temel Kavramlar ve Sağlık
  • Olağandışı Durumlarda Sağlık Değerlendirmesi ve Hızlı Değerlendirme
  • Olağandışı Durumlarda Risk Grupları
  • Afetlerde Acil Sağlık Hizmetleri (Alt başlıklar: triyaj, hastane öncesi hizmetler, sağlık tesisinde verilen hizmetler)
  • Olağandışı Durumlarda Çevre Sağlığı Hizmetleri ve Geçici Barınma Yerleri
  • Olağandışı Durumlarda Beslenme
  • Olağandışı Durumlarda Bulaşıcı Hastalıklara Yaklaşım
  • Olağandışı Durumlarda Ruh Sağlığı

  Modül Pratik Uygulamaları

  • Örnek Hızlı Değerlendirme Çalışması
  • Afet Sonrası Geçici Barınma Yeri Planlaması
  • Su Hijyeni
  • Salgın İncelemesi
  • Senaryoya Dayalı Triyaj ve Acil Müdahale Örnekleri

  Sayfa Başı


  Uzmanlık Eğitimi

  Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda yürütülen Halk Sağlığı Uzmanlık Eğitim programında uzmanlık eğitimini standartlaştırmak, niteliğini arttırmak ve uzmanlık öğrencileri değerlendirmelerinin objektif kriterler üzerinden yapılmasını sağlamak üzere, KOÜTF Tıpta Uzmanlık Öğrencileri Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi, Tababet Uzmanlık Tüzüğü ve Tıpta Uzmanlık Tüzüğü esas alınarak hazırlanan bir “Uzmanlık Öğrencisi Eğitim ve Değerlendirme Dosyası” (asistan karnesi) uygulanmaktadır. Dosya, eğitim sürecinde yürütülmesi gereken etkinlikler ile eğitim programlarını kapsamaktadır ve Tıpta Uzmanlık Sınavı sonrası Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimi yapmaya hak kazanan ve Anabilim Dalı’nda göreve başlayan araştırma görevlilerince uzmanlık eğitimi süresince kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

  Uzmanlık eğitimi Anabilim Dalı’nda aşağıda belirtilen kapsamda yürütülür:

  1. Kuramsal eğitim
  2. Rotasyonlar
  3. Beceri kazanma uygulamaları
  4. Eğitim kursları
  5. Araştırma, bildiri, yayın etkinlikleri
  6. Bilimsel etkinliklere katılım
  7. Anabilim dalı çalışmalarına aktif katılım
  8. Tez çalışması

  Kuramsal Eğitim

  Kuramsal eğitim yöntemleri temel olarak dört başlıktadır:

  • Anabilim Dalı’nda araştırma görevlilerine yönelik olarak yürütülen “Uzmanlık Öğrencisi Kuramsal Eğitim Ders Programları” çekirdek dersleri
  • Dönem I, III, VI dersleri ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Yüksek Lisans programı teorik dersleri, kurum gezileri, uygulamaları
  • Seminer ve makale programları
  • Eğitim kursları

  Uzmanlık öğrencisi kuramsal eğitim çekirdek programını ilk altı ayda alır. Eğitim programı ve eğiticiler Anabilim Dalı tarafından her kuramsal eğitim döneminin başında yeniden belirlenir. Ayrıca her uzmanlık öğrencisi eğitiminin ilk yılında Dönem I, III ve VI Halk Sağlığı ders ve uygulamalarına katılmak zorundadır. Seminer ve makale sunumları ile eğitim kursları kuramsal eğitimin tamamlayıcı öğeleridir. Ek olarak sağlıkla ilgili özel gün ve hafta sunumları ile bulunduğumuz bölgede yaşanan güncel halk sağlığı sorunlarının tartışılması da eğitsel etkinliklerimiz arasındadır.

  Rotasyonlar

  Uzmanlık eğitiminde Tüzük gereği zorunlu olarak yapılması gereken rotasyonlar Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Göğüs Hastalıkları, İç Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları’dır. Uzmanlık öğrencisi rotasyon tarihleri AD Akademik Kurulu kararı ile belirlenir. Rotasyon bitiminde ilgili AD sorumlusu tarafından rotasyon formu doldurulur ve dosyaya eklenir.


  Sayfa Başı


  Klinik Rotasyon Süreci
  Rotasyon Süresi/AyRotasyon Dalı
  1 AYÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları
  1 AYEnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
  1 AYGöğüs Hastalıkları
  1 AYİç Hastalıkları
  1 AYKadın Hastalıkları ve Doğum
  1 AYRuh Sağlığı ve Hastalıkları
  6 AYSaha Eğitimi**
  • **Uygulamalı Saha Eğitiminin Yapılabileceği Birimler
  • Halk Sağlığı Müdürlüğü,
  • Toplum Sağlığı Merkezleri,
  • İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimleri,
  • Halk Sağlığı Laboratuvarı,
  • Meslek Hastalıkları Hastanesi ve benzeri birimler

  Beceri Kazanma Uygulamaları

  Uzmanlık öğrencisi, eğitimi boyunca sürdürdüğü her aşamada uzmanlık eğitiminin gerektirdiği becerileri kazanmak durumundadır. Bu beceriler, uygulama çalışmaları sırasında belirlenen sorumluların gözetiminde edinilir ve onaylanır.

  Eğitim Kursları

  Uzmanlık eğitimi süresince eğitim kurslarına katılım uzmanlık öğrencisinin gerçekleştirmesi gereken faaliyetlerdendir. Kurslara katılım için AD Akademik Kurul kararı gereklidir. Kurs katılımları belgelenerek dosyaya eklenir.

  Araştırma, Bildiri, Yayın Etkinlikleri

  Uzmanlık öğrencisi, uzmanlık eğitimi süresince ana bilim dalında yürütülen tüm faaliyetlere aktif olarak katılmak durumundadır. Bu faaliyetler arasında araştırma, bildiri ve yayın faaliyetleri eğitime önemli katkı sunacak çalışmalardır. Uzmanlık öğrencisi, uzmanlık eğitimi boyunca bölümde yürütülen araştırmalara katılmalı, bildiri ve/veya yayın hazırlığına katkıda bulunmalı ve bu katkılar sorumlular tarafından onaylanmalı, örnekleri dosyaya eklenmelidir.

  Bilimsel Etkinliklere Katılım

  Uzmanlık öğrencisi uzmanlık eğitimi süresince Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Ulusal Halk Sağlığı Günleri ve Halk Sağlığı alanını ilgilendiren toplantılara katılır.

  Katılım için AD Akademik Kurul kararı alınır ve katılım belgeleri dosyaya eklenir.

  Belgeler

  Halk Sağlığı Anabilim Dalı Dönem VI İntörn Staj Rehberi

  İşyeri Hekimliği Çalışma Dosyası

  İntörn Hekim Çalışma Dosyası

  İlçe Sağlık Müdürlüğü Çalışma Dosyası

  Aile Sağlığı Merkezi Çalışma Dosyası

   

  Öğretim Üyeleri:

  Prof.Dr.Çiğdem ÇAĞLAYAN  (Anabilim Dalı Başkanı)

  Dr.Öğr. Üyesi Ahmet Alp AKER  Sayfa Başı

   

  Demo Settings
  Header Colors
  Navigation Colors
  Footer Colors