İdari Birimler

AYNİYAT-SATINALMA


Hasan ÜSTÜN
Tel: 0262 303 78 07
E-Posta: koutip.ayniyat@kocaeli.edu.tr

Görev Tanımı:

BİLGİ İŞLEM


Emel Beratiye AYDINLIK
Tel: 0262 303 86 80
E-Posta: emel.aydinlik@kocaeli.edu.tr
E-Posta: emelaydinlik@hotmail.com


Onur Remzi UĞRASIZ
Tel:
0262 303 79 20
E-Posta:onurugrasiz@gmail.com

BÖLÜM SEKRETERLERİ


Feride KURAK
Dahili Tıp Bilimler Bölüm Sekreteri

Tel: 0262 303 81 81
E-Posta: kurak.feride@hotmail.com


Serap ALTINTAŞ
Cerrahi ve Temel Tıp Bilimler Bölüm Sekreteri
Tel:
0262 303 70 20
E-Posta:altintasserap@hotmail.com

Görev Tanımı:

Akademik personelin ek ders formlarını ve performans c formları ile nöbet puantajlarının zamanında dekanlık makamına iletilmesini sağlamak.

Yılda İki kez yapılan Akademik Bölüm Kurulu sonuçlarının ve yıl sonunda Anabilim Dallarının faaliyet raporlarının Dekanlık Makamına sunmak.

Akademik aşama kaydeden öğretim üyelerinin bilimsel dosyalarının incelenmek üzere Akademik Yükseltme ve Değerlendirme komisyonunu yönlendirmek ve sonucun dekanlık makamına iletilmesini sağlamak.

Yardımcı doçent görev süre takiplerinin yapılacak gerekli yazışmaları yapmak.

Bölümümüze bağlı akademik personel ile araştırma görevlilerinin Yurtiçi ve yurt dışı geçici ve uzun süreli görevlendirmelerinde alınan yönetim kurulu kararlarının gereğini yapmak.

Bölüm Başkanına gelen gizli dosyaların, soruşturma ve ön inceleme raporlarının Dekanlık Makamına zamanında ve eksiksiz bildirimini sağlamak.

Anabilim Dallarının; günlü, ivedi yazılarının takip edilmesi, cevaplarının yazılmalarını sağlamak ve zamanında Dekanlığa iletilmek üzere bölüm yazılarını yazmak,

Anabilim Dallarında görevli araştırma görevlilerinden uzmanlığını alanların uzmanlık belgelerini ve sınav tutanaklarını yazmak ve hazırlamak, dekanlık makamına iletmek.

Anabilim Dallarından gelen öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerine ait yıllık izin, sağlık raporları, her türlü görevlendirmelerde evrakların kontrollerini yapıp eksiksiz olarak dekanlık makamına iletmek.

Bölüm Başkanının vereceği her türlü işleri yapmak.

Dekan Sekreteri


Özlem BAŞARAN
Tel: 0262 303 70 04
E-Posta: ozlembasaran2005@hotmail.com

DESTEK HİZMETLERİ


Savaş KILIÇKAYA
Tel: 0262 303 78 15


Muhsin KOÇ
Tel:0262 303 74 67

EĞİTİM KOMİSYONU SEKRETERLİĞİ


Özlem ÖZDEMİR
Tel: 0262 303 79 09
E-Posta:koutip.egtkomisyonusekreteri@kocaeli.edu.tr

Görev Tanımı:

Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu İle İlgili Görevleri:

Eğitim Komisyonu sekreterliği alanına giren her türlü yazışmayı mevzuata uygun bir şekilde yerine getirmek.

Eğitim Komisyonu toplantı yerlerini ayarlamak, ihtiyaç olabilecek cihazların temini için teknik servis ile irtibata geçmek, katılımcılara gündemi iletmek,

PDÖ eğitimlerinde sorumlu öğretim üyesine yardımcı olmak, eğitim dosyalarını hazırlamak, grupları belirlemek, eğitim verilecek salonları ayarlamak, eğitim araç-gereçlerini temin etmek..

TODUP Hekimliğe Hazırlık Programı’nda yer alan Öğrenci Araştırmaları ile ilgili grup sunumlarını toplamak, dosya hazırlamak ve ilgili öğretim üyesine ulaştırmak, konu ile ilgili öğretim üyeleri ve öğrencilerle iletişim kurmak

Eğitim kongrelerini düzenlemek, afiş/ sertifika hazırlatmak, teknik servis ile koordineli çalışmak.

Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Sekreterliği:

Tıp Eğitimi Anabilim Dalı sekreterliği alanına giren her türlü yazışmayı mevzuata uygun bir şekilde yerine getirmek.

Eğitim Binası Sorumluluğu:

Bina ile ilgili her türlü işleri mevzuata uygun bir şekilde yerine getirmek.

GÜVENLİK


Hamdi SEZGİN
Tel: 0262 303 87 22

KÜTÜPHANE


Hülya ALTAN
Kütüphane Sorumlusu
Tel: 0262 303 84 03
E-Posta:koutip.kutuphane@kocaeli.edu.tr


Sevinç ASLAN
Tel: 0262 303 84 02
E-Posta:koutip.kutuphane@kocaeli.edu.tr

Görev Tanımı:

Kullanıcı üye kayıtlarının yapılması, var olan kayıtların aktifleştirilmesi,

Kütüphanede bulunan eser ve kaynakların ödünç ve iade işlemlerinin yapılması,

Ayırtma işlemi yapılmış kitapların ayırtan kullanıcılara ayrılması,

Katalog tarama hizmeti ile eser ve konu taraması konusunda bilgilendirmek ve eser ve konu taramasında yardımcı olmak,

Veri Tabanına uzaktan erişim konusunda bilgilendirmek ve Veri Tabanı Taramaları konusunda yardımcı olmak,

Raflarda aradığı eseri bulamayan okuyucuya yardımcı olmak,

İlişik kesme işlemleri için üye bilgilerinin kontrolü, ilişik kesme işlemleri,

Kataloglama ve sınıflandırma hizmeti için Merkez Kütüphane ile koordineli çalışma yapmak,

İade ile gelen ve Merkez Kütüphane tarafından kataloğa girip etiketlenmiş kitapların kütüphane raflarına LC sınıflama sistemine uygun yerleştirilmesi,

Raflardaki yayınların düzenli olarak kontrol edilip düzenlenmesi,

Tezlerin kabulü ve Merkez kütüphaneye kataloglanmak üzere gönderilmesi. Kataloğa giren tezlerin bölümlere uygun raf dizimlerinin yapılması,

Kullanıcıları tezlerden, tez izinlerine göre yararlandırma,

Koleksiyon geliştirme-sağlama hizmeti vermek,

Kütüphanemize kayıtlı kitap ve materyallerin sayımlarının yapılması,

Sayım sonucunda tespit edilmiş kayıp ve yıpranmış kitaplar ile materyalin kayıttan düşülmesi için Merkez Kütüphaneye bilgi vermek,

Cilt onarımına gidecek kitapların belirlenerek listelenmesi, katalog bilgilerinin düzenlenmesi için Merkez Kütüphaneye gönderilmesi, onarım işlemlerinin takip edilmesi,

Kütüphane yazılımının (Yordam BT) ve bilgisayar ve donanımlarının onarımlarının yaptırılmasını sağlamak,

Kütüphane materyallerinin kütüphane dışına çıkışı konusunda güvenliği sağlamak,

Kullanıcıların masaları etkin ve verimli kullanmalarını sağlamak,

Kütüphane panosunun güncel tutulması,

Diğer üniversite ve kuruluşlardan dağıtım yoluyla gelen süreli yayınların teşhir raflarına yerleştirilmesi,

Kütüphanemize bağış olarak veya dağıtım yoluyla gelen kitapların seçilmesi. Katalog kaydı için Merkez Kütüphaneye gönderilmesi,

Kontroller sonucu kütüphanemizde kullanılmayacağını belirlediğimiz bağış kitapların öğrencilerimize veya talepte bulunan başka kurumlara dağıtımının yapılması,

Kitap, basılı veya elektronik dergi sipariş isteklerinde rehberlik etmek,

Kütüphaneler Arası İşbirliği Hizmetlerinde bulunma (Kütüphaneler arası ödünç verme - yayın temin etme)

Temizlik, bakım-onarım işlerinin yapılmasını sağlamak,

Kütüphanede sıcaklık, aydınlatma ve ses konusunda iyi bir çalışma ortamı oluşturulmasını sağlamak amacı ile gerekli teknik birimlerle iletişim kurmak,

