Klinik Araştırma Merkezi (KABİ)

Klinik ve Deneysel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Kocaeli üniversitesi bünyesindeki sağlık ve klinik araştırmaları arasında eşgüdümü ve gelişmelerini sağlamak amacıyla, 2006 yılında Rektörlüğün Senato Kararı ile Klinik Araştırmalar Birimi (KABİ) kurulmuştur. Kocaeli Üniversitesi Deneysel ve Klinik Araştırmalar Merkezi’nin Yönetmeliği 3 Şubat 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış ve KABİ, Protein Araştırmaları ve Proteom Birimi ile Diyabet ve Obezite Araştırmaları Birimi bu merkez çatısı altına alınmıştır. Protein Araştırmaları ve Proteom Birimi Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 07.10.2020 tarih ve 69384 sayılı talebinin Rektörlüğümüz tarafından uygun bulunması üzerine 12.10.2020 tarihinde Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı’na bağlanmıştır. Yönetmeliğe göre merkezin amacı; insan sağlığını ilgilendiren her türlü deneysel ve klinik araştırma ile uygulamaları teşvik etmek, desteklemek, araştırmalar için uygun ortam sağlamaktır. Araştırmalardan üretilecek verilerin bilimsel yayına dönüştürülmesinde yardımcı olmak ve paydaşlarımızın hizmetine sunmaktır.

Merkezin Misyonu;

 1. Sağlık alanında çalışma yapacak, ulusal ve uluslararası tüm araştırmacılara, çağdaş teknolojiyle donatılmış yüksek nitelikli araştırma ortamı sağlamak,
 2. Klinik kullanıma girmesi planlanan yeni ilaçların insan hayatını ve etik kuralları her şeyin üstünde tutarak en üst kalitede veri sağlayacak şekilde gönüllüler üzerinde uygulanmasını sağlamak,
 3. Yaşam bilimleri alanındaki gelişmelere ve yeniliklere açık araştırmacılar yetiştirmek,
 4. Yaşam bilimleri ve biyoteknoloji alanlarında yetkinlik kazanarak, yüksek teknolojili tanı ve tedavi sistemlerinin gelişmesi konusunda çalışmalar yapmak ve bu amaçla kullanılan malzeme ve cihazları geliştirmek ve üretmek,

Merkezin Vizyonu;

Sağlık bilimleri alanında hastalıkların tanı ve tedavisine yönelik her türlü araştırmanın en yüksek kalitede yapıldığı, uluslararası ve ulusal düzeyde saygın ve yetkin bir merkez olmaktır.

Sağlık alanında ürüne dönüşebilecek tanı ve tedavi yöntemleri geliştirmektir.

Amaçlar;

 1. Kocaeli Üniversitesine bağlı Fakülte, Yüksek Okul, Enstitü, Merkez ve benzeri kuruluşlarda klinik öncesi ve/veya klinik araştırmaların etik kurallar ve yüksek bilimsel standartlar çerçevesinde gerçekleştirilmesini sağlamak,
 2. Klinik öncesi ve/veya klinik araştırmaların tasarlanması, sürdürülmesi ve sonlandırılmasında araştırmacılara destek verecek, sekreter, araştırma hemşireleri, araştırma laboratuarı, biyoistatistik ve informatik destek vasıtasıyla araştırmacıların karşılaştıkları sorunların çözümünde yardımcı olmak,
 3. Kaynakların doğru kullanımını sağlamak amacı ile araştırma birimleri arasında koordinasyon oluşturmak, araştırmacıların farklı laboratuarlardan yararlanmalarını sağlamak.

Hedefler

Deneysel ve Klinik Araştırmalar Merkezi’nin alt birimlerinden biri olan KABİ kuruluşundan itibaren klinik araştırmalar konusunda iki temel alana odaklanmıştır

 1. Klinik araştırmalar – Gönüllü hastalar üzerinde faz II-IV ilaç araştırmalarını yüksek etik standartlarda gerçekleştirmek.
 2. Translasyonel çalışmalar – Temel Bilimler ve Klinik Bilimler arası köprü oluşturarak, hastaların koruyucu hekimlik, tanı ve tedavi alanlarında kanıta dayalı gelişmiş yöntemlerden yararlanmalarını sağlayacak çalışmalar yapmak,

Merkezin Hedefleri

Araştırma Sayısını ve Kalitesini Geliştirmek

 1. Üniversitenin sağlık alanındaki ulusal ve uluslararası işbirliği ile gerçekleştirilen proje sayısını artırmak,
 2. Ürüne dönüşebilecek, patent alabilecek özelliklere sahip projelerin planlama, yürütülmesi aşamalarına destek olmak ve tamamlandığında ekonomik/sosyal /kültürel değer kazanmasına yardımcı olmak,
 3. Üniversitenin sağlık alanında yüksek etki faktörlü dergilerde yayınlanmış makale sayısını arttırmak,
 4. Yukarıdaki özelliklere sahip projeleri gerçekleştiren araştırmacı/ekiplere merkezin olanakları dahilinde maddi (ödül, kongre katılımı vb.) ve manevi destek sağlamak

Araştırma Kapasitesini Geliştirmek ve Teşvik Etmek

 1. Ulusal ya da uluslararası araştırma merkezleriyle işbirliği antlaşmaları yapmak ve araştırmacıların bu merkezlerin altyapı/deneyimlerinden faydalanmalarını sağlamak,
 2. Translasyonel araştırmaları hızlandırmak amacı ile Doku Bankasını kurmak, bankanın çalışma kurallarını belirlemek ve geliştirmek,
 3. Güncel araştırmaları ilgili birimlere hatırlatarak sürekli canlı tutulan bir araştırma ortamı sağlamak,
 4. Mevcut altyapı kullanılarak çeşitli hastalıkların tanısında kullanılacak ve ürüne dönüştürülebilecek, laboratuar ve görüntüleme sistemlerine yönelik tanı kitleri geliştirebilmek,
 5. Sadece araştırmaya yönelik, kurum içi ya da kurum dışı katılıma açık düzenli bilimsel toplantılar yapmak.

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi

 1. Sistem temelli araştırma grupları (Hemato-onkolojik hastalıklar, nörodejeneratif hastalıklar, endokrinolojik ve metabolik hastalıklar, kardiyovasküler hastalıklar gibi) kurarak, kendi alanlarındaki araştırmalarda yetkin temel bilimler ve klinik bilimler araştırma-çalışma ekipleri oluşturmak,
 2. Ulusal ve Uluslararası doktora ve yüksek lisans öğrencilerinin merkezi tercih etmelerini sağlamak,
 3. Klinik ilaç araştırmalarında etik, merkez koordinatörlüğü ve organizasyon (CRO) alanında deneyimli araştırıcılar yetiştirmek,
 4. Merkezde görev yapacak doktora sonrası araştırmacı sayısını artırmak,
 5. Klinik ve Temel bilim dallarındaki araştırmacıların Merkezin araştırma yöntemleri hakkında bilgilendirilmesinin periyodik toplantılarla sağlanması,

Finansal Kaynakların Geliştirilmesi

 1. Merkeze finansal özerklik sağlamak için çözüm yolları bulmak
 2. Sanayi-Üniversite işbirliği kapsamında projeler oluşturmak için çaba göstermek,
 3. Mevcut alt yapıyı hizmet üreterek, gelir sağlamak amacıyla kullanmak ve merkezin görünürlüğü için etkili tanıtım faaliyetleri yürütmek,
 4. DEKART’ın alt birimi olan KABİ aracılığı ile elde edilen döner sermaye gelirinden Merkezin yararlanabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması,
 5. Tüm dış paydaşlar ile üniversitemizin mevcut veya yapılacak olan AR-GE işbirliği fonlarından yararlanmak için temalı projeler üretmek.

Araştırmacılara Sunulan Hizmetleri Geliştirmek
Uluslararası ve Ulusal Tanınırlığın Arttırılması

 1. Merkezin çalışma ve faaliyet alanlarını içeren tanıtmak,
 2. Ulusal ve Uluslararası Bilimsel sempozyumlar ve kurslar düzenlemek.
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors