Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
 

Üroloji Anabilim Dalı

Kocaeli Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı, 1995 yılında Sopalı hastanesi’nde hasta kabulüne başlamıştır. 1999 depremi sonrasında yapılan Umuttepe kampusü’ndeki hastanesine taşınarak işlevini sürdürmektedir. Yirmi yatağı olan klinikte Üroloji’nin alt branşları gelişmiş olup ilgili öğretim üyeleri tarafından gerekli tetkik ve tedavilerin yapılması sağlanmaktadır.

Üroonkoloji: İki Öğretim üyesi üroonkoloji alanında çalışmakta olup her türlü hastanın tetkik ve tedavisi yapılmaktadır( Radikal sistektomi, radikal prostatektomi, radikal nefrektomi, RPLND ve adrenal cerrahisi)

Üroandroloji: Bir öğretim üyesinin gözetiminde olan üroandroloji ünitesi’nde erektil disfonksiyon(iktidarsızlık) ve infertilite (üreme problemleri) başarı ile tedavi edilmektedir( penil protez, ven ligasyonları, penil arter revaskülarizasyonu ve penil eğrilikler)

Taş hastalıkları ve endoürolojik girişimler: Bir öğretim üyesinin gözetiminde her türlü endoskopik girişimler yapılmakta olup poliklinik düzeyinde taş kırma cihazı işlevini başarı ile sürdürmektedir. Ayrıca Perkutan yöntemlerle taş tedavisi ve Üreterorenoskopik yöntemler uygulanmaktadır.

Pediatrik Üroloji: Bir öğretim üyesinin gözetiminde her türlü pediatrik hasta tedavisi yapılmaktadır (Yenidoğan patolojileri, inmemiş testis, hipospadias, VUR ve pediatrik endoüroloji)

İşeme bozuklukları(Kadın ürolojisi ve Nöroüroloji): Bir öğretim üyesi tarafından işeme bozuklukları tetkik ve tedavisi başarı ile yapılmaktadır.(İdrar kaçırma medikal tedavisi ve ameliyatları her yaş grubu ve her cins için farklı farklı yapılmakta olup mesane augmentasyonu ve mitrafanof procedürü başarı ile gerçekleştirilmektedir).

Laparoskopi: Kliniğimizde uygun olgular laparoskopik yöntemlerle başarı ile tedavi edilmektedir.

Transplantasyon Ünitesi: Bir öğretim üyesinin gerekli eğitimi alması sonrasında alt yapı çalışmaları tamamlanmıştır. Çok yakın bir gelecekte böbrek transplantasyonları başlıyacaktır.

Poliklinik: İlgili öğretim üyelerinin gözetiminde Ürodinami ve Taş kırma Üniteleri çalışmakta olup ayrıca ultrasonografi eşliğinde prostat biopsileri ve perkutan girişimler yapılmaktadır. İşeme bozuklukları için tedavi amaçlı Perkutan tibial sinir uyarma yöntemi başarı ile uygulanmaktadır.

Sayfa Başı

Tarihçe

Üroloji Anabilim Dalı’nın kurucusu, halen anabilim dalı başkanlığını sürdürmekte olan Prof. Dr. Ali Gökalp yönetiminde 1994 yılında çalışmalarına başlayan Üroloji Kliniği kısa süre içerisinde diğer öğretim üyelerinin de katkısıyla tam bir Üniversite Hastanesi Anabilim Dalı kimliği kazandı. 1994 TUS imtihanıyla ilk araştırma görevlileri olarak Dr. Kazım Çimen ve Dr. Sadi Turkan’ın göreve başlamalarıyla asistan eğitimi süreci başladı. 2002 yılı sonuna kadar Dr. Mehmet Demirtaş, Dr. Zeki Hamşioğlu, Dr. M.K. Mustafa Eralp ve Dr. A. Göksunay Soylu da Kocaeli Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı’nda eğitim görerek uzman doktor sıfatını almaya hak kazandılar.

KOÜ Üroloji kliniği halen yedi öğretim üyesi ve yedi araştırma görevlisi asistan doktor kadrosuyla hizmet vermektedir. Sekiz senelik bir mazisi olan ve bu süreç içinde 17 Ağustos 1999 depremiyle yüzleşmek zorunda kalan bir klinik olduğu göz önüne alındığında, teknik olanaklar, hizmet kalitesi ve klinik başarı açısından Türkiye’nin köklü eğitim kurumlarını aratmayacak düzeyde hizmet sunan anabilim dalının gerçek başarısı ortaya çıkmaktadır.

Sayfa Başı

Eğitim
Uzmanlık Eğitimi

Kocaeli Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimi süresi beş sene olup, bu sürenin bir senesi fakülte bünyesindeki diğer kliniklerde rotasyon şeklinde planlanmıştır.

Fakültede transrektal ultrasonografi, özellik isteyen radyolojik görüntüleme yöntemleri, floroskopik ve radyolojik girişimler, ultrasonografi veya BT eşliğinde biyopsi işlemleri Üroloji A.D. araştırma görevlileri tarafından yapılmaktadır.

İşeme bozuklukları ve ürodinami ünitesinde tüm çalışmalar sorumlu öğretim üyesi gözetiminde araştırma görevlileri tarafından uygulanmakta ve yorumlanmaktadır.

Radikal kanser cerrahisi, üreterorenoskopik girişimler, özellik isteyen androlojik ve pediatrik operasyonlar da dahil olmak üzere tüm operasyonlar uzmanlık eğitimi alan araştırma görevlilerinin aktif katılımı ve katkısı ile uygulanmaktadır.

Asistanlık eğitimi için her hafta düzenli olarak makale saati, vaka takdim saati, ve seminerler yapılmaktadır.

Uzmanlık adayı olan araştırma görevlileri eğitim sürelerinin gerektirdiği görev ve operasyonlarda yeterli deneyim sağladıklarına kanaat getirildiğinde uzmanlık sınavına tabi tutulmakta ve herhangi bir üroloji kliniğini tek başına idare edebilecek kapasitede mezun olmaktadır. Bugüne dek mezun ettiğimiz uzmanlarımız:

Uzm.Dr. Kazım Çimen
Uzm.Dr. Sadi Turkan
Uzm.Dr. Mehmet Demirtaş
Uzm.Dr. Zeki Hamşioğlu
Uzm.Dr. Mustafa M.K.Eralp
Uzm.Dr. Aziz Göksunay Soylu
Uzm.Dr. Osman Kömür

Uzmanlık Tezleri

Uzm.Dr.Kazım Çimen: Benign prostat hiperplazili doku komponentlerinin (epitel, stroma,lümen) serbest ve total prostat spesifik antijen düzeyi üzerine etkileri. TEZ DANIŞMANI: Özdal Dillioğlugil

Uzm.Dr.Sadi Turkan: Penis dokusunda deneysel intrakorporal enjeksiyon tedavisinin oluşturduğu histopatolojik değişiklikler. TEZ DANIŞMANI: Melih Çulha

Uzm.Dr.Mehmet Demirtaş: Selektif antral vagotominin üriner diversiyon amacı ile kullanılan gastrik seğmentten asit salınımı üzerine etkisi. TEZ DANIŞMANI: Oguz Acar

Uzm.Dr.Zeki Hamşioğlu: Erektil disfonksiyon yakınmaları olan hastalara yapılan hemodinamik incelemelerde stres ve anksiyetenin etkilerinin araştırılması. TEZ DANIŞMANI: Melih Çulha

Uzm.Dr.Mustafa M.K.Eralp:Ürolitiyazisli hastalarda üriner taş oluşumunun etiyolojisinde Nanobakteri antijeninin araştırılması. TEZ DANIŞMANI: Nazım Mutlu

Uzm.Dr.Aziz Göksunay Soylu: Varikosel oluşturulmuş sıçan testislerinde reaktif oksijen türleri, nitrik oksid ve total antioksidan durum düzeyleri. TEZ DANIŞMANI: A.Sıtkı Özdamar

Uzm.Dr.Osman Kömür: Normal ve spinal kord travmalı ratlarda ürodinamik inceleme ve memantenin aşırı aktif dertusorda etkinliğinin araştırılması TEZ DANIŞMANI: Cüneyd Özkürkçüğil

Mezuniyet Öncesi Eğitim Programı

3. ve 5. Dönem öğrencilerine eğitim programı dahilinde öğretim üyeleri tarafından listede belirtilen gerekli dersler düzenli olarak verilmektedir.

1.Üriner sistem semiyolojisi ve semptomatolojisi.
2.Üriner sistem hastalıkları teşhisinde laboratuvar yöntemler.
3.Üriner sistem hastalıkları teşhisinde radyolojik yöntemler.
4.Üst üriner sistem anomalileri.
5.Alt üriner sistem anomalileri ve inmemiş testis.
6.Obstrüksiyon ve staz.
7.Üriner sistem spesifik enfeksiyonları.
8.Üriner sistem nonspesifik enfeksiyonları
9.Norojenik mesane ve inkontinans.
10.Benign Prostat Hiperplazisi.
11.Pelvis renalis ve üreter,üretra tümörleri.
12.Mesane tümörleri
13.Prostat tümörleri.
14.Böbrek tümörleri.
15.Testis, penis,skrotum tümörleri.
16.VUR.
17.Üriner sistem taş hastalığı.
18.Üriner sistem travmaları.
19.Erektil disfonksiyon.
20.Erkek infertilitesi.
21.Üroloji acilleri.

Sayfa Başı

 

 

Öğretim Üyeleri:

Prof.Dr.Nazım MUTLU (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof.Dr.Özdal DİLLİOĞLUGİL

Prof.Dr.Melih ÇULHA

Prof.Dr.Cüneyt ÖZKÜRKÇÜGİL

Dr.Öğr.Üyesi Hasan YILMAZ

Dr.Öğr.Üyesi Seyfettin ÇİFTÇİ

Dr.Öğr.Üyesi Önder KARA

Sayfa Başı

 

© Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 75 75 / Belgegeçer: +90 (262) 303 70 03