Kütüphanede kullanılacak araç-gereç, malzeme ve ihtiyaç maddelerinin temin edilmesini sağlamak,

Kütüphanede çalıştırılacak kısmi zamanlı çalışan öğrencilerin ne şekilde çalışacakları ve gereksinim duyulan sayıları konusunda ön çalışma yapıp Fakülte Yönetimine ve Sağlık Kültür Daire Başkanlığına talep için yazışmaların yapılması ve takibi,

Kısmi zamanlı çalışacak öğrencilerin başvurularını almak. Çalıştırılacak öğrencilerin seçimi için Fakülte Yönetimince kurulan komisyona başvuru formlarını iletmek ve bilgi vermek. Komisyonun belirlediği öğrenci isimlerini Sağlık Kültür Daire Başkanlığına iletilmesi konusunda yazışmaların yapılması

SGK girişleri, ödeme işlemleri vb. için Muhasebe birimince ve Sağlık Kültür Daire Başkanlığınca kullanılacak belgelerin çalışacak kısmi zamanlı öğrencilerden alınarak ilgili birimlere tesliminin yapılması,

Çalışacak öğrencilerin koordinasyonunu sağlamak ve kendilerini görevleri konusunda bilgilendirmek, görev süreleri boyunca takiplerini yapmak,

Kütüphane ile ilgili yazışmaların yapılması.

ÖĞRENCİ İŞLERİ


Sema GÖNEN
Tel: 0262 303 79 34
E-Posta: koutip.ogr.isleri@gmail.com


Hasan ABANOZ
Tel: 0262 303 79 32
E-Posta:koutip.ogr.isleri@gmail.com


Nimet BESLER
Tel: 0262 303 79 34
E-Posta:koutip.ogr.isleri@gmail.com

Görev Tanımı:

Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı sorumluluğunda yeni öğrencilerin kayıtlarını yapmak, eski öğrencilerin de kayıt yenilemelerini yapmak,

Kayıtlı olan öğrencilerimizin bütün özlük bilgileri öğrenci bilgi sisteminden kontrol ederek tamamlamak, öğrenci, öğrenci notlarının girilebilmesi Excel formatında tablolar ve düzenlemeler yapmak,

1., 2. ve 3. sınıfların bütün sınavlarının hazırlanması aşamasından başlayıp sınav sonuç tabloları ilan edilinceye kadar yapılması gereken işlemleri (Soru sayıları ve pratik puanı hesaplama, gözetmen görevlendirme, sınav salonlarını ayarlama, sınav değerlendirme, sınav sonuç tabloları hazırlama ve ilan etme vb.) yapmak, 4., 5. ve 6. sınıflar için gelen sınav sonuçlarının bilgisayara giriş işlemleri yapmak, sene içinde sınıf atlayan öğrencilerimizin intibaklarını yapmak ve durumlarını takip etmek,

Erasmus’a giden ve gelen öğrencilerin intibaklarını yapmak, gerekli belgeleri hazırlamak ve Rektörlük AB Ofisine göndermek,

Öğrencilerimizin bütün notları “Not Kütüğü” defterine işlemek, raporlama ve arşivleme işlemleri yapmak,

Öğrencilere öğrenim yılı ders program kitapçıklarının dağıtmak, ders programındaki değişikliklerin duyurularını yapmak ve takip etmek,

Transkript ve askerlik belgelerinin çıkarılabilmesi için Excel Programında düzenlemeler yapmak. İsteyen öğrencilerimize, öğrenci belgesi, transkript, askerlik belgesi, başarı belgesi, sevk belgesi (Hasta muayene isteği) ve diğer belgeler vermek, her konuda öğrencilerimize danışmanlık yapmak,

Öğrencilerimize akademik danışman atama işlemleri yapmak, bilgilendirme amaçlı öğrencilerimize listeler ilan emek, Öğretim Üyelerine görevlendime yazıları göndermek,

YÖK’ün istekleri doğrultusunda; dönem başında bütün öğrencilerimizin sınıfına, yaşına, cinsine göre istatistik bilgileri hazırlamak, YÖK’ün bilgi sistemindeki matbu formlara girişlerini yapmak,

Katkı kredisi, öğrenim kredisi ve burs alan öğrencilerimize yönlendirme ve bilgilendirme duyuruları ilan etmek, YÖK’ün ve diğer kurumların istekleri doğrultusunda gerekli bilgiler hazırlamak ve Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na göndermek,

Harç yatırması gereken öğrencilerimizi takip etmek, gerekli uyarılarda bulunmak,

Dekanlık tarafından istenebilecek bazı istatistik bilgileri ve grafikleri hazırlanmak,

Mezuniyet aşamasına gelen öğrencilerimizin not kontrolü, harç kontrolü yaparak mezuniyet işlemlerini yapmak, mezuniyet dosyasını hazırlamak ve Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na göndermek, Öğrencilere geçici mezuniyet belgesi ve transkript, vermek,

Rektörlük, Sağlık Bakanlığı, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ve diğer resmi ve özel kurumlar ile gerekli yazışmaları yapmak.

Personel Bürosu


Emin ÖZDOĞAN
Tel: 0262 303 70 21
E-Posta: koutip.personel@kocaeli.edu.tr


Seval EREN
Tel: 0262 303 70 21
E-Posta: koutip.personel@kocaeli.edu.tr


İsmail BİÇER
Tel: 0262 303 70 21
E-Posta:koutip.personel@kocaeli.edu.tr

Görev Tanımı:

Akademik ve idari personelin özlük haklarını takip etmek,

Personel Daire Başkanlığı ile işbirliği içinde her çalışana özlük dosyası açmak,

Akademik ve idari personelin kişisel bilgi ve evraklarını yasalara uygun bir şekilde muhafaza etmek,

Her türlü görevlendirme, izin bilgilerinin kayıtlarını tutmak, istenildiğinde istatistiki bilgiler vermek,

Akademik personel listesini güncellemek,

Görevlendirme sürelerinin (A.D. Başk., Komisyon üyelikleri vb.) takip edip, amirlerini bilgilendirmek, seçim duyurularını yapmak,

Yardımcı docent, uzman/öğretim görevlisi, asistanların süre takiplerini yapmak, konu ile ilgili anabilim dallarına hatırlatma yazıları yazmak,

Amirlerinin emir ve direktifleri doğrultusunda kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yapmak,

Asistanların eğitim-öğretimleri ile ilgili her türlü belgeleri dosyalamak,

Uzmanlığını alan Araştırma görevlilerin belgelerini Sağlık Bakanlığına göndermek,

Göreve başlayan asistan, akademik ve idari personelin SGK girişlerini yapmak,

İlişiği kesilen asistan, akademik ve idari personelin SGK çıkışlarını yapmak,

Staj ve yarı zamanlı çalışan öğrencilerin SGK’ne giriş ve çıkışlarını yapmak,

Birimiyle ilgili tüm dosyalama işlemlerini yapmak,

Bilgisayar, daktilo vb. donanımları kullanarak, yazışma, tutanak ve raporları yazmak,

Faks, bilgisayar veya benzer makinelerin yardımıyla mesajları ve dokümanları göndermek ve almak,

Personel bürosu çalışanları kendilerine verilen görevlerin zamanında ve doğru olarak yapılmasından Dekana ve Fakülte Sekreterine karşı sorumludur.

Maaş Tahakkuk Bürosu


Yaşar Veli YILDIZKAN
Tel: 0262 303 70 16
E-Posta:koutip.muhasebe@kocaeli.edu.tr


Hüseyin ÇELİK
Tel: 0262 303 84 93
E-Posta: koutip.muhasebe@kocaeli.edu.tr

Görev Tanımı:

Akademik ve İdari personel Maaşları,

Personellerin kıdem ve terfi değişikliklerinin takip edilmesi ve maaşlarına yansıtılması

Radyasyona tabii çalışan Öğretim ve Araştırma görevlilerinin Aylık ve Yıllık Fiili hizmet zamlarının bordrolaştırılıp yazışmaları yapılarak internet üzerinden gönderilmesi,

S.G.K Emekli Sandığı keseneklerini kişi bazında her ay göndermek,

Akademik, Araştırma Görevlilerinin borçlarının tebliği ve tahsili,

Muhasebe ile ilgili tüm resmi yazışmalar,

Muhasebede yapılan tüm resmi evrakların tarafımızdan ilgili birimlere götürülüp teslim edilmesi. (evrak dağıtımı),

Yapılan işlerin sene sonunda dosyalanarak arşivlenmesi

Maaş, Ek ders, Yolluk, Doğum yardımı ve Büro işleri

İntörn Öğrenci maaşları ve İnternet üzerinden S.G.K gönderimi

Stajer Öğrenci maaşları ve İnternet üzerinden S.G.K gönderimi

Teknik Servis


Onur Remzi UĞRASIZ
Tel: 0262 303 79 20
E-Posta:


Ahmet ÖZDEMİR
Tel: 0262 303 79 20
E-Posta:Mustafa Elakılıç
Tel: 0262 303 79 20
E-Posta:

Görev Tanımı:

Kendine verilen tıbbi cihaz bakım onarımına ilişkin işleri teknik sorumluluğu altında kanun, tüzük, yönetmelik, sözlü ve yazılı hizmet emirlerine, iş programlarına, fenni, teknik, bilimsel, ekonomik kurallara ve standartlara uygun olarak titiz şekilde, güvenle yapmak.

Tıbbi alet ve cihazların bakım onarımını yapmak

Kalibrasyon ( Ayarları yapma, test etme) işlemini yapma

Onarımı yapılamayan cihazlar için yetkili servise haber vermek

Görev alınana giren hizmetleri kusursuz ve zamanında tamamlamak

Verilen iş programının koordinasyon ve emniyetle yürütülmesini sağlamak

Görevi gereği kendisine verilmiş araç, gereç ve her türlü malzemeyi iyi kullanmak, temiz, düzenli tutmak ve korumak

Kendine verilen elektrik sistemine ilişkin işleri teknik sorumluluğu altında kanun, tüzük, yönetmelik, sözlü ve yazılı hizmet emirlerine, iş programlarına, fenni, teknik, bilimsel, ekonomik kurallara ve standartlara uygun olarak titiz bir şekilde ve güvenle yapmak

Görev alanıyla ilgili ölçüm, çizim ve proje çalışmalarına katılmak

Tamiri olmayan sistemleri gidermek

Günlük iş bitiminde kullanılan makinalar sarf edelin malzemenin cins, miktarı, kalitesi, yapılan iş, kullanılan iş gücünün ve mesleki dağılımını gösteren raporu tanzim etmek ve amirin bilgisine sunmak

Görev alanına giren hizmetleri kusursuz ve zamanında tamamlamak

Görevi gereği kendisine verilmiş araç, gereç ve her türlü malzemeyi iyi kullanmak, temiz ve düzenli tutmak ve korumak

Kendine verilen metal işleri ve demir doğramaya ilişkin işleri teknik sorumluluğu altında kanun, tüzük, yönetmelik, sözlü ve yazılı hizmet emirlerine, iş programlarına, fenni, teknik, bilimsel, ekonomik kurallara ve standartlara uygun olarak titiz şekilde, güvenle yapmak

Yapılan çalışmaları yönlendirmek, kontrol etmek, sonuç ve tespitleri tutanak veya raporla belgeleyerek gereğini yapmak ve amirlere bilgi vermek

Lavabo, yer sifonu, pisuar gibi tıkanıklıkları açmak

Arızalı muslukları tamir etmek

Su deposunu kontrol etmek

Sıcak ve soğuk su sisteminin tamir bakım ve onarımını yapmak

Ahşap aksamların tamirini ve yenilemesini yapmak

Kapı kollarının tamirini yapmak

Kilitli kapı ve dolapları açmak

Kapılara yeni barel takmak

Ahşap aksamları ısı ve neme karşı koruyucu önlemler almak

Kırılan camları yenilemek

Kullanılan makine ve teçhizatın kontrolünü yapmak

Kendine verilen iklimlendirme sistemi ve klimaya ilişkin işleri teknik sorumluluğu altında kanun, tüzük, yönetmelik, sözlü ve yazılı hizmet emirlerine, iş programlarına, fenni, teknik, bilimsel, ekonomik kurallara ve standartlara uygun olarak titiz şekilde, güvenle yapmak

Klima santrallerinin filtrelerini ve kayışlarını değiştirmek

Açma kapama sistemlerini kontrol etmek

Rulman, lastik ve mil bakımlarını yapmak

Isıtma soğutma serpantinlerini temizlemek, tamir etmek ve değiştirmek

Pislik tutucuları temizlemek

Klima üfleme ve emiş ayarlarını yapmak

Split ( pencere) klima tamiri yapmak

Kaloriferleri yakmak

Sıcak su devridaim pompasını çalıştırmak

Vanaları açıp kazan içerisine su doldurup sıcak suyun serpantinlerindeki devridaim miktarını ayarlamak

