Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Tarihçe

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, 1995 yılında Prof. Dr. Recep Bingöl tarafından kurulmuştur. 1999-2007 yılları arasında Prof. Dr. Volkan Dündar, 2007-2011 yılları arasında Prof. Dr. Recep Bingöl, 2011-2016 yılları arasında ise Prof. Dr. Aynur Karadenizli Anabilim Dalı Başkanlığı yapmıştır. Halen Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı başkanlığı görevi Prof. Dr. Fetiye Kolaylı tarafından yürütülmektedir.

Anabilim Dalı akademik kadrosunda; yedi profesör, bir doktor öğretim üyesi olmak üzere sekiz öğretim üyesi, beş TUS araştırma görevlisi, üç sağlık bilimleri araştırma görevlisi olmak üzere toplam sekiz araştırma görevlisi, bulunmaktadır.

1995 yılında Sopalı SSK Hastanesi laboratuvarlarında hizmet vermeye başlayan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı; 2005 yılında Umuttepe yerleşkesindeki hastane binasına taşınmış, yıllar içinde gelişerek rutin hasta hizmeti yanında bugün ileri moleküler biyolojik tekniklerin, hücre kültürünün, monoklonal antikor üretiminin yapılabildiği bir Anabilim Dalı haline gelmiştir.

Bakteriyoloji, Viroloji, Mikoloji, Parazitoloji ve İmmünoloji gibi birçok farklı disiplinin ortak bir çatıda toplandığı multidisipliner bir anabilim dalı olan Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalında rutin hasta hizmeti laboratuvarları yanında birçok farklı konunun çalışıldığı araştırma laboratuvarları da bulunmaktadır.

Eğitim Ve Öğretim

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Tıbbi (Klinik) Mikrobiyoloji Uzmanlık eğitimi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi vermektedir.

Anabilim Dalımız Tıp Fakültesi Dönem I, Dönem II ve Dönem III Tıbbi Mikrobiyoloji dersleri yanında Diş Hekimliği Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji – Parazitoloji ve Oral Mikrobiyoloji derslerini de vermektedir.

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Amacımız; Tıbbi Mikrobiyoloji alanında teorik bilgi birikimi ve laboratuvar becerisi kazandırmak, edindiği bilgi ve becerileri kullanarak toplumun ve ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda bilime ve etiğe saygılı, bilimsel çözümler ve teknoloji üretebilen bilim insanları yetiştirmektir.

Vizyon

 • Mikrobiyoloji Bilimi alanında klasik ve güncel bilgileri kapsayan eğitim programı çerçevesinde nitelikli bilim insanları yetiştirmek,
 • Bölge ve ülke ihtiyaçları dikkate alınarak Tıbbi Mikrobiyoloji alanında yapılan bilimsel çalışmalarla evrensel bilime katkıda bulunarak uluslararası platformlarda ülkemizi başarıyla temsil etmek.

Misyon

 • Bilimsel gelişmeleri takip eden,
 • Edinmiş olduğu bilgi ve becerileri kullanarak, bilimsel çalışmalar planlayıp yürütebilen,
 • Bilgisini ve deneyimlerini başkalarına aktarabilen,
 • Toplumun sağlık ihtiyaçlarına cevap verebilecek Mikrobiyoloji uzmanları, bağımsız araştırmalar yapabilen geleceğin akademisyenleri ve ülkemizin teknoloji ve innovasyon alt yapısını geliştirecek araştırmacılar yetiştirmek

Anabilim Dalı Çalışma Konuları

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı olarak Rutin laboratuvar hizmeti yanında, araştırma konuları arasında hastane enfeksiyon etkeni bakterilerin direnç genlerinin araştırılması ve moleküler tiplendirilmesi, Francisella tularensis kültürü ve moleküler tanısı, serolojisi, Enterohemorajik E.coli Stx1 ve 2, virulans genlerinin tanımlanması, anaerob bakterilerin üretilmesi, tanımlanması ve antimikrobik duyarlılık çalışmaları, antifungal duyarlılığa yönelik in vivo ve in vitro sinerji çalışmaları, bakteri ve mantar biyofilm çalışmaları, çeşitli kimyasal ve biyolojik maddelerin antimikrobik antifungal ve antiviral duyarlılıklarının araştırılması, virus hücre kültürleri, sitotoksitite testleri, in-house ELISA ve kit geliştirme çalışmaları yer almaktadır. Ayrıca Anabilim Dalımızda hibridoma laboratuvarı kurulmuş olup hibridoma hücrelerinin üretilmesi ve monoklonal antikor üretme çalışmaları devam etmektedir.

Yürütülen Çalışmalar

 • Kocaeli Üniversitesi' nde Troponin I ve CK-MB Tanı Kitlerinin Üretilmesi Destekleyen Kurum: MARKA, TR42/13/GPD/01
 • Üriner Sistem Enfeksiyonu Etkeni Olan Escherichia coli İzolatlarında, ST131 Sekans Tipinin ve Alt Klonlarının Belirlenmesi Destekleyen Kurum: TÜBİTAK 1002, Proje No: 215S136.
 • Antibakteriyel Özellikleri Geliştirilmiş Titanyum Alaşımlarının Toz Metalurjisi ile Üretimi Destekleyen Kurum: KOÜ BAP projesi Proje No:2015/042
 • Antifungal-Daptomisin Kombinasyonlarının Candida albicans-Staphylococcus epidermidis Biyofilmine, Antifungal-Meropenem Kombinasyonlarının Candida albicans-Pseudomonas aeruginosa Biyofilmine Etkisinin Araştırılması Destekleyen Kurum: TÜBİTAK 1002, TÜBİTAK Proje No:315S187 Doktora tez öğrencisi: Agim OSMANİ Danışman: Prof. Dr. Sema KEÇELİ
 • Geyve Zeytin Yaprağı Ve Propolisin Herpes Simplex Virus Tip 1, 2 Üzerindeki Antiviral Etkinliğinin Belirlenmesi Ve Asiklovir İle Karşılaştırılması (Sakarya Üniversitesi ile Kocaeli Üniversitesi Ortak projesidir). Destekleyen Kurum: Sakarya Üniversitesi, BAP Projesi, Proje No: 2016-08-06-023
 • Hastane Enfeksiyon Etkeni Olan Vankomisine Dirençli Enterokokları Saptanmasında Yeni Bir Hızlı Tanı Yönteminin Geliştirilmesi Destekleyen Kurum: KOÜ BAP Proje no:2017/051
 • Karbapenemaz Üreten Klebsiella pneumoniae suşlarının moleküler karakterizasyonu Tez Öğrencisi: Arş. Gör. Dr. Serpil GENÇ Danışman. Prof. Dr. Fetiye KOLAYLI Destekleyen Kurum : KOÜ BAP Proje no:2016/069
 • Genişlemiş spektrumlu beta laktamaz (GSBL) üreten Escherichia coli (E.coli) suşlarının etken olduğu üriner sistem infeksiyonlarında dışkıda GSBL üreten E.coli taşıyıcılığının saptanması Tez Öğrenci: Arş. Gör. Dr. Yeşim UYGUN KIZMAZ Danışman: Prof. Dr. Sibel GÜNDEŞ
 • Türkiye’nin Farklı Coğrafik Bölgelerinden İzole Edilen Brusella İzolatlarından Elde Edilen Ortak İmmünodominant Proteinlerin Serolojik Proteom Analizi (SERPA) Kullanılarak Araştırılması Tez Öğrencisi: Arş. Gör. Hüseyin UZUNER Danışman: Prof. Dr. Aynur KARADENİZLİ
 • Üropatojen Escherichia coli İzolatlarının Biyofilm Oluşturma Yeteneğinin Ve Biyofilmde Antibiyotik Duyarlılığının Araştırılması Tez Öğrencisi: Arş. Gör. Doğanhan Kadir ER Danışman: Prof. Dr. Devrim DÜNDAR
 • Acinetobacter baumannii izolatlarının genotiplerinin saptanması ve biyofilm oluşumu ile karşılaştırılması Tez Öğrencisi: Arş. Gör. Dr. Fatma Zehra DUYMAZ Danışman: Prof. Dr. Fatma BUDAK
 • Fusobacterium nucleatum’a karşı oluşan antikorların kolerektal kanserin serolojik tanısında değerinin araştırılması Tez Öğrencisi: Arş. Gör. Dr. Melike KURT Danışman: Prof. Dr. Zeki YUMUK
 • İdrar örneklerinden izole edilen Streptococcus agalactiae izolatlarının serotiplendirilmesi ve ST-17 klonunun araştırılması Tez Öğrencisi: Arş. Gör. Eda YAZICI ÖZÇELİK Danışman: Prof. Dr. Gülden SÖNMEZ TAMER

 

Öğretim Üyeleri:

Prof.Dr.Fetiye KOLAYLI (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof.Dr.Aynur YAZICI KARADENİZLİ

Prof.Dr.Sema Aşkın KEÇELİ

Prof.Dr.Fatma BUDAK

Prof.Dr.Zeki YUMUK

Prof.Dr.Devrim ÖZTÜRK DÜNDAR

Dr.Öğr.Üyesi Erdener BALIKÇISayfa Başı

 

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors