Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
 

Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı


Anabilim Dalımız iyi hekimlerin yetişmesi amacıyla öğrencilere hekimlik rolü, insanın değeri ve değerleri, tıp mesleğinin değerleri, hekimin etik yükümlülükleri gibi konularda eğitim vermekte, öğrencileri hızla gelişmekte olan tıp bilimi ve teknolojisinin yarattığı yeni etik yükümlülüklerine hazırlamaktadır. Deontoloji, Biyoetik, Tıp Etiği ve Klinik Etik eğitimleriyle çağdaş biyotıp etiği konuları/sorunlarına ilişkin kararların etik yönünün fark edilmesine olanak tanınarak geleceğin hekimlerinin etik duyarlılığı geliştirilmektedir.

Tıp uygulamalarının iyi olabilmesi; hem sağlık görevlilerinin hem de hastaların bu uygulamalardan memnun kalabilmesi için, hastaların da haklarının bilincinde olmaları ve gerektiğinde haklarını koruyabilmeleri son derece önemlidir. Anabilim dalımız öğretim üyelerinin rehberliğinde Fakültemizin “Hastane Etik Kurulu” sağlık çalışanlarını, hastaları ve hasta yakınlarını hakları konusunda bilinçlendirme, kuruma ait sağlık politikaları geliştirme etkinliklerini sürdürmekte olup aynı zamanda katkı sunduğu Hasta Hakları Birimi aracılığıyla hastaların başvurularına da olanak sağlamaktadır.

İnsanlar ve hayvanlar üzerinde yapılan çalışmaların yüksek bilim ve etik standartlara uygunluğunu sağlamayı amaçlayan “İnsan Araştırmaları Etik Kurulu” ve “Hayvan Araştırmaları Etik Kurulu” faaliyetleri, anabilim dalı öğretim üyelerimizin rehberliği ve katılımıyla sürdürülmektedir. Bu faaliyetler, araştırmacıları etik yükümlülüklerinden haberdar etmek, araştırmaların etiğe uygun tasarlanması ve yürütülmesine danışmanlık etmek, araştırmalara katılan hasta ve sağlıklı gönüllülerin haklarının korunmasını sağlamak kadar, hayvan haklarının korunmasını sağlamayı da içermektedir.

Sayfa Başı

Eğitim
Mezuniyet Öncesi

DÖNEM I, Hücre Bilimleri Ders Kurulu I

TIP TARİHİ

Konular: Tıbbın Evrimi - Tarih Öncesi Dönem Tıbbı - İlk Çağ Uygarlıklarında Tıp: Mezopotamya, Mısır, Hint, Çin - Eski Yunan Tıbbı: Mitolojik Dönem, Hipokratik Dönem - Ortaçağ Tıbbı: Avrupa ve İslam’da Tıp - Rönesans Tıbbı: Avrupa’da 14., 15., 16. Yüzyıllar - Eski Türklerde ve Anadolu Selçuklularında Tıp - Osmanlı Tıbbı: 14., 15., 16., Yüzyıllar - Avrupa’da ve Türkiye’de 17. 18. 19. 20. Yüzyıl Tıbbı, Cumhuriyet Dönemi Tıbbı ve Tıbbiyeler

DÖNEM I, Hücre Bilimleri Ders Kurulu II

TIP ETİĞİNE GİRİŞ

Konular: Etiğin Tanımı, İşlevleri - Etiğin Tıptaki Anlamı, Önemi,Yeri - Etik, Hukuk ve Ahlak arasındaki ilişki - Etik Değerler - Tıbbın Değerleri - Tıbbın Erdemleri - Hekimin Erdemleri - Tıp Etiği Kuramlarının Felsefi Temelleri - Tıp Etiği Kuramları - Tıp Etiği İlkelerine Giriş - Hak Kavramı - Etik Haklara Giriş

 

DÖNEM III, Halk Sağlığı ve Etik Ders Kurulu

TIP ETİĞİ

Konular: Tıp Etiğinin Felsefi Temelleri: Etik Kuram, Etik İlke ve Kurallar Arasındaki İlişki - Tıp Etiği ilkeleri: Bireye Saygı, Özerklik, Adalet, Yararlılık ve Kötü Davranmama İlkeleri - Bilginin Değişimiyle İlgili Etik Konular: Aydınlatılmış Onam, Gerçeğin Söylenmesi, Tıbbi Gizlilik, Sır Tutma ve Sırrı Açıklama - Etik Haklar: Hasta ve Hekim Hakları, Sorumlulukları - Yaşamın Başlangıcıyla ilgili Etik Konular - İleri Tıp Teknolojilerinde Etik Konular - Etik Öğretiler: Yapma - Yapmama ve Çift Etki Öğretileri ile Olağan - Olağan dışı araçlar - Yaşamın Sonuyla ilgili Etik Konular - Tıpta Adalet: Kıt Kaynakların Adil Paylaşımı (Organ aktarımları, vb.) - Biyomedikal Araştırmalarda Etik Konular - Tıp Etiğinde Hasta - Hekim İlişkisi - Etik vaka tartışması; vakanın etik boyutunu ayırt etme

DÖNEM IV

KLİNİK ETİK EĞİTİMİ:

Aşağıdaki stajlarda 3' er saat Klinik Etik eğitimi verilmektedir

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Stajı
İç Hastalıkları Stajı
Genel Cerrahi Stajı
Kadın Hastalıkları ve Doğum Stajı

Konular: Klinik Etiğin Tanımı, İşlevleri - Tıbbın Amaçları - Klinikte Tıp-Etik Karar Verme Süreçleri; Etik Sorunu Tanıma ve Çözümleme Yöntemleri - Klasik Etik Vaka Örneği İle Sorun Çözümlemeye Yönelik Grup Çalışması - Klinikte Karşılaşılan etik İkilemler-Karar Vermede Kullanılacak Klinik-Etik Kriterler - Hekimden Beklenen Etik Yeterlilik - Yaşanılan Etik Vaka Örneği İle Uygulama - Evrensel Tıp Etiği Kodları ve Türk Tıp Etiği Kodu (Tıbbi Deontoloji Tüzüğü) - Araştırma Etiği, Araştırma Etik Kurulları-Hastane Etik Kurulları - Etik Danışmanlık

Sayfa Başı

 

TIP TARİHİ ve ETİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLERİ

I. YARIYIL DERSLERİ (GÜZ)
Zorunlu Dersler

Katalog No

Ders Kodu

Dersin Türkçe Adı

Dersin İngilizce Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

5312001 1010

TTE 501

Seminer

Seminar

0

0

0

5312002 1020

TTE 503

Biyoetik

Bioethics

4

0

4

5312003 1030

TTE 505

Genel Tıp Tarihi

General History of Medicine

4

0

4

5312004 1040

TTE 507

Klinik Etik I

Clinical Ethics I

2

4

4

5312005 1050

TTE 509

Meslek Hukuku

Legal Liability

2

0

2


Seçmeli Dersler

Katalog No

Ders Kodu

Dersin Türkçe Adı

Dersin İngilizce Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

5312007 1061

TTE 511

Bilim Felsefesi

Philosophy of Science

2

0

2


Türkçe ve İngilizce Ders İçerikleri:

Seminer: Öğrencinin tıp etiği ve tıp tarihi konularında çalışma konusu belirleme, literatür taraması yapma, literatüre ulaşma ve bunları kullanma, araştırma yöntemi geliştirme, araştırma tasarlama, yöntem geliştirme, yürütme ile ilgili kuramsal bilgi edinmesine olanak sağlanır. Bununla birlikte öğrenciye konuyu seçme, araştırma, metin haline getirme ve sunma sorumluluğu vererek deneyim kazandırılır.

(Seminar: To determine a research subject about medical ethics and history of medicine, searching and using literature, developing research methods, acquiring theoretical knowledge about planning a research, developing methods and study management. Besides that experience is to be gained by giving responsibility on subject finding, studying, writing and presentation)

Biyoetik: Biyoetiğin tanımı, kapsamı, genel kavramlar. Biyoetiğin tarihsel gelişimi. Biyoetik ile ilişkili disiplinler. Biyoetiğin etik gerekçeleri –etik kuramlar, ilkeler, öğretiler. Biyoetik ve toplum politikaları. Sağlık kaynaklarının paylaştırılması. Yaşamın korunması ve etik. Embriyon-fetüs hakları. Yeni üreme teknikleri ve etik. Gen etiği. Hayvan hakları. Hayvanlar üzerinde araştırmaların etik yönleri. Dersler kuramsal etik ağırlıklı olarak verilecektir.

(Bioethics: Definition and scope of bioethics. General concepts in bioethics. Historical development of bioethics. Disciplines related with bioethics. Ethical reason of bioethics- ethics theories, principles, doctrines-. bioethics and social policies. Health-care policies. allocation of health-care resources. Protection of life and ethics. Rights of embryo and fetus. new reproduction techniques and ethics. Ethics of genetics. Rights of animal. ethical dimensions of animal research. Bioethics lectures to be given based on theoretical ethics)

Genel Tıp Tarihi: Tıbba tarihsel bakış açısının gereği ve amaçları. Tıp tarihi araştırma yöntemleri. Sağlık ve hastalık kavramlarının tarih öncesi dönemden itibaren gelişimi ve değişimi. Tarih boyunca hekim tipleri. Tarih öncesi dönemde, İlkçağ uygarlıklarında, Ortaçağda ve Rönesans döneminde hekimlik, tıp uygulamaları, sağlık kuruluşları ve sağlıkla ilgili inanışlar. Rönesans'tan günümüze tıbbın gelişimi. Tıbbın ve tıp eğitiminin gelişimine önemli katkı sağlamış hekimler ve buluşları.

(General History of Medicine: Necessity and purpose of historical point of view of medicine. Research methods of history of medicine. Developments and changes of concepts of health and illness since prehistoric era. Physician types through history. Medicine, medical practice, health-care institutes and beliefs about health in the periods of Prehistoric era, Middle-age and Renaissance. Development of medicine from Renaissance to current age. Pioneer physicians and their inventions contributing on medical development and medical education)

Klinik Etik-I: Klinik etiğin Tanımı, Amacı, İşlevleri; Karar verme süreci ve kararları etkileyen faktörler, Klinik-etik karar verme süreçleri ve yöntemleri, Tıbbın amaçları ve bu amaçların klinik-etik karar verme açısından anlamı, Etik sorunu tanımlama-farklı boyutlarıyla ele alma. Etik sorun içeren vakalarla etik duyarlılık geliştirme çalışmaları, Etik sorunu tanımlama ile ilgili grup çalışmaları.

Uygulama: Her öğrenci, KOÜ Tıp Fakültesi IV. Dönem Klinik Etik Stajlarına katılmak zorundadır.

(Clinical Ethics I: Definition, purpose and functions of clinical ethics, decision making process and the factors effecting decision making, clinical ethical decision making process and methods, goals of medicine and meaning of these goals in clinical ethics, identification of ethical issues, examination of those with different dimensions. Developing ethical sensibility with case studies including ethical problems; Group studies on identification of ethical problem.

Practise: Each student subjected to attend Clinical Ethics Practises at KOU Faculty of medicine in 4th semester)

Meslek Hukuku: Hekimin haklarının ve etik sorumluluklarının yasal boyutu ile hasta haklarının yasalar karşısındaki önemi (sağlık hizmeti alma hakkı, bilgilendirme hakkı, sırrın saklanmasını dileme hakkı, ölme hakkı gibi).

(Legal Liability: Legal dimension of physicians’ rights and ethical responsibilities, the legal importance of patients’ rights (right to access health-care services, right to privacy, right to die…)

Bilim Felsefesi: Felsefi düşüncenin tarihi. Felsefi bilgi ve doğmalar. Felsefe öğretileri. Bilim, felsefe ve sanat: Tanımları yöntemleri. İmge, algılama ve usa vurma. Değer kavramı. Bilimsel yöntem. Felsefi yöntem. Sorumluluk. Kişilik sorunu. Kişi – Birey kavramları.

(Philosophy of Science: History of philosophical thinking. Philosophical knowledge and dogma. Doctrines of philosophy. Science, philosophy and art: definitions and methods. Image, perception and reasoning. Concept of value. Scientific methods. Philosophical methods. Responsibility. Problem of personality. Concepts of person and individual)


II. YARIYIL DERSLERİ (BAHAR)
Zorunlu Dersler

Katalog No

Ders Kodu

Dersin Türkçe Adı

Dersin İngilizce Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

5312008 2010

TTE 502

Tıp Etiği

Medical Ethics

4

0

4

5312009 2020

TTE 504

Türk Tıp Tarihi

History of Turkish Medicine

4

0

4

5312010 2030

TTE 506

Klinik Etik II

Clinical Ethics II

2

4

4

5312011 2040

TTE 508

Deontoloji

Deontology

2

0

2

5312012 2050

TTE 510

Araştırma Yöntemleri

Research Methods

2

0

2

5312013 2060 TTE 512 Araştırma Etiği Research Ethics 2

1

3

Türkçe ve İngilizce Ders İçerikleri:

Tıp Etiği: Tıp etiğinin tanımı, işlevleri. Tıp etiğinin felsefi temelleri. Etik, hukuk ve ahlak arasındaki ilişki. Tıp etiği ilkeleri ve kuralları. Tıp etiği öğretileri. Etik haklar. Tıp etiği kodları. Doktor-hasta ilişkisi modelleri. Gebeliğin sonlandırılması, Ötanazi, Organ aktarımları ve Bulaşıcı hastalıklarla ilgili etik kavramlar ve sorunlar.

Aday, KOÜ Tıp Fakültesi III. Dönem Tıp Etiği Derslerini takip etmek durumundadır.

(Medical Ethics: Definition and functions of medical ethics. Philosophical backgrounds of medical ethics. Relationship between ethics, law and moral. Principles and rules of medical ethics. Ethical rights. Codes of medical ethics. Physician-patient relationship models. Ethical concepts and issues about abortion, euthanasia, organ transplantation, epidemic…etc. the student must attend 3rd semester “Medical Ethics” lectures at KOU Faculty of Medicine)

Türk Tıp Tarihi: Eski Türklerde tıp. İslam Tıbbında Tercüme ve Telif Dönemi. Anadolu Selçuklarında ve Beyliklerinde tıp. Osmanlı Tıbbı. Cumhuriyet Döneminde tıp. Sağlık ve hastalıkla ilgili kavramlar, inanışlar ve sağlık politikaları. Sağlık kurumları. Türk Tıp eğitimi.

(History of Turkish Medicine: Ancient Turks Medicine, Age of Translation and Reform in Islamic Medicine. Anatolian Seljuk, Ottoman, New Turkish Republic Medicine. Concepts and beliefs about health and illness, health policies. Health-care institutions. Medical education in Turkey)

Klinik Etik-II: Klinikte Karşılaşılan Etik Sorunlarla Baş Etme Yöntemleri (Uygulama Etiği Metodolojisi). Örnek Etik Vakalar ile Karar Süreci Uygulamaları. Klinikte Sık Karşılaşılan Etik Sorunlarla (Aydınlatılmış Onam, Gerçeğin Söylenmesi, Mahremiyete Saygı, Sır, Yaşamı Destek Sistemlerinin çekilmesi, Kıt Kaynakların Paylaştırılması, Genetik Testler, Ölme Hakkı) ilgili vakalar kullanılarak etik değerlendirme becerisi ve karar verme yeterliliği kazandırma amaçlanmakta, hekimden Beklenen Etik Yeterlilik ve Hasta ile Etik İlişki Kurma Yolları hakkında gelişme hedeflenmektedir.

Uygulama: Her öğrenci en azından bir etik konsültasyona katılmak durumundadır.

(Clinical Ethics-II: Methods of handling ethical problems confronted daily clinical practice (methodology of applied ethics). Decision making process exercises with case studies. Case studies are used about ethical problems that often confronted daily practice (informed consent, truth telling, respect for privacy, secret, withdrawing of life support systems, allocation of scarce resources, genetic screening, right to die…exc.) for acquiring ability of ethical evaluation and sufficiency for making decision.

Practise: Each student subjected to attend at least one ethical consultation)

Deontoloji: Deontolojinin tanımı, kapsamı ve işlevleri. Hekim sorumluluğu. tarih boyunca sorumluluk kavramının gelişimi. Farklı uygarlıklarda hekimlik ödevleri. Günümüzde farklı ülkelerin hekim sorumluluğu ile ilgili düzenlemeleri, yasaları ve kuralları. Tıp Kanunu ve Türk Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi’nin incelenmesi.

(Deontology: Definition, functions and scope of deontology. Responsibilities of physician. Development of responsibility concept through history. Duties of physician in different cultures. Regulations, laws and rules about physician responsibility in different countries. Examination of Turkish medical legislations and “Code of Turkish Medical Deontology”)

Araştırma Yöntemleri: Bilimsel bilginin elde ediliş yöntemleri. Biyoistatistiğin tanımı, kavramları, amacı ve önemi. Araştırmanın tanımı, süreci ve teknikleri. Bilimsel Araştırmada; konunun seçimi, amacın belirlenmesi, hipotezin kurulması, yöntemin seçimi, araştırma verilerinin toplanması, değerlendirilmesi, istatistiksel yöntemler. Verilerin değerlendirilmesinde istatistiksel yöntemlerin kullanılması.

(Research Methods: Methods of acquiring scientific knowledge. Definition, concepts, purpose and importance of biostatistics. Definition, process and techniques of research. Selecting subject, determining aim, selecting methods, collecting research data, evaluation, statistical methods in scientific research. Using statistical analysis techniques)

Araştırma Etiği: Araştırma Etiği: Tanım, Alanı, Önemi. Araştırma Etiğinin Etik Temelleri, Etik İlkeleri. Uygulamada Araştırma Etiği: 1. Aydınlatılmış Onam, 2. Riskleri ve yararları Değerlendirme, 3. Deneklerin Seçimi. Araştırmalarla ilgili Etik ve Yasal Düzenlemeler: 1. Biyomedikal Araştırmalar: Klinik, laboratuar, tarama, vb. araştırmalar, 2. İnsan Doku ve Hücreleriyle Yapılan Araştırmalar 3. Hayvanlar Üzerinde Yapılan Araştırmalar. Bilimin İnsancıl Sorunları: Araştırmacının Sorumluluğu. Araştırmanın etik değerlendirmesi ve Araştırma Etik Kurulları: Tanımı, Amacı, Üyeleri ve İşlevleri.

Uygulama: Öğrencinin kurgulanmış araştırma projelerini etik açıdan değerlendirmesi sağlanacağı gibi sorumlu araştırmacıdan izin almak koşuluyla, Araştırma Etik Kuruluna sunulan projelerden en az 10 projeyi etik açıdan değerlendirmesine olanak tanınacaktır.

(Research ethics: Definition, scope and importance. Ethical backgrounds and principles of research ethics. Research ethics in practice: 1. Informed consent, 2. evaluating risks and benefits 3. Selecting subjects. Ethical and legal regulations about researches: 1. Biomedical researches: Clinical, laboratory and screening researches, 2. Ethical dimensions of human tissue and cell researches, 3. Ethical dimensions of animal researches. Humanistic problems of science: responsibility of researchers. Ethics evaluation of research project, research ethics committee: definition, purpose, members and functions.

Practise: Student have to prepare the project on human being research and to evaluate at least 10 research projects with permission of researchers)


TIP TARİHİ ve ETİK DOKTORA PROGRAMI DERSLERİ

I. YARIYIL DERSLERİ (GÜZ)
Zorunlu Dersler

Katalog No

Ders Kodu

Dersin Türkçe Adı

Dersin İngilizce Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

6312001 1010

TTE 601

Seminer

Seminar

0

0

0

6312002 1020

TTE 603

Bilim Felsefesi

Philosophy of Science

2

0

2

6312003 1030

TTE 605

Tıp Tarihi-I

History of Medicine-I

3

0

3

6312004 1040

TTE 501

Halk Sağlığında Kavramlar

3

0

3

6312005 1050

TTE 505

Biyoistatistik

2

2

3


Seçmeli Dersler

Katalog No

Ders Kodu

Dersin Türkçe Adı

Dersin İngilizce Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

6312007 1061

TTE 607

Osmanlıca (Gramer)

Ottoman Language (Grammar)

2

0

2

6312008 1062

TTE 609

Bilim Tarihi

History of Science

2

0

2

6312009 1063

TTE 611

Hukuk Felsefesi
ve Sosyolojisi

Philosophy and Sociology of Law

2

0

2


Türkçe ve İngilizce Ders İçerikleri:

Seminer: Kuramsal ya da uygulamalı etik (biyoetik, tıp etiği, araştırma etiği, klinik etik, gibi) alanlarından birine ait güncel bir konuda yapılan ayrıntılı araştırma doktora programı süresinde bir kez her bir öğrenci tarafından sunulacaktır.

(Seminar: Through doctorate programme each student subjected to present at least one seminar on current subject about theoretical or applied ethics (bioethics, medical ethics, research ethics, clinical ethics…).

Bilim Felsefesi: Felsefe Nedir? Mitoloji Uygarlıklarında Düşünce. Felsefi düşüncenin Gelişimi. Dogma ve Öğreti Ayrımı. Önyargılardan Kurtulmak. Felsefede Bilgi Kuramının Önemi (Ülkücülük ve Gerçekçilik Ayrımı). Bilimsel Düşünce ve Felsefi Düşünce: Kuram ve eylem ayrımı. Kuram: varsayımsal düşünce. Bilginin kaynağı: imge ve algı. Yargı: varoluş yargıları ve değer yargıları. Değer: insanın yüce amacı: iktisadi değer, ahlaki değer, estetik değer. İmgeden kavrama: bilinç nedir. Bilincin temeli: bellek ve anlık. Yöntemin temeli: tümdengelim ve tümevarım. Bilimsel araştırmalarda karşılaştırmanın önemi. Kişilik sorunu: kişi ve birey ayrımı.

(Philosophy of Science: What is philosophy? Thinking in mythological civilization. Development of philosophical thinking. Distinction between dogma and doctrine. To escape of prejudgement. Importance of knowledge theory in philosophy (distinction between realism and idealism). Scientific thinking and philosophical thinking; distinction between theory and action. Theory: hypothetical thinking. Source of knowledge: image and perception. Judgement: existence and value judgements. Value: high purpose of human being: economic value, moral value, aesthetic value. Image to concept: What is consciousness? Basic of consciousness: memory and intelligence. Basic of methods: deduction and induction. Importance of comparison in scientific research. Personality problem: distinction between person and individual)

Tıp Tarihi-1: Tıp Tarihinin Önemi ve Amaçları. Tarih Öncesi Dönemde Tıp. Mezopotamya ve Eski Mısırda Tıp. Eski Çin ve Hint Uygarlıklarında Tıp. Eski Yunan Tıbbı: Mitolojik Dönem. Eski Yunan Tıbbı: Hipokratik Dönem. Roma ve Bizans Uygarlıklarında Tıp. Ortaçağ Batı Tıbbı. Rönesans Döneminde (14.,15. Yüzyıllar) Tıp. 16–19. Yüzyıllarda Batı Tıbbı. 20. Yüzyıl Tıbbının Özellikleri. Tarih Boyunca Sağlık Alanında Çeşitli Mesleklerin Gelişimi.

(History of Medicine I: Importance and goals of history of medicine. Prehistoric Medicine. Mesopotamia and Ancient Egypt. Ancient China and Hind. Ancient Greek: Mythological era. Ancient Greek: Hippocratic era. Rome and Byzantium. Middle-age West Medicine. Renaissance (14th-15th century). West Medicine between 16th -19th century. Characteristics of 20th century medicine. Development of different health professions through history)

Halk Sağlığında Kavramlar: Sağlık kavramı - Sağlığın korunması ve korunmanın anlamı - Sağlığın toplumsal gelişimi - Sağlıksızlığın etkenleri - Sağlıkta eşitsizlikler - Bilim dalı olarak halk sağlığı -Halk sağlığı bilim dalında tarihsel süreç - Sağlık sistemleri - Sağlık finansman modelleri - Sağlık insan gücü, istihdam, ücretlendirme - DSÖ-Alma Ata- TSH - Sosyal politikalar ve sağlık - Türkiye'de sağlık politikaları ve sağlık hizmetlerinin tarihi 1920/1950 - Türkiye'de sağlık politikaları ve sağlık hizmetlerinin tarihi 1951/1980 - Türkiye'de sağlık politikaları ve sağlık hizmetlerinin tarihi1981.

Biyoistatistik: Biyoistatistiğe giriş, veri kavramı, verilerin sınıflandırılması, tanımlayıcı istatistikler; yer gösteren ölçütler, dağılım gösteren ölçütler, teorik dağılımlar, tablo, grafik yapımı, önemlilik testleri ile ilgili kavramlar, test seçimi, parametrik test varsayımları, t testi (iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi), Mann Whitney U testi, t testi (iki eş arasındaki farkın önemlilik testi), Wilcoxon eşleştirilmiş iki örnek testi, ki-kare testi, tek yönlü varyans analizi ve Kruskal Wallis V.A., korelasyon ve regresyon, örnek büyüklüğünün hesaplanması ve örnek seçimi, çok değişkenli analizlerde test seçimi, çok değişkenli analizler; lojistik regresyon, multiple regresyon, problem çözümü üzerinden tüm derslerin tekrarı.

Uygulama: SPSS Programının tanıtımı, Tanımlayıcı istatistikler, SPSS'te veri girişi ve tanımlayıcı istatistiklerin yapılması, grafik yapımı, t testleri, ki-kare testi, varyans analizi, tek yönlü varyans analizi, korelasyon-regresyon, lojistik regresyon, multiple regresyon, SPSS uygulaması: bir veri setinin analizlerinin yapılması.

Osmanlıca: Eski Türkçe için kullanılan alfabenin harfleri, grameri, yapısı, Osmanlıca yazı çeşitleri ve Osmanlıca metin okuma yeterliliği kazanma. Eski Türkçe, özellikle el yazması eserlerin okunması.

(Ottoman Language (Grammar): Letter of the alphabet, grammar, structure and writing types of Ottoman Language. Reading of Old Turkish especially hand-writing manuscripts)

Bilim Tarihi: Bilimin Tanımı, Önemi, Anlamı, Kapsamı. Bilim Din, Dil ve Felsefe İlişkisi. Bilim Tarihine Giriş. Bilim Felsefesine Giriş. Gerçek Bilim ve Anlamı. Bilim ve Tarafsızlık. Bilgi, Bilim ve Rölativizm. Realizm, Rasyonalizm ve Bilimsel Yöntem. Bilimsel Olgu Kavramı. Gözlem ve Deney. Ölçme: Önemi, Yapısı, Anlamı, Güvenilirliği. Bilimde Nedensellik İlkesi. Bilimin tarihsel gelişimi.

(History of Science: Definition, importance, meaning and scope of science. The relationship between science, religion, language and philosophy. Introduction to history of science. Introduction to philosophy of science. Real science and its meaning. Science and objectiveness. Knowledge, science and relativism. Realism, rationalism and scientific methods. Concept of scientific phenomenon. Observation and experiment. Measuring: importance, structure, reliability. Principle of causality in science. Historical development of science)

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi: Felsefe ve hukuk ilişkisi, hukuk felsefesinin tanımı, hukuk felsefesinin önemi, hukuk felsefesinin etik ile ilişkisi, adalet değeri ve bu değerin değer olarak özellikleri ile birlikte ahlaki ve hukuki yanı. Hukuk sosyolojisinin genel sorunları.

(Philosophy and Sociology of Law: Relationship between philosophy and law. Philosophy of law: Definition and importance. Relationship between philosophy of law and ethics. Justice value and its characteristics as a value. Moral and legal part of justice value. General issues of sociology of law)


II. YARIYIL DERSLERİ (BAHAR)
Zorunlu Dersler

Katalog No

Ders Kodu

Dersin Türkçe Adı

Dersin İngilizce Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

6312010 2010

TTE 602

Kuramsal Etik (Felsefi Etik)

Theoretical ethics
(Philosophical Ethics)

3

0

3

6312011 2020

TTE 604

Tıp Tarihi-II

History of Medicine II

3

0

3

6312012 2030

TTE 606

Tıbbi Deontoloji

Medical Deontology

2

0

2

Seçmeli Dersler

Katalog No

Ders Kodu

Dersin Türkçe Adı

Dersin İngilizce Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

6312014 2041

TTE 608

Osmanlıca Tıp Metinleri

Old-Turkish Manuscripts

1

2

2

6312015 2042

HLS 502

Epidemiyolojinin Temel İlkeleri
ve Araştırma Teknikleri

3

0

3

6312016 2043

HLS 504

Araştırma Planlama
ve Uygulama

2

2

3

Türkçe ve İngilizce Ders İçerikleri:

Kuramsal Etik: Ahlaklılık ve Ahlak Felsefesi - Klasik Etik Kuramlar - Mill ve Utilitarian Kuramlar - Kant ve Deontolojik Kuramlar - Çağdaş Etik Kuramlar - Aristoteles ve Erdem Kuramları - Erdemler Etiği - Değerler Etiği - Meta Etik - Normatif Etik - Uygulamalı Etik - Haklar Etiği – Adalet – Özgürlük.

(Philosophical ethics: Morality and Moral Philosophy - Classical Ethics Theories - Mill and Utilitarian Theories - Kant and Deontological Theories - Contemporary Ethics Theories - Aristotle and Virtue Theories - Ethics of Virtues - Ethics of Values - Meta-ethics - Normative Ethics- Applied Ethics - Ethics of Rights – Justice – Freedom)

Tıp Tarihi-II: Eski Türklerde Tıp - 9. ve 10. Yüzyıl İslam Tıbbı - İslam Tıbbının önemli hekimleri ve tıbba kazandırdıkları - Anadolu Selçukluları'nda Tıp - Anadolu beyliklerinde Tıp - Osmanlı Tıbbı (14.-15. Yüzyıl) - Osmanlı Tıbbı (16.-17 yüzyıl) - Osmanlı Tıbbı'na Avrupa Tıbbı'nın Etkisi - Osmanlı Tıbbı (18. ve 19. Yüzyıl) - Türk tıp eğitiminin kurumsallaşmaya başlaması: Tıbbiyeler - 20. yüzyıl tıbbı ve Türk Tıbbı'ndaki gelişmeler: Hastaneler, Cumhuriyet dönemi tıbbı - üniversite reformu - salgın hastalıklarla mücadele ve sağlık politikaları.

(History of Medicine-II: Ancient Turks Medicine - Islamic medicine between 9th – 10th centuries - Important Physicians of Islamic Medicine - Anatolian Seljuk - Anatolian states, Ottoman (14th-15th) – Ottoman (16th-17th) – European Medicine’s effects of Ottoman Medicine – Ottoman (18th-19th) – Modernism in Turkish Medical Education – 20th century Turkish Medicine and developments: Hospitals, university reform –epidemic struggle and health policies)

Tıbbi Deontoloji: Tıbbi deontolojinin tanımı ve tıp eğitimindeki yeri - hekim yemini - hekimin hastaya, topluma, kurumuna ve meslektaşlarına karşı görevleri ve sorumlulukları - hekimin teşhis ve tedavi ile ilgili deontolojik sorumluluğu - hekim sırrı - hekim ve hasta hakları - Tıbbı Deontoloji Nizamnamesi - hekimin etiket kuralları.

(Medical deontology: Definition of medical deontology and its importance in medical education - Physicians oaths - Physicians duties and responsibilities to patients, public, institutions and colleagues - Physicians’ deontological responsibilities about diagnosis and treatment – medical confidentiality- patients and physicians rights - Code of Turkish Medical Deontology - Etiquette rules of physicians)

Osmanlıca Tıp Metinleri: Muâlece mecmuaları, Fevaidüş-Şifâ mecmuaları, Müşfiye risâleleri, Menâfi-i fi’t-Tıb, Menâfiü’l-İnsân, Müntehâbü’ş-Şifâ gibi eserler, Osmanlı döneminin tedavi şekillerini, ilaç terkiplerini anlatan eserlerden bazıları olarak karşımıza çıkmaktadır. Tıp Tarihi ve Etik bilim dalında yetişecek bilim adamlarının kütüphanelerde onlarcası bulunan bu yazma ve basmalardan yararlanabilecek düzeye gelmeleri için Osmanlıca okuma bilgisine erişmelerinde büyük yarar vardır. Bu çalışmaları yaparken teknolojinin imkanlarından da yararlanarak masaüstünde orijinal yazmaların birebir benzerini görerek eserleri, yazı çeşitlerini tanıtma yoluna gidilecektir. Son aşamada ise hem Internet teknolojisi ile hem de öğrencilerle birkaç kütüphaneye gidilerek bir yazma ya da basma eserin nasıl bulunacağına ilişkin yöntemler üzerinde uygulama yapılacaktır

(Ottoman Medical Manuscripts: Searching and reading some old Turkish medical manuscript and hand writing medical books)

Epidemiyolojinin Temel İlkeleri ve Araştırma Teknikleri: Bilginin kaynağı - Bilimsel yöntem - Epidemiyolojinin tanımı, tarihsel gelişimi ve stratejileri - Epidemiyolojinin kullanım alanları ve kazandırdıkları - Epidemiyolojide kullanılan araştırma tekniklerinin sınıflandırılması - Tanımlayıcı çalışmalar ve özellikleri, korelasyon çalışmaları, vaka takdimi, vaka serileri, ekolojik çalışma, ekolojik yanılgı - Kesitsel araştırmalar - Vaka kontrol araştırmaları - Kohort araştırmalar - Metodolojik araştırmalar - Klinik ve saha müdahale araştırmaları - Nedensel ilişki - Taraf tutma (bias) tipleri - Karıştırıcı etki ve önleme yolları.

Araştırma Planlama ve Uygulama: Araştırma planlamada genel ilkeler - Araştırma projesinin temel başlıkları - Literatür tarama ve araştırma sürecinde kullanımı - Evren, örnek, örnek büyüklüğü - Örnek seçimi - Ölçme ve ölçüm tipleri - Epidemiyolojik ölçütler - Veri toplama teknikleri - Tablo ve grafikler - Araştırma planlama, veri toplama, verilerin analizi ve rapor yazımı - Araştırma raporu sunumu


III. YARIYIL DERSLERİ (BAHAR)
Zorunlu Dersler

Katalog No

Ders Kodu

Dersin Türkçe Adı

Dersin İngilizce Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

6312017 3010

TTE 701

Tıp Etiği-I

Medical Ethics-I

4

0

4

6312018 3020

TTE 703

Klinik Etik-I

Clinical Ethics-I

2

2

3

6312019 3030

TTE 705

Araştırma Etiği-I

Research Ethics-I

2

0

2

6312020 3040

TTE 707

Sağlık Hukuku

Health Law

2

0

2

Seçmeli Dersler

Katalog No

Ders Kodu

Dersin Türkçe Adı

Dersin İngilizce Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

6312022 3051

TTE 709

Medeni Hukuk

Civil Law

2

0

2

Türkçe ve İngilizce Ders İçerikleri:

Tıp Etiği –1: Tıp Etiği İlkeleri ve Kuralları - Özerklik İlkesi - Kötü Davranmama İlkesi - Yararlılık İlkesi - Adalet İlkesi - Tıbbın Değerleri - Tıbbın Erdemleri - Tıp Etiği Kodları - Tıpta Haklar - Tıpta Ödevler - Tıpta Yükümlülükler - Tıpta Sorumluluklar - Etik ve Hukuk İlişkisi - Etik, Biyoetik ve Tıp Etiği.

(Medical Ethics-I: Principles and rules of medical ethics - Principles of Autonomy, Nonmaleficiency, Beneficence, and Justice. Values of medicine. Virtues of medicine. Codes of medical ethics. Rights in medicine, Duties-obligations-responsibilities in medicine, Relationship of ethics and law. Ethics, bioethics and medical ethics)

Klinik Etik-I: Klinik Etiğin Tanımı, İşlevleri - Klinikte Karşılaşılan Etik Sorunlarla Baş Etme Yöntemleri - Uygulama Etiği Metodolojisi - Klinikte Tıp-Etik Karar Verme Süreçleri - Etik Sorunu Tanıma ve Çözümleme Yöntemleri.

Uygulama: Her bir kuramsal konu etik vaka tartışması içinde uygulanacak ve etik karar verme süreci kullanma deneyimi kazandırılacaktır.

(Clinical Ethics-I: Definition and functions of clinical ethics. Methods of handling ethical issues that confronted daily practise. Methodology of applied ethics. Process of making medical-ethical decision. Methods of identifying and solving ethical problems.

Practice: Each theoretical issue to be discussed with case studies)

Araştırma Etiği-I: Klasik etik kuramlar. Temel araştırma etiği ilkeleri, değerleri, kodları. İnsanlar ve hayvanlar üzerine yapılacak araştırmalarda uyulması gereken uluslar arası ve ulusal bildirgeler, düzenlemeler ve yasalar.

(Research Ethics-I: Classical Ethics Theories. Basic ethical principles, values and codes of research ethics. International and national declarations, national regulations and law on human research)

Sağlık Hukuku: Kişi kavramı. Kişilik hakları. Sağlık hakkı. Üreme hakkı. Mahremiyet hakkı. Yaşama ve ölme hakkı. Bilgilenme hakkı. Hasta hakları. ulusal ve uluslar arası düzenlemelerde hasta kişinin hak ve sorumluluklarının yasal yönü.

(Law in Health: Concept of individual. Rights of personality. Right to health. Right of reproduction. Right to privacy. Right to live and die. Rights of patients. Legal dimensions of rights and responsibilities of patients in international and national regulations)

Medeni Hukuk: Medeni hukukta doktrin. Medeni hukukun bazı temel kavramları: hak kavramı, hakların çeşitleri, hak sahibi, hakların kazanılması ve kaybedilmesi, hakların kazanımında iyi niyetin rolü, hakların kullanılması ve hakların korunması.

(Common Law: The doctrines in common law. Some basic concepts of civil law: concept of legal right, sort of legal rights, basic legal rights of person, acquiring and losing of rights, role of good intention in entitlement rights, using and defending of rights)


IV. YARIYIL DERSLERİ (BAHAR)
Zorunlu Dersler

Katalog No

Ders Kodu

Dersin Türkçe Adı

Dersin İngilizce Adı

Teorik

Uygulama

Lab.

Kredi

ECTS

6312023 4010

TTE 702

Tıp Etiği-II

Medical Ethics II

4

0

4

6312024 4020

TTE 704

Klinik Etik-II

Clinical Ethics II

1

2

2

6312025 4030

TTE 706

Araştırma Etiği-II

Research Ethics II

0

2

1

Seçmeli Dersler

Katalog No

Ders Kodu

Dersin Türkçe Adı

Dersin İngilizce Adı

Teorik

Uygulama

Lab.

Kredi

ECTS

6312029 4061

TTE 708

Adli Tıp

Forensic Medicine

2

0

2

Türkçe ve İngilizce Ders İçerikleri:

Tıp Etiği-II: Sağlık ve Hastalık Kavramları. Etik Öğretiler. Yaşamın Başlangıcı ile ilgili etik konular: Kürtaj, Yeni Üreme Teknikleri. Yaşamın sonu ile ilgili etik konular: Yaşam desteği kararları, yardımlı intihar, ötanazi. Hasta - Hekim İlişkisi. Aydınlatılmış Onam. Gerçeğin Söylenmesi. Tıbbi Gizlilik. Tıbbi kaynakların Dağıtım ve Sağlık Politikaları. Organ ve Doku Aktarımları. Genetik ve Etik; klonlama, vb., Etik Danışmanlık. Etik konsültasyon.

Medical Ethics-II: Concepts of health and illness. Ethics Doctrines. Ethical issues about beginning of life (curettage, new reproductive techniques). Ethical issues about end of life (withholding and withdrawing of life support systems, assisted suicide, euthanasia). Patient-physician relationship. Informed consent. Telling the truth. Privacy. Allocation of health care resources and health policies. Organ and tissue transplantation. Genetic and ethics: cloning exc. Ethical counselling. Ethical consultation.

Klinik Etik-II: Hekimden Beklenen Etik Yeterlilik ve Duyarlılık - Klinikte Sık Karşılaşılan Sorunlar ile ilgili etik vaka tartışmaları: Aydınlatılmış onam, gerçeğin söylenmesi, mahremiyete saygı ve sınırları, hasta sırrının korunmasının ya da ifşa edilmesinin yolları, Yaşamı destek sistemlerinin esirgenmesi ve sonlandırılması, kıt kaynakların paylaştırılması, hastanın tedaviyi reddetme ve sonlandırma isteği. Genetik testler, prenatal tanı testleri ve tarama testleri ile etik vaka tartışmaları. Ayrıca her öğrencinin en azından bir kez Hastane Etik Kurulu vaka tartışmalarına katılması için olanak verilecek, dolayısıyla vakanın etik açıdan değerlendirmesi ve etik karar verme becerisi kazanmasına imkan sağlanacaktır.

Clinical Ethics-II: Ethics competency and sensitivity expected a physician. Ethical case discussions about ethical problems often confronted at clinic: informed consent, telling the truth, respect to privacy and its limits, confidentiality and its limits, withholding and with drawing of life support systems, allocation of scarce medical resources, treatment refusal. Ethical case studies and discussions on genetic tests, diagnostic prenatal tests, screening tests. Each ethical subject will be discussed with case scenarios using ethical decision-making process. Hospital Ethics Committees.

Araştırma Etiği – II: Hayvanlar ya da insanlar üzerinde araştırmaların etiğe uygun tasarlanması, biçimlendirilmesi, yürütülmesi, sonlandırılması ve yayınlanması ile ilgili uygulamaları kapsar. Uygulamalar: her bir öğrenci literatürde ve kendisi tarafından kurgulanmış en az 10 araştırma projesinin etiğe uygunluğunu değerlendirecektir. Ayrıca her bir doktora öğrencisinin sorumlu araştırmacıdan izin almak koşuluyla, (klinik araştırma ya da hayvanlar üzerine araştırma) projenin etik açıdan değerlendirmesine; gerekli izinlerin alınması halinde araştırma etik kuruluna katılmasına olanak sağlanacaktır.

Research Ethics II: Rules of drafting, management, ending and publishing human and animal research project. Ethics evaluation of research project. Each student have to prepare the project on human being research and to evaluate at least 10 research project with permission of researchers.

Adli Tıp: Hekim ve diğer sağlık personelinin yasal sorumlulukları, tedavi-sorumluluk ilişkisi, hatalı uygulamalar, tanı ve tedavide hekim hataları, devletin sağlık hizmetlerinde sorumluluğu, hekim ve diğer sağlık personelinin cezai sorumlulukları konularını içermektedir.

Forensic Medicine: Legal liability on medicine for health-care professional. Relationship between treatment and legal responsibility. Malpractice, misconduct on diagnostic and treatment, responsibility of government about health care services and other health providers’ liability.

Sayfa Başı

Çalışmalar
Yürütülen Çalışmalar
 1. Filiz M, Akpınar A, Topsever P, Ersoy N. Aile hekimliğinde etik sorunlar: Aile hekimliği Anabilim Dalı ile ortaklaşa planlanan araştırma sağlıkta dönüşüm projesi kapsamında ön-pilot il olan Düzce’de yürütülecektir. Aile sağlığı merkezleri hekimleriyle yapılacak çalışma sonucunda etik eğitim ihtiyacı belirlenebilecek ve eğitim programlarına etik eğitimi dâhil edilebilecektir.
 2. Ersoy N, Aydın R, Şenses M, Akpınar A. Hastanın aydınlatılmış onamının elde edilmesinde yaşanan etik sorunlar: Hastaların gerçek aydınlatılmış onamlarının elde edilmesinde hekimlerin hatalı uygulama, ihmal ve özensiz davranışlarının olduğu endişesiyle klinikte aydınlatılmış onam uygulaması hakkında bilgi edinmek amaçlanmıştır. Hastanemizde gerçekleştirilecek araştırma ile hastalarımızın aydınlatılmış onam konusundaki tutum ve deneyimleri, hekimlerin aydınlatma ve onam alma konusundaki yeterlilikleri belirlenebilecektir. Ayrıca hastaların aydınlatılmış onam hakkı başta olmak üzere haklarından haberdar edilmesi sağlanacak, çalışma sonunda ihtiyaç tespit edilirse hekimlerin aydınlatılmış onam konusunda bilgi ve becerilerini arttırmalarını sağlayacak eğitim programları planlanacaktır. Çalışmanın ortopedi servisinde yürütülen ilk etabının Mart 2007’de tamamlanması planlanmaktadır.
 3. Ersoy N, Akpınar A, Güngör Y, Şenses M, Aydın R. Tarihsel Süreç içinde İzmit’te Sağlık Hizmetleri: İzmit’te sağlık hizmetlerine -sağlık kuruluşları, hastaneler, hekimler, salgın hastalıklar, karantinalar ve İzmit’te sağlık hizmetlerine katkısı olan misyoner faaliyetleri- yönelik tıp tarihi çalışmamızın bir kısmı tamamlanmış ve bildiri olarak sunulmuştur. Çalışma genişletilerek sürdürülmektedir.
 4. Harmancı E, Akpınar A. Muhammed bin Mahmûd-ı Şirvânî. Sultâniye: Metin-İnceleme-Sözlük yöntemiyle çalışılmakta olan eserin 2007 yılı sonunda tamamlanması planlanmaktadır.
Biten Çalışmalar
 1. Nermin Ersoy: Türkiye’de Hekimin ve Hemşirenin Etik Duyarlılığı
 2. Nermin Ersoy: Adli Tıbbın Tarihçesi
 3. Mine Şehiraltı: Klinik Etik Eğitimi
 4. Dr. Tolga Güven uzmanlık tezi: Hastaların Aydınlatılmasında Yazılı Bilgilendirme Yönteminin Kullanılması: Benin Prostat Hiperplazisi ve Prostat Kanseri Hastaları ile bir çalışma
 5. Akpınar A. Yüksek Lisans Tezi: Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hekim ve Hemşirelerin Yoğun Bakım Kaynaklarını Paylaştırmakla İlgili Tutum ve Görüşleri ile Çağdaş Adalet Kuramlarının İlişkisi
 6. Aktan N. Yüksek Lisans Tezi: Diş Hekimlerinin Aydınlatılmış Onam Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Deneyimlerinin İncelenmesi.
 7. Şehiraltı M. İzmit’te Kolera Salgınları ve Alınan Önlemler
 8. Ersoy N, Akpınar A. Türkiye’de Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hekim ve Hemşirelerin Yoğun Bakım Kaynaklarını Paylaştırmakla İlgili Tutumları. Yaklaşık üç yıl süren projemiz XII. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, II. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi ve XXXIX. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Kongresi’nde ve internet ortamında yürütülmüştür. 31 Aralık 2006’da tamamlanmış olan çalışma yayına hazırlanmaktadır.
 9. Akpınar A, Şenses M, Aydın R. Yoğun Bakım Hemşirelerinin Pediatride Yasamın Sonuna İlişkin Tutumları: Gölcük Deniz Hastanesi Pediatrik Yoğun Bakım Hemşireliği Sempozyumu (Gölcük, 2005) ve II. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi’nde (Çeşme, 2005) yürütülen çalışma yayına hazırlanmaktadır.
 10. Ersoy N, Akpınar A, Özdem A. Kocaeli’nde 112 Acil Servisleri ve Hastane Acil Servislerinde Çalışan Hekimlerin Bir Çoklu Yaralanma Senaryosu için Triyaj Kararları: Yalnızca 112 Acil servislerinde görev yapan sağlık çalışanlarıyla yapılan bir çalışma tamamlanmış ve Türkiye Acil Tıp Dergisi’nde yayınlanmıştır. Farklı bir senaryo ile Kocaeli’de 112 Acil Servisleri ve Hastane Acil Servislerinde çalışan tüm hekimlerle sürdürülen çalışmanın diğer kısmı da tamamlanmıştır ve Mayıs 2007’de 15th World Congress On Disaster And Emergency Medicine’da sunulması planlanmaktadır.
 11. Ersoy N, Akpınar A. Kocaeli’nde Sağlık Çalışanlarının ve Gebe Kadınların Prenatal HIV Testine Yönelik Tercih ve Tutumları: Tamamlanmış olan çalışmanın bazı bölümleri yayınlanmış olup, tamamı yayına hazırlanmaktadır.
 12. Ersoy N, Güngör Y. Uluslar arası karantina konferansları: Tamamlanmış olan çalışma yayına hazırlanmaktadır.
 13. Esat Harmancı, Müesser Şenses, Rahime Aydın: Mecmua-i Mualece: 17. Yüzyıl Tıp Yazmasının Transkript ve İnceleme Çalışması. Tamamlanmış olan kitap bazıma hazırlanmaktadır.

Sayfa Başı

 

Yayınlar
A. Kitaplar:
 1. Doktor Feyzullah İzmidi (Dr. Feyzi Paşa). İstanbul: Bilişim Yayıncılık, 1998.
 2. Erdemir A, Öncel Ö, Şahin A. Çağdaş Tıp Etiği. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi, 2003.
  İçinde 5 bölüm:
  Aydınlatılmış Onam: s.204 – 234;
  Yaşamın Sonuyla İlgili Etik Konular-I: Yaşamı Destekleyen Tedavilerin Esirgenmesi ve Çekilmesi: s.328 – 357;
  Yaşamın Sonuyla İlgili Etik Konular-II: Ötanazi ve Yardımlı İntihar: s.358 – 390;
  Araştırma Etiği: s.483 – 505;
  AIDS ve Etik: s.506 – 540
B. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:
 1. Ersoy N, Altun İ, Beşer A. Tendency of nurses to undertake the role of patient advocate. Eubios Journal of Asian International Bioethics 1997;7(6):167-170.
 2. Ersoy N, Altun İ. Professional and personal values of nursing in Turkey. Eubios Journal of Asian International Bioethics. 1998;8(3):72-75.
 3. Altun İ, Ersoy N. Perspectives on old age in Turkey. Eubios Journal of Asian International Bioethics 1998;8(5):43-145.
 4. Ersoy N. Attitudes of Turkish people to the truth-telling issue. Eubios Journal of Asian International Bioethics 2001;11(3):68-74.
 5. Ersoy N, Göz F. Ethical Sensitivity of Nurses in Turkey. An International Journal for Health Care Professionals Nursing Ethics 2001;8(4):299-312.
 6. Ersoy N, Gündoğdu ÜN. A Study of the Ethical Sensitivity of Physician in Turkey. An International Journal for Health Care Professionals Nursing Ethics 2003;10(5): 472-484.
 7. Altun İ, Ersoy N. Undertaking The Role of Patient Advocate: A Longitudinal Study of Nursing Students. An International Journal for Health Care Professionals Nursing Ethics 2003;10(5):462-471.
 8. Gündoğmuş UN, Erdoğan MS, Şehiraltı M, Kurtaş Ö. A descriptive study of medical malpractice cases in Turkey. Ann Saudi Med;25(5):404-408.
 9. Ersoy N, Akpınar A. Özdem A. Triage decisions of pre-hospital and hospital emergency health care providers, using a multiple casualty scenario in Kocaeli, Turkey (abstract). Prehospital and Disaster Medicine 2007;22(2):55.
C. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:
 1. Şehiraltı M.: İzmitli Hekim Aziz Pantaleon ve Panteleemon Manastırı. 38th International Congress on the History of Medicine (38. Uluslararası Tıp Tarihi Kongresi), İstanbul, 1-6 Eylül 2002. 38th International Congress on the History of Medicine Absract Book, 2002: pp. 219.
 2. Ersoy N., Güven T.: Gebze Çoban Mustafa Paşa Külliyesi darüşşifası. 38th International Congress on the History of Medicine (38. Uluslararası Tıp Tarihi Kongresi), İstanbul, 1-6 Eylül 2002. 38th International Congress on the History of Medicine Absract Book, 2002: pp.
 3. Şehiraltı M., Gündoğmuş Ü. N., Karataş M.: The High Medical Council in Turkey and its Activities in Dentistry. 5th International Congress on Dental Law and Ethics, Omaha, Nebraska, USA, July 31-August 3, 2003. 5th International Congress on Dental Law and Ethics Abstract Book, , pp. 22, Omaha, Nebraska USA, 2003.
 4. Ersoy N, Akpınar A. Özdem A. (poster) Triage decisions of pre-hospital and hospital emergency health care providers, using a multiple casualty scenario in Kocaeli, Turkey. 15th World Congress on Disaster and Emergency Medicine, 13-16 May 2007, Amsterdam. (Kongreye sunulan 284 arasında en iyi poster seçilmiştir)
D. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:
 1. Ersoy N. AIDS ve Doktorun Tedavi Etme Ödevi. Tıbbi Etik Dergisi 1994;1(2): 22-25.
 2. Ersoy N, Aydın E. Tıbbi Etik’ de Yararlılık İlkesi. Tıbbi Etik Dergisi 1994;2(2): 57-60.
 3. Şehiraltı M. Klinik-Etik Karar Verme Üzerinde Kişisel Değerlendirmelerin Etkisi. Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmokoloji Dergisi 1994;2(Ek 2):34-36.
 4. Ersoy N, Aydın E. Tıbbi Etik’ de Özerklik ve Özerkliğe Saygı İlkesi. Tıbbi Etik Dergisi 1994;2(2):71- 74.
 5. Aydın E, Ersoy N. Tıbbi Etik’ de Adalet İlkesi. Tıbbi Etik Dergisi 1994;2(2):61-64.
 6. >Aydın E, Ersoy N. Hastane Etik Kurullarının İşlevleri. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1994;11(1):59-62.
 7. Ersoy N. Klinik Etiğin Önemli Bir Sorunu: Aydınlatılmış Onam. Tıbbi Etik Dergisi 1994;2(3):131-136.
 8. Şehiraltı M. Aile Planlaması Alanında Sağlık çalışanlarından Beklenebilecek Etik Yeterlilik. Tıbbi Etik, Aralık 1994;2(3):115-120.
 9. Şehiraltı M. Aile Planlaması ve Etik sorunlar. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD Dergisi 1995(Kasım-Aralık);1(2):31-35.
 10. Ersoy N. Aydınlatılmış Onam Öğretisinin Gelişimi. Tıbbi Etik Dergisi 1995;3(1):1-6.
 11. Aydın E, Ersoy N. Klinikte Etik Karar Verme Süreci. Tıbbi Etik Dergisi 1995;3(1): 12-16.
 12. Aydın E, Ersoy N. Tıp Etiği İlkeleri. Tıbbi Etik Dergisi 1995;3(2-3):48-52.
 13. Ersoy N. Tıp Etiği Eğitimine Küçük Bir Katkı: Tıp Etiği Kursu. Tıbbi Etik Dergisi 1995;3(2-3):78- 81.
 14. Ersoy N. Tıp Etiği Eğitimi. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1995;12(1-3);185-190.
 15. Ersoy N. Yapay Döllenmenin Etik Konuları. Tıbbi Etik Dergisi 1996;4(2):67-70.
 16. Ersoy N. Biyoetik Eğitimi: Gereği, Amaçları. Tıbbi Etik Dergisi 1996;4(3):94-96.
 17. Ersoy N. Tarihsel, Ahlaksal ve Yasal Yönleriyle ilgili bir araştırma; Yapay Döllenme. Sendrom 1997;9(11):96-99.
 18. Ersoy N. Hemşirelik ve Etik. Hemşirelik Forumu 1998;1(2):83-87.
 19. Ersoy N. Tıbbi Gizlilik İlkesi. Sendrom 1998;10(4):24-28.
 20. Şehiraltı M. 1896–1933 Döneminde Türk Psikiyatri Eğitimi. Tarih ve Toplum 1999;184:19-22.
 21. Altun İ, Ersoy N. Hemodiyaliz Hastalarının Kötü Prognozu ve Yaşam Süresi Bilgisine İlişkin Beklentileri. Hemşirelik Forumu 2000;3(2):44-49.
 22. Güven T, Ersoy N. Tıp Etiğinde Yeni Bir Yaklaşım: Erdemler. Tıp Etiği 2000;8(1):51-59.
 23. Ersoy N, Altun İ. Hemşirelerin İntihara Yardım Hakkında Görüşlerin ile ilgili Bir Çalışma. Tıp Etiği 2001;9(1):49-55.
 24. Ersoy N, Gündoğmuş ÜN, Şehiraltı M. Adli Tıp Eğitiminin Tarihsel Sürecinde Beş Temel Kaynak (1294-1331). Tıp Tarihi Dergisi 2001;1(2):127-137.
 25. Şehiraltı M. Tarih boyunca Üremenin Kontrolü ve Aile Planlaması Kavramının Gelişimi. Sendrom, Nisan 2001;13(4): 93-97.
 26. Şehiraltı M, Ersoy N. Mezuniyet Öncesi Klinik Etik Eğitimi. Medikal Etik-3, Alemdar Ofset, İstanbul, 2001; 123-128.
 27. Şehiraltı M. Klinik Etikte Araştırma Yöntemleri. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği 2001:9(2):70-110.
 28. Şehiraltı M. Raşit Tahsin (Tuğsavul)'un "Seririyat-ı Akliye Dersleri" Adlı Kitabına Göre Akıl Hastalıkları. Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları 2001;7:35-44.
 29. Ersoy N, Şehiraltı M. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Etik Eğitimi. Medikal Etik -4, Alemdar Ofset, İstanbul, Haziran 2003;128-138.
 30. Şehiraltı M, Gündoğmuş ÜN. Etik ve yasal yönleriyle çocuklarda tedaviyi red. Adli Bilimler Dergisi 2004;3(2):27-31.
 31. Akpınar A, Ersoy N. Kocaeli’nde gebe kadınların prenatal HIV testine ilişkin bilgi, tutum ve tercihleri. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi 2005;15(4):187-199.
 32. Koç S, Gündoğmuş ÜN, Şehiraltı M. Ülkemiz Adli Tıbbına Katkıda Bulunan Prof. Dr. Ethem Akif Battalgazi’nin Meslek Hayatı Üzerine Tarihsel Bir Değerlendirme. Türkiye Klinikleri Adli Tıp Dergisi 2005;2:18–25.
 33. Şehiraltı M.: İnsan Üzerinde Araştırma ve Etik. 3 P Dergisi, 13 (Ek 4): 25-30 (Aralık 2005).
 34. Ersoy N, Akpınar A. Kocaeli’nde sağlık çalışanlarının prenatal HIV testine ilişkin tercih ve tutumları. Sendrom 2006;18(1):70–78.
 35. Ersoy N, Bağdaçiçek S, Akpınar A. Kocaeli ili 112 acil çalışanlarının bir çoklu yaralanma senaryosu için triyaj kararları. Türkiye Acil Tıp Dergisi 2006; 6(2):69 -75.
 36. Şehiraltı M. Tarih Boyunca Kolera Salgınları. Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi 2006;2:55-59.
 37. Akpınar A. Dağıtıcı adalet açısından yoğun bakım ünitesine hasta kabul ve taburcu kararları. Türkiye Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi (yayın kabul tarihi: 06 Aralık 2006).
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler:
 1. Şehiraltı M. Aile Planlaması Alanında Sağlık Çalışanlarından Beklenebilecek Etik Yeterlilik. I. Tıp Etiği-Tıp Deontolojisi Sempozyumu, İstanbul, 20-21 Ekim 1994. I. Tıp Etiği-Tıp Deontolojisi Sempozyumu Bildiri Özetleri, 1994, s. 5.
 2. Şehiraltı M. Klinik Tıp Etiği Alanında Araştırma Yöntemleri. II. Tıbbi Etik Sempozyumu, Adana, 2-4 Kasım 1995. II. Tıbbi Etik Sempozyumu Bildiri Özetleri, 1995, s. 30.
 3. Ersoy N. Gerçeğin Söylenmesi. III. Tıbbi Etik Sempozyumu Bildiri Kitabı. Biyoetik Derneği Yayın no: 3, Ankara, 1998;273-282.
 4. Ersoy N. Dr.Wieting Paşa’nın Tıp Eğitiminin İyileştirilmesi ile ilgili Önerileri. V. Türk Tıp Tarihi Kongresi Bildirileri. Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1998; 13-23.
 5. Ersoy N, Gündoğmuş Ü, Aslan H, Gündoğmuş A. Hekimin Etik Duyarlılığı. I. Ulusal Tıbbi Etik Kongresi Bildiri Kitabı. Kocaeli, 1999; 24-28.
 6. Ersoy N, Göz F. Hemşirenin Etik Duyarlılığı. I. Ulusal Tıbbi Etik Kongresi Bildiri Kitabı. Kocaeli, 1999; 96-100.
 7. Ersoy N, Altun İ. Tıbbi Kaynaklarının Paylaştırılması ile ilgili Hemşirelerin Görüşleri. I. Ulusal Tıbbi Etik Kongresi Bildiri Kitabı. Kocaeli, 1999; 119-123.
 8. Altun İ, Özdemir S, Ersoy N. Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Kişisel Değerlerinin Öz Bakım Güçlerine Etkisi. 7. Ulusal Hemşirelik Kongresi Bildiri Kitabı, Erzurum, Haziran 1999.
 9. Şehiraltı M. Tıbbi Etiğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi. 1. Ulusal Tıbbi Etik Kongresi, İzmit, 9-11 Haziran 1999.1. Ulusal Tıbbi Etik Kongresi (Haziran 1999, Kocaeli) Bildiriler Kitabı: 28-29.
 10. Ersoy N, Gündoğmuş ÜN, Şehiraltı M. Adli Tıp Eğitiminin Tarihsel Sürecinde Beş Temel Kaynak. VI. Türk Tıp Tarihi Kongresi, İzmir, 22-24 Mayıs 2000. VI. Türk Tıp Tarihi Kongresi Bildiri Özetleri 2000, s.33-34.
 11. Şehiraltı M. Raşit Tahsin (Tuğsavul)’un “Seririyat-ı Akliye Dersleri” Adlı Kitabına Göre Akıl Hastalıkları. VI. Türk Tıp Tarihi Kongresi, İzmir, 22-24 Mayıs 2000. VI. Türk Tıp Tarihi Kongresi Bildiri Özetleri, 2000, s.69-70.
 12. Şehiraltı M. Klinik Etik Eğitimin Gereği, Amaçları ve Yöntemi. Marmara Tıp Günleri-6 Tıp Etiği. İstanbul, 26-27 Ekim 2000.
 13. Ersoy N. Kanserde Etik. 6. Uludağ Onkoloji Sempozyumu Kitabı ve Konsensus Raporu. Bursa, 2001;11-18.
 14. Şehiraltı M., Ersoy N, Güven T. Klinik Etik Eğitiminde İkinci Yıl Deneyimimizve Sonuçları. II. Ulusal Tıbbi Etik Kongresi Bildiri Kitabı, Ankara 2001;162-167.
 15. Torun F, Coşkun B, Şehiraltı M. Psikiyatri Hastalarında Gizlilik ve Sır. II. Ulusal Tıbbi Etik Kongresi, Kapadokya, 18-20 Ekim 2001.II. Ulusal Tıbbi Etik Kongresi Bildiri Kitabı, 2001, s. 526-531.
 16. Ersoy N, Bağdaçiçek S, Akpınar A. 112 Acil Çalışanlarının Bir Çoklu Yaralanma Senaryosu İçin Triyaj Kararları. III. Tıp Etiği Kongresi Kitabı. Bursa 2003; 694-703.
 17. Ersoy N, Güven T, Bağdaçiçek S, Aktan N. Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi, Hemşirelik ve Turizm Yüksek Okulu Öğrencilerinin HIV Testinin Yapılması ve Açıklanması ile İlgili Görüşleri. III. Tıp Etiği Kongresi Kitabı. Bursa 2003; 165-1174.
 18. Şehiraltı M, Gündoğmuş ÜN. Etik ve Yasal Yönleriyle Çocuklarda Tedaviyi Ret. 3. Ulusal Tıp Etiği Kongresi Kongre Kitabı, Cilt 2, 622-626, Bursa, 2003
 19. Filiz TM, Topsever P, Şehiraltı M, Topallı R, Görpelioğlu S. Söylemeli mi yoksa söylememeli mi: Doktorlar ve tıp dışında eğitimi olanların ölümcül gerçeğin bildirilmesi hakkında düşündükleri. VI. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi 4-7 Mayıs 2004, Bursa.
 20. Şehiraltı M. İzmit'te Kolera Salgınları ve Alınan Önlemler. VIII. Türk Tıp Tarihi Kongresi, Sivas-Divriği, 16-18 Haziran 2004. VIII. Türk Tıp Tarihi Kongresi Özet Kitabı, s.103, 2004.
 21. Ersoy N, Güngör Y, Akpınar A. Tarih İçinde İzmit’te Hastaneler. VIII. Türk Tıp Tarihi Kongresi, Sivas-Divriği, 16-18 Haziran 2004. VIII. Türk Tıp Tarihi Kongresi Özet Kitabı, 2004.
 22. Koç S, Gündoğmuş ÜN, Şehiraltı M . Ülkemiz adli tıbbına katkıda bulunan Prof. Dr. Ethem Akif Battalgazi'nin meslek hayatı üzerine tarihsel bir değerlendirme. VI. Adli Bilimler Kongresi, İstanbul, 28-30 Mayıs 2004.
 23. Akpınar A, Güngör Y, Ersoy N. İzmit’te Kurtuluş Savaşı Yılları ve Sağlık Hizmetleri. 10–13 Mayıs 2005, IV. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, Bergama/Manisa.
 24. Akpınar A, Şenses M, Aydın R. Yoğun Bakım Hemşirelerinin Pediatride Yaşamın Sonuna İlişkin Tutumları. 26–28 Eylül 2005, II. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Çeşme/İzmir.
 25. Zeybek A, Şehiraltı M. Modern Türk Tıp Eğitiminin Kuruluşunda Anatominin Rolü. 9. Ulusal Anatomi Kongresi, Kuşadası. 7-9 Eylül 2005.
 26. Ersoy N, Güngör Y, Akpınar A. Tarihi içinde İzmit’te hastaneler. 20 – 22 Nisan 2006, I. Uluslar arası Kocaeli ve Çevresi Kültürü Sempozyumu, Derbent Uygulama Oteli, Kocaeli.
 27. Akpınar A, Güngör Y, Ersoy N. İzmit’te Kurtuluş Savaşı Yılları ve Sağlık Hizmetleri. I. Uluslar arası Kocaeli ve Çevresi Kültürü Sempozyumu, Derbent Uygulama Oteli, Kocaeli.
 28. Güngör Y, Ersoy N, Akpınar A. Hereke Fabrika-i Hümayun Hastanesi. I. Uluslar arası Kocaeli ve Çevresi Kültürü Sempozyumu, Derbent Uygulama Oteli, Kocaeli.
 29. Harmancı E, Akpınar A. Şirvani’nin Sultaniyye adlı eserinde beslenme anlayışı (IX. Türk Tıp Tarihi Bildirileri, Ankara: Nobel Basımevi, 2006, s.240–250).
 30. Ersoy N, Güngör Y. 0n dokuzuncu yüzyıl uluslar arası karantina konferansları (IX. Türk Tıp Tarihi Bildirileri, Ankara: Nobel Basımevi, 2006, s.342–349.
 31. Esat Harmancı, Müesser Şenses, Rahime Aydın: On Yedinci Yüzyıla Ait Bir Tıp Yazması: Mecmua-i Mualece IX. Türk Tıp Tarihi Kongresi- XXIV. Gevher Nesibe Tıp Günleri, 24-27 Mayıs 2006, Kayseri
 32. Ersoy N, Akpınar A, Bağdaçiçek S, Güven T, Aktan N. Gebeler, sağlık çalışanları, 5. AIDS Kongresi katılımcıları ve üniversite öğrencilerinin prenatal HIV testine ilişkin tercihleri (Bildiri özet kitabı, s. 67).
 33. Akpınar A. Hastayı aydınlatmalı mı haberdar mı etmeli? 8 – 9 Haziran 2006, Tıbbi Hukuk, Tıbbi Etik, Tıp Felsefesi Sempozyumu, Çorlu Asker Hastanesi, Tekirdağ.
 34. Şenses M. Teknoloji Yararlı mı? Zararlı mı? 8 – 9 Haziran 2006, Tıbbi Hukuk, Tıbbi Etik, Tıp Felsefesi Sempozyumu, Çorlu Asker Hastanesi, Tekirdağ.
F. Diğer Yayınlar
 1. Ersoy N. Aile Hekimliğinin Etik Boyutu. Kocaeli Üniversitesi, Aile Hekimliği Dergisi 1995;1(1):12-14.
 2. Aydın E, Ersoy N. Sağlık Eğitiminde Etik Kodlar. Toplum ve Hekim 1995;10(66): 82- 86.
 3. Ersoy N. Biyomedikal Araştırmalar ve Etik Kurullar. Kocaeli Üniversitesi Tıp Dergisi 1997;2(1):5-7.
 4. Ersoy N. Kocaeli’nde Halkın Hastaya Gerçeğin Söylenmesi ile İlgili Beklentileri. Kocaeli Üniversitesi Tıp Dergisi 1997;2(3-4):43-49.
 5. Gündoğmuş ÜN, Ersoy N, Biçer Ü. Yüksek Sağlık Şurası Kararlarının Etik Açıdan Değerlendirilmesi. Toplum ve Hekim 1998;13(1):8-14.
 6. Ersoy N. Ömer Şifai’nin Ravzat-ül Necat adlı eserinde söz edilen Reçetelerin Sınıflandırılması. Tarih ve Toplum Dergisi 1998;29(170):53-57.
 7. Ersoy N. Tarihsel Süreç İçerisinde Kırık-Çıkıkçılar. Tarih ve Toplum Dergisi 1998;171(29):21-26.
 8. Ersoy N. Başbakanlık Osmanlı Arşiv Belgelerine Dayanarak; 18 ve 19. yüzyıllarda Kırık-çıkıkçılar. TTK Basımevi, Ankara, 1999;149-151.
 9. Ersoy N. Muallim Doktor Feyzullah İzmidi. Tarih ve Toplum Dergisi 1999;184(31):23-28.
 10. Ersoy N, Güngör Y, Akpınar A. Tarih İçinde İzmit’te Hastaneler. Kocaeli Şehiriçi Dergisi 2005;23: 54–57.

 

Sayfa Başı

 

Konferanslar
 1. Ersoy N, Atatürk ve Tıbbiyeliler, Gölcük Donanma 10 Kasım 2007, Kocaeli.
 2. Ersoy N, Akpınar A. Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD ‘Yoğun Bakım Etiği’, 21 Kasım 2008.
 3. Ersoy N. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD ‘Pediatrik Yoğun Bakımda Karar Verme’, 25 Kasım 2008.
 4. Ersoy N, Aydın Er R. Ortopedi ve Travmatoloji AD ‘Ortopedide Aydınlatılmış Onam’, 5 Aralık 2008.
 5. 4–5 Nisan 2008. Türk Tabipleri Birliği Etik Bildirgeler Çalıştayı. Ersoy N. Yaşamın Başlangıcı ve Sonuna İlişkin Etik Kodlar, Akpınar A. Genetik veriler Bildirgesi, Ankara, 2008, 2010.
 6. Ersoy N. 8 Nisan 2008. Hasta Hakları Konferansı, Kocaeli Devlet Hastanesi.
 7. M. Şenses. 26 Nisan 2008. Hasta Hakları Konferansı, Hastane Yöneticileri Kursu, Kocaeli.
 8. Ersoy N. 12 Mayıs 2008. Hastane Etik Kurulları. UNESCO Biyoetik Kurulları Harmonizasyon Sempozyumu. Ankara.
 9. Ersoy N. 13 Mayıs 2008; 23 Ekim 2008, 22 Haziran 2009. Onkolojide Etik Konular. Ulusal Onkoloji Kursu, Ankara.
 10. Ersoy N. 6 Kasım 2008. Yoğun Bakımda Aydınlatılmış Onam. III. Tıp Etiği ve Hukuku Sempozyumu, Bursa.
 11. Ersoy N. Kocaeli Acil Tıp Konferansları KATEK-1, KATEK-2, KATEK-3 Hastane Dışında Sağlanan Acil Tıp Hizmetlerinde Aydınlatılmış Onam, 28 Ocak 2009, 25 Şubat 2009, 25 Mart 2009, Kocaeli.
 12. Ersoy N. Sağlıkta Kadın Hareketleri. Kocaeli Üniversitesi Dünya Kadınlar Günü Etkinlikleri, 3 Mart 2009, Kocaeli.
 13. Ersoy N. Türkiye’de Kadın hekim Olmak. Kocaeli Sanayi Odası Dünya Kadınlar Günü Etkinlikleri, 4 Mart 2009, Kocaeli.
 14. Ersoy N. Onkoloji Hemşiresinin Etik İkilemleri/Yükümlülükleri. 18. Ulusal Kanser Kongresi, 21-26 Nisan 2009, Antalya.
 15. Akpınar A, Ersoy N. Şerbetler ve 15. Yüzyıldan örneklerle tıpta şerbetlerin yeri, Şerbet Şurup Günleri, 23 Mayıs 2009, İstanbul.
 16. Ersoy N. Prenatal Etik. XXVII. Zeynep Kamil Kongresi – Obstetrik Komplikasyonlar ve Hukuk- , 3-5 Haziran 2009, İstanbul.
 17. Ersoy N. Klinik Araştırmaların Etik Temelleri. Klinik Araştırmalarda Etik Yaklaşım Kursu, 17 Ağustos 2009, Kocaeli Üniversitesi.
 18. Ersoy N. Hasta Hakları. Aile Hekimliği Eğitimi Sağlıklı Yaşam Tarzı Okulu, 10 Ekim 2009, 16 Ekim 2009, 31 Ekim 2009, 14 Kasım 2009, 21 Kasım 2009, Adana, Kayseri, Bursa, İzmir, Samsun.
 19. Ersoy N. Etik Haklar Açısından Tıbbi Araştırmalar. I. Uluslararası Hasta Hakları Kongresi, 11-14 Kasım 2009, Antalya.


  Dr. Nermin Ersoy (Türkiye), Dr. Manal Bouhaimed (Kuveyt), I. Uluslararası Hasta Hakları Kongresi,
  11-14 Kasım 2009, Antalya.

 20. Ersoy N. Türkiye’de Klinik Araştırmalarda Aydınlatılmış Onam. International Experts Workshop on Advanced Clinical Research Ethics: Regional Country Reporting 7–8 Aralık 2009, İstanbul.
 21. Ersoy N. Klinik Araştırmaların Etik Değerlendirilmesi, 15 Aralık 2009, Sopalı Devlet Hastanesi, Kocaeli.
 22. Ersoy N, Akpınar A. Kamu Personeli Etik Değerleri, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, 4-5 Şubat 2010.
 23. Ersoy N. Konferans: Türkiye’de Kadın Hekim Olmanın Tarihi. Kocaeli Sanayi Odası Kadın Girişimciler Paneli, 4 Mart 2010, Kocaeli.
 24. Ersoy N. Panel: Onkolojinin Etik Konuları. 3. Tıbbi Onkoloji Kongresi, 24-28 Mart 2010, Antalya.
 25. Ersoy N. Panel: Onkoloji Hemşiresinin Etik Yükümlülükleri. 3. Tıbbi Onkoloji Kongresi, 24-28 Mart 2010, Antalya.
 26. Ersoy N. Hemşireliğe Etik Yaklaşımlar. Trabzon Hemşirelik Etiği Sempozyumu, 14 Mayıs 2010, Trabzon.


  Prof. Dr. Nermin Ersoy, Dr. Müesser Özcan, Prof. Dr. Şule Ecevit (soldan sağa).
  Trabzon Hemşirelik Etiği Sempozyumu, 14 Mayıs 2010, Trabzon.

 27. Ersoy N. Jinekolojide Etik Konular. Jinekoloji Kongresi, 28 Eylül 2010, İstanbul.
 28. Ersoy N. Panel: Özel Hasta Grupları ve Hasta Hakları. 2. Uluslararası Hasta Hakları Kongresi: Aydınlatılmış Onam. 3-6 Kasım 2010, Antalya.
 29. Ersoy N. Panel: Klinik Araştırmaların Etik Yönü. 2. Uluslararası Hasta Hakları Kongresi: Aydınlatılmış Onam. 3-6 Kasım 2010, Antalya.
 30. Ersoy N. Panel: Birinci basamak hekimliğinde etik egitimi gerekliği: Örneklerle kavramlar. 9. Ulusal Aile hekimliği Kongresi, 3-7 Kasım 2010, Antalya.
 31. Ersoy N. Panel: Savunmasız Gruplar ve İnsan Hakları, İncinebilirlik ve Etik. VI. Tıp Etiği Kongresi: Biyoetikte Yeni Ufuklar, 25-26 Kasım 2010, İstanbul.
 32. Ersoy N. Bilim İnsanının Etik Yükümlülüğü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Güz Bilgi Şenliği, 26 Ocak 2011, Kocaeli.
 33. Ersoy N. Onkoloji hemşireliğinde etik. 2. Karadeniz Meme Kongresi, 30 Mart – 3 Nisan 2011, Samsun.


  Arkada Amazonlar, 2. Karadeniz Meme Kongresi, 30 Mart – 3 Nisan 2011, Samsun.

 34. Ersoy N. Ebelikte etik değerlerin gereği ve önemi, Ulusal Ebelik Günleri Programı, 5 Mayıs 2011, Akara.
 35. Ersoy N. Tıp’ta mahremiyet: Kapsamı ve İstisnaları, Hasta Sağlık Çalışanı İlişkisinde Güncel Konular Sempozyumu, 13-14 Mayıs 2011, Konya.


  Konya Hasta Hakları Koordinatörü Ayhan Uludağ, Prof. Dr. Nermin Ersoy,
  HAYAD Başkan Vekili Av. Ümit Erdem (soldan sağa)
  Hasta Sağlık Çalışanı İlişkisinde Güncel Konular Sempozyumu, 13-14 Mayıs 2011, Konya.


  Arkada Çift Kartal. Hasta Sağlık Çalışanı İlişkisinde Güncel Konular Sempozyumu,
  13-14 Mayıs 2011, Konya Karatay Medresi.


  Prof. Dr. Nermin Ersoy. Hasta Sağlık Çalışanı İlişkisinde Güncel Konular Sempozyumu,
  13-14 Mayıs 2011, Konya.

 

Sayfa Başı

 

Duyurular
 1. Fakültemizde tıp eğitiminin başladığı yıldan itibaren Dönem V öğrencileri için uygulanmakta olan Klinik Etik Stajı, 2003–2004 eğitim-öğretim yılında Tıp Fakültesi Eğitim Komisyonunun önerisiyle Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu tarafından kaldırılmıştır.
 2. Anabilim Dalımızın Tıp Tarihi ve Etik doktora programı 2004–2005 Eğitim-Öğretim yılında açılmış, üç öğrencimiz doktor unvanını alarak mezun olmuştur.
 3. Üniversitemiz ve Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile sağlık çalışanlarının ve toplumumuzun hasta hakları konusunda bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla Şubat 2007’den Aralık 2007’ye kadar 8 ayrı başlığı ele alan Kocaeli Hasta Hakları Konferansları – KOHAK’2007 –düzenlenmiştir. Ele alınan konular aşağıdadır:

  § Hekim ve Hemşire Hakları: Etik ve Yasal Hakları, Sorumlulukları,

  § Hastanın Aydınlatılması: Kendi hakkında karar verme hakkı,

  § Hasta Çocuğun, Yaşlının ve Diğer Yetersiz Hastaların Hakları: Bilgilenme, haberdar edilme hakkı,

  § Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Hakkı: Tıp’ta Adalet,

  § Hastanın Mahremiyetinin Korunmasını Bekleme Hakkı: Tıbbi Gizlilik, sır tutma,

  § Hastanın / Vekilin Tedaviyi Reddetme Hakkı: Bireyin özerkliğine saygı, aydınlatılmış ret,

  § Hastanın İsteklerinin Sınırları ve Şikâyet Hakkı: Hasta Hakları Birimi, Hastane Etik Kurulu ve/veya Mahkemeye,

  § Hasta- Hekim/Sağlık Çalışanı İlişkisi, İletişimi: Güvene mi dayanmalı, Anlaşma metnine mi?

 4. 13 – 16 Mayıs 2007 tarihleri arasında Amsterdam’da düzenlenmiş olan “15th World Congress on Disaster and Emergency Medicine” kongresinde Prof. Dr. Nermin ERSOY, Arş. Gör. Aslıhan AKPINAR, Dr. Altan ÖZDEM tarafından sunulan “Triage Decisions of Pre-hospital and Hospital Emergency Physicians Using a Multiple Casualty Scenario in Kocaeli, Turkey” başlıklı poster bildirimiz kongreye sunulan 284 arasında en iyi poster seçilmiştir.

    

 5. Anabilim Dalımız ve Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile sağlık çalışanlarının hastane dışında, hastanede ya da felaketlerde sunulan/sunulacak olan acil tıp hizmetleri sırasında acil hastasının onamının alınması, acil hastaları arasında önceliğin belirlenmesi ile ilgili etik ve yasal ödevler konusunda bilgilerini güncellemek bir konferans dizisi yürütülmüştür. KOCAELİ ACİL TIP HİZMETLERİNDE ETİK HAKLAR ve YÜKÜMLÜLÜKLER KONFERANSLARI (KATEK)’ 2009 adında konferans dizisi gerçekleştirilmiştir. Ocak 2009’dan Mayıs 2009’a kadar süren beş konferansta ele alınan konular aşağıdadır:

  § Hastane Dışında Sağlanan Acil Tıp Hizmetlerinde Aydınlatılmış Onam

  § Hastane Acil Hizmetlerinde Triyaj

  § Felaketlerde Sağlık Çalışanının Etik Yükümlülüğü 6. Anabilim Dalımız ve Sağlık Bakanlığı İlaç Eczacılık genel Müdürlüğü işbirliğiyle 17 Ağustos 2009 tarihinde “Klinik Araştırmalarda Etik Yaklaşım Kursu” düzenlenmiştir.
 7. Anabilim Dalımız, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği Kocaeli Tabip Odası ve Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle acil tıp hizmetlerinde yaşanan etik sorunları trajikomik bir dille anlatan “Acilim Acil” adı oyun 17 Mayıs 2010 tarihinde Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde sahnelenmiştir.
 8. Dr. Müesser Özcan ve Prof. Dr. Nermin Ersoy tarafından X. Dünya Biyoetik Kongresi’nde sunulan “Attitudes of Turkish Physicians and Nurses towards End-of-Life Decisions in Neonatal Intensive Care Units: The Quality of Life or the Value of Life?" adlı çalışma Mark S. Ehrenreich 2010 yılı ödülü için 7 finalist arasında yer almıştır.
 9. Anabilim Dalımız tarafından düzenlenen ve “Tıbbın Amacı: Yaşamı Desteklemek mi? Beklenen Ölümü Ertelemek mi?” başlıklı konferans 23 Mart 2011 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Prof. Dr. Ayşe Sevim Gökalp’in klinikte yaşamın sonuna ilişkin konularda yaşanan sorunları aktarmasının ardından Prof. Dr. Nermin Ersoy yaşam sonu kararlarını etik açıdan, Prof Dr. Ergun Özsunay uluslararası ve ulusal hukuk açısından değerlendirmiştir.
 

 

Öğretim Üyeleri:

Prof.Dr.Nermin ERSOY  (Anabilim Dalı Başkanı)

Doç.Dr.Mine ŞEHİRALTI

Dr.Öğr.Üyesi Rahime AYDIN ER

Dr.Öğr.Üyesi Aslıhan AKPINAR

Sayfa Başı

 

© Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 75 75 / Belgegeçer: +90 (262) 303 70 03