Muayyen zamanlarda suyun serpantine giriş ve çıkış değerlerini termometrelerden tespit etmek

İş bitiminde kontrol cihazının ve ısıtma sisteminin bakım onarımını yapmak

Kalorifer tesisatındaki arızalarını gidermek

Yakıtları tasarruflu kullanmak

Kendine verilen otomasyon sistemine ilişkin işleri teknik sorumluluğu altında kanun, tüzük, yönetmelik, sözlü ve yazılı hizmet emirlerine, iş programlarına, fenni, teknik, bilimsel, ekonomik kurallara ve standartlara uygun olarak titiz şekilde ve güvenle yapmak

Otomasyon sistemindeki ısı ve basınç ayarlarını sağlamak

Menfezlerdeki debiyi ölçmek gerekirse ayar yapmak

Isıtma ve soğutma taleplerine cevap vermek

Tamirat yapılacak klima santralini durdurmak

Vakum pompası ve basınçlı hav pompasını çalıştırmak

Basınç ve yağ kontrolü yapmak

Filtreleri kontrol etmek ve gerektiğinde değiştirmek

Havayı depolamak

Hava kurutularak filtre edilmesini sağlamak ve sisteme vermek

Tesisat arızalarını yapmak

Yedek tüpleri sürekli hazır bulundurmak

Tüpleri kullanırken basınç kontrolü yapmak

Temizlik Hizmetleri


İsmail ZAMBAK
Tel: 0262 303 70 12


Özlem ÖZTÜRK
Tel: 0262 303 70 12

Ulaşım Hizmetleri


İsmail NİLÜFER
Tel: 0262 303 74 67
E-Posta: genel_director@hotmail.com

Görev Tanımı:

Dekanlık Makam şoförlüğü hizmeti vermek

Dekanlık-şehir arasındaki ulaşım hizmetlerini yürütmek

İl dışından misafirlerin alınması-bırakılması

Kampus içinde ulaşım hizmetlerini yürütmek

Resmi aracın temizliği, bakımlarının takibi ve düzenli yaptırılması

Acil satın almalarda ve posta işlerinde ulaşım hizmeti vermek

Kurum dışından ve kampus içinde kamyonetle malzeme alınması-bırakılması

Rektörlük ayniyattan malzeme alınması, bilgi işleme tamir için bilgisayar götürülmesi-getirilmesi, acil evrak alınması-bırakılması

Dekanın verdiği diğer işleri yürütmek

Evrak Kayıt ve Yazı İşleri Bürosu


Yasemin KARAARSLAN
Tel: 0262 303 70 15
E-Posta:koutip.yonetim@kocaeli.edu.tr
E-Posta: koutip.yaziisleri@kocaeli.edu.tr


Meltem CANSIZ
Tel: 0262 303 70 14
E-Posta: koutip.yaziisleri@kocaeli.edu.tr
E-Posta: koutip.genelevrak@kocaeli.edu.tr

Görev Tanımı:

Büro işlerinin zamanında ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

Gelen ve giden yazışmalar için dosya planına göre dosya tutmak,

Günlü ve ivedi yazıları takip etmek,

Fakülte kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu üyelerine toplantıları haber vermek ve kurul tutanaklarını yazmak,

Yazıları genelge ve talimatlar dahilinde doğru ve düzgün olarak yazmak ve bekletmeden ilgililere dağılımını sağlamak,

Azerbaycan’dan eğitim almaya gelen doktorların yazışmalarını yapmak, kayıtlarını tutmak,

Üniversitemizin çeşitli Fakülte ve Yüksekokullarından gelen ders görevlendirme talepleri yazılarını ilgili Anabilim dallarına yazmak, takibini yapmak.

Üniversite Senato kararları ile Üniversite Yönetim Kurulu kararlarını dosyalamak,

YÖK’ten gelen yazıları dosyalamak,

Amirlerinin emir ve direktifleri doğrultusunda kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yapmak.

Gelen ve giden evrakların kayıt ve dosyalama işlemlerini yapmak, bilgisayara kaydetmek,

Fakülteye gelen broşür ve kitap gibi dokümanları teslim almak,

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors