KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI

TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİSİ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI

 

A.ANABİLİM DALINA ÖZGÜ AÇIKLAMALAR

1. ANABİLİM DALININ TANIMI

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı 1995 yılında kurulmuş olup, 2003 yılı itibariyle 4 profesör ve 1 yardımcı doçent öğretim üyesi görev yapmaktadır. Anabilim Dalında in vivo ve in vitro organ araştırmaları yapılabilen 2 laboratuvar bulunmaktadır. Laboratuvarda, kütüphane aracılı MEDLINE taraması yapılabilen İNTERNET’e erişim mevcuttur.

 

2. EĞİTİMİN AMACI

Temel ve klinik ilaç araştırmaları tasarlayacak, yürütecek, sonuçları yorumlayıp sunacak; ilaçlar ve klinik kullanımları ile ilgili bilgi alışverişinde bulunup, hizmet verebilecek; bilgi beceri ve tutumlarla donatılmış, meslek etiği açısından duyarlı, uzman farmakologlar yetiştirmek.

 

3. DANIŞMANLIK UYGULAMASI

Farmakoloji Anabilim Dalında yeni başlayan her uzmanlık öğrencisine, eğitimine başladığı ilk günde, KOÜ Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalından bir öğretim üyesi, akademik ünvan sırasına göre, danışman öğretim üyesi olarak belirlenir. Danışman öğretim üyesi ile tez danışmanı aynı öğretim üyesi olabilir. Danışman, asistana eğitimi ve mesleki beceri kazanması konusunda destek ve danışmanlık sağlar. Eğitim karnesi her yıl asistan ve danışman öğretim üyesi tarafından gözden geçirilmelidir.

Danışman öğretim üyesi, asistanın eğitim programına katılımı ve eğitim karnesinin düzenli olarak tutulmasından sorumludur. Danışman öğretim üyesi her yıl sonunda asistan ile ilgili görüşlerini içeren bir rapor hazırlayarak Anabilim Dalı Başkanlığına sunar.

 

4. ANABİLİM DALINA ÖZGÜ KIDEM TANIMLARI

Laboratuvar çalışmaları ile ilgili 2 kıdem mevcuttur.

Kıdemsiz Asistan: Uzmanlık eğitiminin ilk iki yılını içerir.

Kıdemli Asistan: Tez konusu belirlenmiş ve son iki yılına girmiş asistanlar.

 

5. İÇ VE DIŞ ROTASYON PROGRAMI

Farmakoloji Anabilim Dalı asistanı, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü doğrultusunda yasal olarak tanımlanmış 3 ay süreli Nükleer Tıp Anabilim Dalındaki rotasyonu belirlenen sürede yapmak zorundadır. Bu rotasyon boyunca asistanın edinmesi gereken bilgi ve becerileri içeren bir yazılı program Nükleer Tıp Anabilim Dalıyla karşılıklı görüşülerek oluşturulur.

 

Rotasyon                              Süre                        Yer                          Başlangıç Tarihi                  Bitiş Tarihi

Nükleer Tıp                           3 ay

 

Değerlendirme Sonucu:  (Başarılı/Yetersiz)                İlgili Anabilim Dalı Başkanı İmzası

 

 

 

 

Anabilim Dalı İçi Rotasyonlar:

 

İn vitro Farmakoloji Çalışmaları (1 yıl)

Davranış Farmakolojisi Çalışmaları (1 yıl)

 

 

6. EĞİTİMİN DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ

Eğitim dönemi boyunca yapılan kuramsal, uygulamalı, akademik çalışmalar ve diğer etkinlikler aşağıdaki şekilde değerlendirilir.

 

Değerlendirme Sonucu:

0-gözlem yok/değerlendirilemedi;      1-yetersiz;                 2-yeterli;                 3-iyi;       4-çok iyi

 

Değerlendirmeyi Yapan Birim Sorumlusu

 

 

 

B- FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI İÇİN TEMEL EĞİTİM PROGRAMI

 

1.KURAMSAL ÇEKİRDEK PROGRAM

Bir farmakoloji asistanı aşağıda listelenen konularda, eğitim süresi içinde aktif olarak eğitim almak zorundadır.

 

KONULAR

1.İlaç etki mekanizmaları

2.Farmakokinetik

3.Hücrenin fonksiyonel anatomisi, farmakolojisi ve uyarı ileti mekanizmaları.

4.Nörotransmitterler ile hücrelerarası iletişimin ileri farmakolojisi.

5.Otokoidler ile hücrelerarası iletişimin ileri farmakolojisi.

6.Hormonlar ile hücrelerarası iletişimin ileri farmakolojisi.

7.İleri deneysel farmakoloji- 1,2,3,4.

8-İleri literatür araştırma ve değerlendirme teknikleri-1,2,3,4.

9.İleri bilimsel sunu ve yazım (proje, makale, tez) teknikleri.

10 Bilgisayar uygulamaları.

11.İleri biyoistatistik.

12.Klinik farmakoloji.

13.Mesleki etik.

14.Gelişim ve öğrenme, öğretimde planlama ve değerlendirme.

 

 

Yukarıdaki konuların eğitimi Anabilim Dalı içi seri eğitim seminerlerinde, Fakültemizde düzenlenen seri eğitim aktivitelerinde veya çeşitli kurslara katılarak sağlanmalıdır. Asistan katıldığı tüm eğitim aktivitelerini karnesine konu, tarih, eğitim veren kişi ve kurum ve süresi şeklinde kaydetmelidir.

 

Konu                                                     Tarih                                      Düzenleyen                         Toplam Saat

 

 

 

 

 

2.UYGULAMA BECERİLERİNE İLİŞKİN ÇEKİRDEK PROGRAM

Eğitim sırasında, farmakoloji araştırma yöntemlerinden en az 2 tanesi mutlaka (olmazsa olmaz) öğrenilmelidir. (İn vitro izole doku inceleme yöntemleri, in vitro izole perfüze organ inceleme yöntemleri, in vitro biyoassey, insitu hayvan inceleme yöntemleri, invivo hayvan inceleme yöntemleri, radyoimmunassey yöntemleri, enzim immunassey yöntemi, kromatografik yöntemler, elektroforetik yöntemler, optik ölçme yöntemleri, elektrofizyolojik yöntemler, moleküler farmakolojik yöntemler, pasif sakınma, öğrenme-bellek, anksiyete, depresyon, uyku, alkol yoksunluk sendromu, ağrı değerlendirme yöntemleri)

 

3.YAPILMASI BEKLENEN ARAŞTIRMA ETKİNLİKLERİ

3.1-Her asistan eğitim süresi boyunca, her yıl en az 1 adet seminer ve 2 adet Anabilim Dalında yürütülen çalışmalarla ilgili veya güncel konularda makale sunmak zorundadır. Bunlar yukarda belirlenen konular içinden seçilebilir.

 

 

Sunulan Seminer/Makale Konusu                            Tarih

 

 

3.2-Her asistan tezi dışında 4 yıllık eğitimi süresince en az 1 adet araştırma projesi içinde yer almak zorundadır.

 

Tez Dışı Katıldığı Araştırmaların:

 

Adı                 Sorumlusu                           Yayınlandığı/Sunulduğu Yer

 

 

 

         3.3-Eğitim boyunca ulusal veya uluslararası toplantıda en az 2 bildiri sunulmalıdır.

3.4-Eğitimin bitiminde, adayın uluslararası veya ulusal dergilerde yayınlanmış  en az 1 tane yayını olmalıdır.

 

Sunulan Bildiri / Yayımlanan Makale Başlığı      Yer                Tarih

 

C- GENEL DEĞERLENDİRME

 

Asistan, danışmanı tarafından, her yıl (Haziran veya Aralık ayında), o güne dek aldığı eğitime uygun yazılı bir sınavla değerlendirilir.

 

Sınav Tarihi                          Puan                                       İmza

 

 

 

 

Bu sınavın sonucu ve diğer öğretim üyelerinin önerileri de dikkate alınarak, aşağıdaki şekilde değerlendirilir.

 

Değerlendirme Kriterleri                                                Puan                                       Öğretim Üyesi

 

 

 

  1. Kuramsal Bilgi Açısından

  2. Araştırmalara Katılım Açısından

  3. Meslektaşlarıyla İletişim

  4. Mesaiye Devam

 

: 0-Gözlem yok/Değerlendirilemedi

  1-yetersiz                                                   2-yeterli

  3-iyi                                                            4-çok iyi

 

VARSA DİĞER GÖRÜŞ VE ÖNERİLER:

 

Anabilim Dalı Başkanı son bir değerlendirme yapar.

 

Başarılı                                  Yetersiz

 

 

 

D-UZMANLIK TEZİ

 

Her asistan bir tez hazırlamak zorundadır. Tez konusu ve tez danışmanı Anabilim Dalı Akademik Kurulunda, uzmanlık eğitiminin 2. yılı sonunda belirlenir. Etik Kurul onayı alınır ve dekanlığa bildirilir. Tez danışmanı herhangi bir resmi mazeret yoksa, öğretim üyelerinin akademik kidem sırasına göre seçilir. Tezde yapılacak değişiklikler Anabilim Dalı Akademik Kurulu onayına sunulur. Dekanlığa bildirilir. Uzmanlık Sınavından 3 ay önce tez yeterliliği sınavı yapılır. Tez yeterlilik ve sınav jürisi Anabilim Dalı Başkanı, tez danışmanı ve kidem süresine göre belirlenen en az üç öğretim üyesinden oluşur.

 

 

Tezin Konusu:

Tez Danışmanı:

Varsa Destekleyen Kurum:

Etik Kurul Onay Tarihi:

Tez Çalışması Başlangıç Tarihi:

Tez Çalışması Bitiş Tarihi:

 

E- KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ  

Amaç

Madde 1- Bu yönerge Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi anabilim dallarında yapılacak uzmanlık eğitimi ve öğretimi ile ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenler.

 

Kapsam

Madde 2- Bu yönerge yürürlükteki kanun, tüzük ve yönetmeliklerin gerektirdiği sınavları kazanarak Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi anabilim dallarında uzmanlık eğitim hakkı elde ederek araştırma görevlisi kadrosuna atananları kapsar.

 

Tanımlar

Madde 3- Tıpta Uzmanlık Eğitimi: Anabilim dallarında bilimsel gelişim ile bilgi ve becerisini geliştirerek özel yetki ve yetenek kazanmak için yapılan eğitim, öğretim ve uygulamalı çalışmaları kapsayan mezuniyet sonrası eğitim ve öğretimdir.

Tıpta Uzmanlık Öğrencisi: Anabilim dallarında yetiştirilmek üzere eğitim öğretim ile ilgili kamu hizmetleri dahil bütün hizmetleri görmek, araştırma ve uygulamalara katılmak üzere kanunun öngördüğü şekilde atanan kişiler “tıpta uzmanlık öğrencisi” dirler ve tababet uzmanlık öğrencileri bulundukları kadro açısından “araştırma görevlisi” dirler.

 

Atama Koşulları

Madde 4- Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde uzmanlık öğrencisi olmak ve araştırma görevlisi kadrosuna atanabilmek için tıp fakültesi mezunu olmak veya belirli uzmanlık dalları için Tababet Uzmanlık Tüzüğü’nün öngördüğü şartlara haiz olmak ve yürürlükte bulunan ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerin gerektirdiği sınavları kazanmış olmak gerekir.

 

Madde 5- Anabilim dallarının uzmanlık öğrencisi gereksinimi öğretim üyesi sayısı, yatak kapasitesi ile birimin fonksiyonu ve özellikleri dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu görüşü ve fakülte yönetim kurulu kararı ile belirlenerek rektörlüğe iletilir. Gereksinim durumu belirlenirken boş bulunan kadro durumu da göz önüne alınır.

 

Görevler

Madde 6- Tıpta uzmanlık öğrencilerinin görevleri;

a)     Eğitim-öğretim ve gerekli bilimsel çalışmaları yapmak, eğitim ve öğretime yardımcı olmak, ilgili anabilim dalının verdiği tüm yasal görevleri yapmak

b)     Eğitim-öğretim oluşmasında kaçınılmaz bulunan kamu ve bu görevin gerektirdiği diğer bütün yasal hizmetleri (örneğin nöbet) görmek

c)     Gerekli görülen eğitim-öğretim çalışmaları ile uygulamalarda hazır bulunmak

d)     Verilen görevlerle ilgili inceleme, araştırma ve yayın görevlerini zamanında ve düzenli yapmak

e)     İlgili anabilim dalı öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri tarafından verilen uzmanlık dallarına ilişkin görevleri yerine getirmek

f)      Görevin yerine getirilmesi için çalışmanın süreklilik gerektirdiği hallere uymak

g)     Bu yönerge gereğince hazırlanan eğitim-öğretim ve uygulama programlarını eksiksiz yerine getirmek

 

Madde 7- Uzmanlık öğrencileri öğrenimleri süresince eğitim öğretim ve uygulama çalışmaları dışında ve fakülte yönetim kararları haricinde üniversite dışında aylıklı ve aylıksız olarak resmi veya özel hiçbir iş göremezler, ek görev alamazlar, serbest meslek icra edemezler.

 

Tıpta Uzmanlı Öğrencilerinin İlişiğinin Kesilmesi

Madde 8- Tıpta uzmanlık öğrencileri araştırma kadrosuna bir yıl için atanırlar. Anabilim dalı kurulunun önerisi ve fakülte yönetim kurulunun görüşü, dekanın teklifi ve rektörün onayı ile gerekli görülenlerin atamaları yenilenir, yenilenmeyenlerin ilişkisi kendiliğinden kesilerek gerekçeli karar kendisine tebliğ edilir.

 

Eğitim Öğretim ve Uygulamanın Planlanması İzlenmesi ve Yürütülmesi

Madde 9- Anabilim dalı akademik kurulunca uzmanlık öğrencileri için tüm çalışmaları kapsayan bir program hazırlanır. Hazırlanan programlar fakülte kurulunun onayına sunulur. Programlar aşağıdaki esasları kapsar.

a)     Her uzmanlık öğrencisi için Tababet Uzmanlık Tüzüğü’nde belirtildiği şekilde mesleki özel bilgi eğitimi, beceri eğitimi ve mesleki genel bilgi eğitimi alanlarında her türlü eğitim-öğretim faaliyetlerini içeren bir eğitim dosyası hazırlanır. Bu dosyanın sorumluluğu anabilim dalı başkanınındır.

b)     Anabilim dallarında her öğretim yılı içinde uzmanlık düzeyinde uzmanlık dalına özgü teorik ve pratik bilgi ve beceri kazandırmak amacı ile ders, seminer, kurs, konferans, literatür çalışması, konsey, olgu sunumu ve klinik-patolojik konferanslar düzenlenir. Eğitim toplantıları bir öğretim üyesinin sorumluluğunda yürütülür. Gerek duyulduğunda diğer anabilim dallarının öğretim üyelerinden veya konuyla ilgili uzmanlardan faydalanılır. Tıpta uzmanlık öğrencileri katıldıkları eğitim-öğretim toplantılarıyla  ilgili belgeleri dosyasına konulmak üzere anabilim dalı başkanlığına teslim eder.

c)     Uzmanlık öğrencileri rotasyon eğitimleri sırasında gittikleri anabilim dalında bu devreye isabet eden eğitim-öğretim ile ilgili faaliyetlere katılmak ve belgelemek zorundadır. Belgeler uzmanlık öğrencisinin dosyasına konulmak üzere kendi anabilim dalı başkanına sunulur.

d)     Araştırma görevlileri eğitimleri sırasında ulusal ve uluslararası konferans, panel, sempozyum, seminer, kongre gibi bilimsel toplantılara katılmaya yönlendirilirler, katılım belegeleri uzmanlık öğrencisi dosyasına konulur.

e)     Uzmanlık öğrencileri eğitim süresince en az iki deneysel veya klinik çalışma yapmak veya buna aktif olarak katılmak zorundadır.

f)      Anabilim dalı başkanları her yıl uzmanlık öğrencilerine ait devam durumu ve uzmanlık öğrencisi için hazırlanan programın başarılı bir şekilde uygulanıp uygulanmadığı hakkındaki raporu yönetim kuruluna sunmak üzere dekanlığa gönderir (ek 1). Olumsuz raporların gerekçelerinin de bildirilmesi zorunludur.

 

Rotasyon Çalışmaları

Madde 10- a) Tıpta uzmanlık öğrencileri anabilim dalları için Sağlık Bakanlığı tarafından uygun görülen rotasyonları sürelerinde yapmak zorundadırlar. Rotasyonların programı anabilim dalı akademik kurulu tarafından yapılır. Bölüm başkanlığının onayı ile dekanlığa sunulur. Uzmanlık öğrencileri kendi anabilim dalında en az bir ay çalışmadıkça rotasyona gönderilemez.

b) Anabilim dalı akademik kurulu tarafından Tababet Uzmanlık Tüzüğü’nün öngördüğü rotasyonlara 3 ayı geçmemek üzere ek rotasyonlar önerilebilir.

c) Rotasyon eğitimi gören uzmanlık öğrencisi, bu süre boyunca hazırlananeğitim programına uymak ve rotasyon eğitimi sonunda yeterlilik veya başarı belgesi almak zorundadır. Yeterli kabul edilmeyen uzmanlık öğrencisi rotasyon eğitimini bir defa daha tekrarlar. Başarısızlık durumunda tekrar edilen süre ve ek rotasyon süresi normal uzmanlık süresine eklenir. Tekrarlanan rotasyon eğitiminde de yeterli başarıyı gösteremeyen uzmanlık öğrencisinin rotasyonu eğitim veren başka bir kurumun aynı anabilim dalı veya bölümünde son kez olarak tekrarlatılır. Son tekrarında da başarısız bulunan uzmanlık öğrencisinin ilişiği kesilir.

 

Uzmanlık Tezi

Madde 11- Uzmanlık öğrencilerinin uzmanlık sınavına girebilmeleri için, o uzmanlık dalına ait bir konu üzerinde tez hazırlamaları zorunludur. Uzmanlık tezi, adayın araştıracağı konu hakkındaki yayın ve kaynakları kullanabilme özelliğini gösteren, belirli bir konuda araştırma, inceleme yapabilme ve bilimsel sonuca varabilme niteliğini yansıtan bilimsel bir çalışmadır. Tez, fakültenin tez yazım kılavuzuna uygun olmalıdır. Uzmanlık tezi konusu uzmanlık süresinin en geç ilk yarı süresi sonunda, uzmanlık öğrencisinin kendisi için hazırlanan eğitim dosyasına göre başarılı olması halinde anabilim dalı akademik kurulunca ilgili anabilim dalı öğretim üyeleri arasından görevlendirilen bir tez danışmanı ile birlikte belirlenir. Tez çalışmaları için fakülte etik kurulundan onay alınması zorunludur. Tez çalışması tez danışmanı tarafından izlenir ve 6 aylık periyodlarla hazırlanan raporlar anabilim dalı kuruluna sunulur. Bir nüshası ilgilinin eğitim dosyasına konulur (Ek 4).

 

Eğitim Dosyası

Madde 12- Her tıpta uzmanlık öğrencisi için bir eğitim dosyası hazırlanır ve bu eğitim dosyasında katıldığı bölüm içi veya bölüm dışı bilimsel amaçlı çalışmalara ait belgeler, bilimsel aktiviteler ve yaptığı rotasyonların yeterlilik belgeleri, tez çalışmasının takip raaporları, katıldığı konferans ve sempozyum gibi toplantılar ve altı ayda bir doldurulan yeterlilik belgeleri saklanır (Ek 2).

 

Madde 13- Anabilim dalı akademik kurulu 6 ayda bir uzmanlık öğrencilerinin mesleki bilgileri, göreve bağlılıkları, çalışmaları, araştırma yapabilme ve yürütebilme yetenekleri ve ahlaki durumları hakkında bir yeterlilik belgesi doldurur (Ek 2). Rotasyon eğitiminde olanlar için rotasyonda olduğu anabilim dalı veya bilim dalı başkanlarınca rotasyon formu düzenlenir (Ek 3). Bu belgeler üzerinde yapılacak inceleme ve değerlendirme sonucunda, bir defa yetersizlik alanlar yazı ile uyarılır. Üst üste iki defa veya uzmanlığı süresince toplam üç defa yetersizlik alanlar Tababet Uzmanlık Tüzüğü’nün 18. Maddesi dikkate alınarak uzmanlık öğrenciliğine devam edemezler ve ilişkileri kesilir.

 

Uzmanlık Sınavına Girebilme

Madde 14- Uzmanlık öğrencilerinin uzmanlık sınavına girebilmeleri için uzmanlık öğrenciliği süresini doldurmaları, rotasyonlarını yapmış olmaları ve tezlerini tamamlamış olmaları gereklidir. Sınavla ilgili anabilim dalı akademik kurul kararı eğitim dosyası 10 nüsha uzmanlık tezi ile birlikte önerilen sınav tarihinden 2 ay önce dekanlığa teslim edilir.

 

Sınav Jürileri

Madde 15- Anabilim dalının önerisi ve fakülte yönetim kurulu kararı ile anabilim dalı öğretim üyeleri ile rotasyon yaptığı anabilim dalları ya da yakın dalların öğretim üyeleri arasından beş asıl ve üç yedek üyeden oluşan sınav jürisi ve sınav tarihi birlikte belirlenir. Tez ve bilim sınavı aynı jüri tarafından yapılır. Anabilim dalı başkanı ve tez danışmanı jüride yer alır. İlgili anabilim dalı başkanı sınav jürisinin başkanıdır. Uzmanlık sınavına girmeden önce jüri üyelerinin her biri adayın uzmanlık tezi hakkında ayrıntılı birer rapor hazırlarlar. Jüri toplandığında raporlar okunur ve jüri başkanına sunulur. Gerekirse aday sözlü olarak tez savunmasına alınır. Bu aşamadan sonra jüri tezi değerlendirerek kesin karara varır.

Tezi kabul edilen aday anabilim dalınca önerilen ve fakülte yönetim kurulunca kabul edilen, tez sınavından sonraki 1 ayı aşmayacak bir tarihte bilim sınavına alınır. Tezi kabul edilen aday uzmanlık bilim sınavına girer. Bilim sınavı; uygulama ve beceri sınavı, sözlü, yazılı olmak üzere üç aşamada yapılır. Adayın her aşamada başarılı olması şarttır. Jüri üyeleri sınavın hiçbir aşamasında çekimser kalamazlar. Sınav sonunda tez raporları, sınav tutanakları ve jüri üyelerinin oy birliği veya oy çokluğu ile aday hakkında verecekleri son karar sınav tarihini takip eden en geç üç gün içinde jüri başkanı tarafından dekanlığa sunulur.

Bilim sınavı aşamaları birbirini takip eden en çok iki iş gününde tamamlanır.

 

Tez Çalışması Başarısız Bulunanlar

Madde 16- Tez çalışması yeterli ve olumlu bulunmayan araştırma görevlisine jürinin verdiği yazılı gerekçe ve talimat doğrultusunda en fazla altı aya kadar varan süre içinde tezini düzeltmek ya da yeni bir tez yapma hakkı verilir. Tanınacak süre ilgili anabilim dalının önerisi dikkate alınarak fakülte yönetim kurulunca saptanır, dekanlıkça adaya duyurulur. Araştırma görevlisi tanınan süre sonunda tezini jüriye tekrar sunar. Tez çalışması olumlu bulunursa sınavın diğer aşamalarına geçilir. Tez çalışması ikinci kez de olumlu bulunmayan araştırma görevlisinin kurumla ilişkisi kesilir.

 

Bilim Sınavında Başarısız Bulunanlar

Madde 17- Bilim sınavının herhangi bir aşamasında adaya en fazla 6 ay sonra bilim sınavının tüm aşamalarına bir kez daha girmek üzere bir sınav hakkı daha verilir, dekanlıkça adaya bildirilir. Bu sınavda da başarılı olamayanların kurumla ilişkisi kesilir. Ancak altı ay sonra bir kez daha sınava girme hakkı verilir. Bunda da başarısız olanlar bu dalda uzman olamazlar.

 

Madde18- Tekrarlanan tez ve bilim sınavlarında aynı jüri üyeleri görevine devam eder.

 

Madde 19- Uzmanlık öğrencilerinin yıllık yasal izin dışında, sağlık raporu gibi eğitimle ilgili çalışmaya katılmadığı süreler Sağlık Bakanlığı’nca öngörülen uzmanlık öğrenciliği sürelerine eklenir.

 

Madde 20- Uzmanlık sınavı aşamalarının tümünde başarılı olanlar için düzenlenen gerekli belgeler tababet uzmanlık diplomasına esas olmak üzere Sağlık Bakanlığı’na gönderilir.

 

Yabancı Ülkelerde Uzmanlık Yapanlar

Madde 21- Bir yabancı ülkede uzmanlık eğitimini tamamlayarak, bu çalışması Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış ve sınavı yapılmak üzere fakülteye gönderilen TC vatandaşı adayların, ilgili anabilim dalının olumlu görüşü ve fakülte yönetim kurulu kararı ile sınavları yapılabilir.

 

Madde 22- Uzmanlık öğrencilerinin özlük hakları disiplinle ilgili uygulamalar ve bu yönergede yer almayan diğer hususlar Tababet Uzmanlık Tüzüğü, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili yönetmeliklerde belirlenir.

 

Yürürlük

Madde 23- Bu yönerge yayım tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

 

Madde 24- Bu yönerge hükümlerini Kocaeli Üniversitesi adına tıp fakültesi dekanı yürütür.

 

 

F-KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ

Madde 1- Bu yönerge Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne bağlı anabilim ve bilim dallarında hazırlanacak tıpta uzmanlık tezlerinin planlanış, hazırlanış ve yazılış aşamalarında uyulması gereken koşulları kapsar.

 

Madde 2- Anabilim dalı akademik kurulunca tez konusu ve tez danışmanı seçilir. Seçilmiş tezin hazırlanmasında aşağıda verilen dizilime göre tez içeriği düzenlenir.

2.1 “Dizinler” Bölümü

2.1.a. “İçindekiler dizini”. Özet sayfasından başlayarak tezin bölüm ve alt bölüm başlıkları, ek açıklamalar, kaynaklar ve ekler alt alta sayfa numaraları belirtilerek yazılmalıdır.

2.1.b. “Simgeler ve kısaltmalar dizini”. Tezde kullanılan kısaltmalar ve simgeler ile bunların açık yazılışları tezin ana metnindeki yazım kurallarına uyularak belirtilir.

2.1.c. “Şekiller dizini”. Tez içerisinde kullanılan fotoğraf, grafik, çizim gibi sunum araçları tez içinde “şekil” olarak tanımlandırılır. Şekil numaraları, şekil altı yazıları aktarıldıktan sonra hangi sayfada yer aldıkları belirtilmelidir.

2.1.d. “Tablo dizini”. Tasnif edilmiş verilerin yer aldığı sunum araçları ise tablo olarak tez içine yerleştirilmelidir. Tablo numaraları, tablo üstü yazıları belirtildikten sonra hangi sayfada yer aldığı belirtilmelidir.

2.1.e. Başka kaynaklardan alınan tablo, fotoğraf grafiklerin alındığı kaynak şekil ve tabloda belirtilmelidir.

2.2. “Amaç ve Kapsam” Bölümü. Tez çalışmasının amacı, kapsamı gibi tez konusuna yaklaştırıcı bilgiler özlü ve sade biçimde sunulur.

2.3. “Genel Bilgi” Bölümü. Tezin “Giriş” bölümü ile araştırma için seçilen konu hakkındaki temel bilgiler özlü ve sade biçimde sunulur.

2.4. “Gereç ve Yöntem” Bölümü. Tez çalışmasının dayandırıldığı yöntem ve gereçler ayrıntılı olarak anlatılmalıdır.

2.5. “Bulgular” Bölümü. Tez çalışması sonucu elde edilen bulgular sunulur.

2.6. “Tartışma” Bölümü. Bulgulara dayalı çıkarımlar daha önceki yapılmış çalışmaların sonuçları ile karşılaştırılarak, literatüre uyan ve uymayan bulgular nedenleriyle tartışılmalıdır.

2.7. “Sonuçlar ve Öneriler” Bölümü. Tartışma sonunda ulaşılan sonuç ve çıkarımlar özetlenmeli ve amaç bölümünde hedeflenen amaçlara ne kadar ulaşılabildiği ve varsa öneriler bu bölümde sunulmalıdır.

2.8. “Özet” Bölümü. Özet sayfası 1 sayfayı geçmemelidir. Tez çalışmasının amaç, kapsam, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç bölümleri özetlenmelidir. Özetin sonundaki anahtar sözcükler “Index Medicus” un tıbbi konu başlıklarındaki terimlere uygun kullanılmalıdır.

2.9. “İngilizce Özet (Abstract)” Bölümü. Özet sayfasındaki başlık ve metinin tam ingilizce çevirisi verilmelidir. Anahtar sözcükler de aynı şekilde çevirilmelidir.

2.10. “Kaynaklar” Bölümü. Tez içerisinde kullanılmış olan kaynakların tümü tezin sonundaki metin içinde geçiş sırasına göre sıralanmış “KAYNAKLAR” dizininde mutlaka yer almalıdır.

2.10.a. Kaynaklarda belirtilen makalelerde yazar ve yazar adları, makalenin başlığı, makalenin yayımlandığı dergi adı, yayımlandığı yıl, derginin cilt ve sayısı, sayfa numarası, sıralanmasına uyan “vancouver style”e göre yapılmalıdır.

Örnek: May T. The nurse under physician authority. Journal of Medical Ethics 1993; 19:223-7.

2.10.b. Kitaplarda ise yazar veya yazar adları, kitap adı, basıldığı yer, kitabı basan yayınevi ve basım yılı sıralanmalıdır.

Örnek: Singer P, Kuhse J. Should the baby live? Oxford: Oxford University Press, 1985.

Kitap bölümlerinden yapılan alıntılarda yazar adı, konu başlığı, editör, kitap adı, basıldığı yer, kitabı basan yayınevi, baım yılı, sayfa numarası olarak sıralanmalıdır.

Örnek: Hope T. Ethics and psychiatry. In: Rose N, ed. Essential psychiatry(2nd ed). Oxford: Basil Blackwell Scientific Publications, 1994:45-51.

Dergi ve kitap adları italik yazılmalıdır. Cilt sayısı koyu olarak numaralandırılmalıdır.

 

Madde 3. Hazırlanan tez yazım kuralları aşağıda verilen teknik özelliklere göre sunulur.

3.1. “Kapak Sayfası”

3.1.a. Kapağın üst kenarından yaklaşık 3 cm aşağıdan başlanarak, üç satır halinde ortalanarak, normal 12 punto ile “TC KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ” yazılır.

3.1.b. “Tez Adı” antedin yaklaşık 5 cm altına, tamamı büyük harflerle, koyu yazılmalıdır.

3.1.c. “Hazırlayanın Adı ve Soyadı” tez adının yaklaşık 3 cm aşağısına, ortalanarak normal yazı büyüklüğünde yazılmalı, hazırlayanın isminin ilk harfi büyük, soyadının tamamı büyük harflerle yazılmalıdır.

3.1.d. “Bilim Uzmanlığı” hazırlayanın adının yaklaşık 5 cm altına, ortalanarak yazılmalıdır.

3.1.e. “Sunulan Yıl” sayfanın alt kenarının 3 cm yukarısına ortalanarak yazılmalıdır.

3.2. “İç Kapak Sayfası”

3.2.a. Normal kağıt üzerine basılmalıdır. İçerik ve düzen olarak tamamen dış kapağın aynı olmalıdır.

3.2.b. Dış kapaktan farklı olarak tez danışmanının ve anabilim dalı başkanının adı 3.1.d ile 3.1.e bölümleri arasına yazılmalıdır. 

 

Madde 4. “Genel dizilim ve yazım”

4.1. Tezler A4 standardında, 21 cmx29,7 cm boyutlarında beyaz, birinci hamur kağıda basılmalıdır.

4.2. Her sayfanın sol kenarında 4cm, sağ kenarında 2,5 cm, üst ve alt kenarlarında ise 3 cm boşluk bırakılmalıdır.

4.3. Tez kaliteli çıktı veren bir bilgisayar yazıcısı (tercihan lazer yazıcı) kullanılarak, yalnızca kağıdın bir yüzüne basılmalıdır. 

4.4. Yazıların biçimselliğinde birlikteliği sağlamak amacıyla “Times” karakterleri seçilmelidir. Ana metinde tek tip karakter kullanılmalıdır. Çizelge ve şekil içi yazılarda ana metindekinden farklı bir yazı tipi tercih edilebilir. Ana metin içindeki harfler kolay okunabilir büyüklükte olmalıdır (“Times New Roman” karakteri için ideali 12 punto).

4.5. “Satır aralıkları” 1,5 aralık olmalıdır. Paragraflar 7 karakter içeriden başlatılmalıdır. Bütün bölüm başlıkları sayfanın başından başlamalı ve başlıklardan sonra 3 tam aralık bırakılmalıdır.

4.6. “Sayfa numaralandırma” sayfa altına, metin bloğunun ortasına yazılmalıdır. Sayfa numaraları alt kenardan 1,5 cm içeriden konulmalıdır.

4.7. “Bölüm başlıkları” koyu yazılmalıdır. Bölümler ana metinde geçiş sırasına göre 1., 2., 3., 4., …. gibi numaralandırılmalıdır. Alt bölümlere ait başlıklar ise geçtiği bölüm ve alt bölüme bağlı olarak ikinci dereceden ise, 1.1., 1.2., 1.3., üçüncü dereceden ise 1.1.1., 1.1.2. gibi numaralandırılmalıdır.

 

Madde 5. İnsan ve hayvan üzerinde yapılan deneysel araştırmalar için etik kurul onayı gereklidir. Etik kurul onayının tarih ve numarası iç kapak sayfasının altına yazılmalıdır.

 

Madde 6. Tezler dekanlığa karton kapak ciltli olarak verilir.

 

Madde 7. Bu yönerge hükümlerini KOÜ Tıp Fakültesi dekanı yürütür.