Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
 

Kardiyoloji Anabilim Dalı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Kliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu’ nun 1994 yılında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı olarak göreve gelmesiyle fakültemizde Kardiyoloji Anabilim Dalı’nın oluşumu başlamış, 1995 yılında resmen kurulmuştur. Bu dönemde SSK Hastanesi ile aynı binada yer alan Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı olarak 4 yataklı bir koroner yoğun bakım ve 15 yataklı servis ile hizmet vermiştir. Transtorasik ekokardiyografi, efor testi ve 24 saatlik ambulatuvar EKG monitorizasyonu (Holter) laboratuarları ile tanıya yönelik tetkikler yapılan Kardiyoloji kliniğinde 1999 yılında transözofajiyal ekokardiyografi ve ambulatuar kan basıncı monitorizasyonu uygulamaları başlamıştır. Yine bu yıllarda kurulan Nükleer Tıp Laboratuarı ile birlikte kalp hastalıklarının sintigrafik tetkikleri de yapılabilir hale gelmiştir.

Ağustos 1999’daki deprem felaketinin ardından kullanılamaz duruma gelmiş olan hastane binasından önce çadırlara daha sonra da prefabrik binalara geçen Kardiyoloji Servisi bu şartlar altında da pek çok tanı ve tedavi hizmetini yürütmüştür. 2000 yılı başında açılan tanı laboratuarları ile hem uzmanlık eğitimi vermeye devam etmiş hem de sağlık hizmetleri yürütülmüştür. Bu dönemde İnvazif Tanı ve Tedavi Laboratuarı kurularak kalp kateterizasyonu, anjiyografi, anjiyoplasti ve pace-maker uygulamaları başlamıştır. Bir yıl sonra Aritmi ve Elektrofizyoloji Laboratuarı çalışmalarına başlamış, bu tarihten itibaren elektrofizyolojik tetkik, kateter ablasyon, ICD ve kardiyak resenkronizasyon tedavisi yapılmaya başlamıştır.

Haziran 2006 tarihinde Umuttepe Kampüsü içerisinde yer alan Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne taşınılmıştır. Kardiyoloji Servisi şu anda 10 koroner yoğun bakım yatağı, 32 genel kardiyoloji servis yatağı ve 13 aritmi servis yatağı ile hizmet vermektedir. İnvazif tanı ve tedavi laboratuarı içinde koroner anjiyografi sonrası gözlem amaçlı kullanılan 10 yatak daha bulunmaktadır.

Halen Kardiyoloji AD’da Prof. Dr. Dilek Ural, Prof. Dr. Ertan Ural, Prof. Dr. Ahmet Vural, Doç. Dr. Güliz Kozdağ, Doç. Dr. Göksel Kahraman, Doç. Dr. Ayşen Ağaçdiken Ağır, Doç. Dr.Tayfun Şahin, Doç. Dr. Teoman Kılıç, Yrd. Doç. Dr. Ulaş Bildirici ve Yrd. Doç. Dr. Y. Umut Çelikyurt olmak üzere 10 öğretim üyesi görev yapmaktadır.

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD kardiyolojinin her alanında klinik ve laboratuar çalışmaların yapıldığı, tanı ve tedavi yöntemlerinin uygulandığı bir bölümdür. Araştırma görevlisi eğitiminin amacı klinisyen yetiştirmek ve teorik bilgilerin yanı sıra, pratik ve laboratuar bilgi ve becerilerinin de kazanılmasına yardımcı olmaktır.

Sayfa Başı

Eğitim

TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİSİ EĞİTİM PROGRAMI

I) Rotasyonlar
 • Kardiyoloji uzmanlık eğitimini alacaklar tıp doktoru olmalıdır. Tıp fakültesi mezunları ve İç Hastalıkları uzmanları başta olmak üzere başka bir branşta uzmanlık edinmiş olanlar ancak Tıpta Uzmanlık Sınavı’nda başarı göstererek Kardiyoloji uzmanlık eğitimine hak kazanabilirler.

 • Kardiyoloji uzmanlık eğitimi süresi minimum 5 yıldır. İç Hastalıkları uzmanları için bu süre minimum 3 yıl olarak önerilmektedir. Uzmanlık öğrencisinin eğitim süresi yıllık akademik kurul kararı ile uzatılır.

 • Kardiyoloji Anabilim Dalı’ nda eğitime başlayan her uzmanlık öğrencisine en az 4 yılı kapsayan bir rotasyon çizelgesi verilir (örneği ektedir) . Son bir yıllık dönemde alacağı eğitim mesleki ilgi alanını geliştirecek veya öğrencinin yetersiz olduğu bilgi ve beceriyi edinmesini sağlayacak yönde düzenlenir.

 • Eğitim süresi içerisindeki rotasyonların en az 3 yılı Kardiyoloji AD iç rotasyonu şeklindedir. Bunun dışında


  • 1 yıl süre ile zorunlu İç Hastalıkları rotasyonu,

  • 1 ay Nükleer Tıp ve kardiyak sintigrafi eğitimi rotasyonu

  • 1 ay Anestezi ve Reanimasyon rotasyonu

  • 1 ay Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi rotasyonu

  • 1 ay Göğüs Hastalıkları rotasyonu


  yapılması uygun görülmüştür. Ayrıca fakültemiz Çocuk Hastalıkları AD’ da Pediatrik Kardiyoloji bölümünün kurulması ile birlikte ilgili Anabilim dalı’ndan bir ay süre ile uzmanlık öğrencilerimizin eğitimi talep edilebilir.

 • Anabilim dalımızın rotasyon süreleri üçer aydır. Rotasyon süresince o dönemden sorumlu öğretim üyesi tarafından uzmanlık öğrencisinin öğrendiği ya da uyguladığı her girişim faaliyet defterine (logbook) kaydedilir.

 • Her rotasyon döneminin sonunda öğrenci bitirdiği rotasyon birimi ile ilgili teorik ve pratik bilgi ve becerilerini değerlendirmeye yönelik bir sınava tabi tutulur.

II) Nöbetler

Yeni başlayan araştırma görevlileri kıdemli bir araştırma görevlisinin refakatinde derhal nöbet programına alınırlar. İlk bir yıllık dönem içerisinde santral ven kateteri takabilme, geçici pacemaker takabilme ve acil ekokardiyografi yapabilme becerilerini edinmek durumundadırlar. Bu dönem sonunda değerlendirmelere göre kıdemli nöbeti tutabilirler. Nöbetlerde en az 2 araştırma görevlisinin birlikte nöbet tutması zorunluluğu vardır. Bitirmek üzere olan araştırma görevlisi sınava giriş tarihinden bir ay önce nöbetten çıkar.

III) Teorik Eğitim
 1. Kişisel Eğitim – Uzmanlık öğrencileri bulundukları rotasyon dönemi süresince sorumlu öğretim üyesinin önerdiği kaynak kitaplardan ve literatürlerden faydalanırlar.
 2. Seminerler – Her eğitim-öğretim döneminde en az iki adet seminer verir ve bunlardan sorumlu öğretim üyesinin uygun gördüğü bir konuyu derleme olarak yazıp yayınlar.
 3. Dergi Saati – Haftada bir gün dergi saatine ayrılmıştır. Uzmanlık öğrencileri bu saat içerisinde sıra ile sorumlu öğretim üyesinin nezaretinde 1-2 literatürü sunarlar.
 4. Olgu Sunumu – Kardiyoloji AD’ nın tüm öğretim üyeleri haftanın bir günü bir araya gelerek servis ve yoğun bakım ünitesinde genel vizit yaparlar. Bu vizit sırasında uzmanlık öğrencileri izledikleri olgularını sunarlar, ilginç ve karmaşık olgular gerekirse toplantı odasında ayrıca tartışılır ve uzmanlık öğrencileri öğretim üyeleri tarafından olgu ile ilgili kısa sözlü sınavlara tabi tutulur.
 5. Konseyler – Uzmanlık öğrencisi invazif kardiyoloji rotasyonu sırasında cerrahi girişim planlanan olguları Kalp Damar Cerrahisi ve Kardiyoloji konseyine sunar.
 6. Klinik Çalışma – Her araştırma görevlisi eğitim süresi boyunca tezi dışında en az 2 klinik veya deneysel araştırmayı yürütmek zorundadır.
IV) Tezler

Araştırma görevlilerinin eğitim sürelerinin ikinci yılının bitiminde tez konuları ve danışman öğretim üyeleri belirlenir. Tez, araştırma görevlisinin ilgi alanına göre tercihen kendisi tarafından seçilmiş bir konuda orijinal çalışma olmalıdır. Tez sınava girmeden üç ay önce danışman öğretim üyesine, 2 ay önce fakülte sekreterine gönderilir. Danışman öğreti üyesinin onayı olmadan tez fakülte sekreterine gönderilemez.

V) Ulusal, Uluslararası Kongre, Sempozyum ve Toplantılar

Araştırma görevlileri kongre, sempozyum ve toplantılara rotasyon ile katılacak, sunulacak çalışmada ismi olanlara öncelik verilecektir.


B) KARDİYOLOJİ AD UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNE UZMANLIK EĞİTİMİ SÜRESİ İÇİNDE KAZANDIRILMASI PLANLANAN BİLGİLER
 • Kalp hastalıklarına yol açan risk faktörlerini, bu risk faktörlerinin tanı ve tedavisini bilme
 • Kalp hastalıklarının tanısını koyma
 • Kalp hastalıklarının fizyopatolojisini bilme
 • Kalp ve damar anatomisini bilme
 • Kalp hastalıkları teşhisinde kullanılan biyokimyasal parametreleri değerlendirme
 • Kalp hastalıklarının teşhisinde kullanılan invazif ve non-invazif tanı yöntemlerinin hangi endikasyonlarla yapıldığını bilme ve sonuçlarını değerlendirme
 • Kalp hastalıklarının tedavisini planlama ve uygulayabilme
 • Kalp hastalıklarında kullanılan ilaçların farmakolojisine hakim olma
 • Kalp hastalığı nedeni ile izlenen hastalarda hastalık nüksünü azaltıcı önlemleri alabilme
 • Kardiyak rehabilitasyon prensiplerini bilme ve uygulama
 • Kalp hastalarının kardiyak veya nonkardiyak cerrahi öncesi değerlendirmesini yapabilme
 • Sistemik hastalıklarda kalp tutulumlarını bilme ve konsülte edebilme
 • Erişkinde doğuştan kalp hastalıklarını tanı, izlem ve tedavisini uygulayabilme
 • Periferik damar hastalıklarının tanı ve tedavisini bilme
 • Kanıta dayalı kardiyoloji ilke ve verilerini bilme ve uygulama
 • Klinik uygulamada ve araştırmalarda etik kurallarını bilme ve kullanma

C) KARDİYOLOJİ AD UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNE UZMANLIK EĞİTİMİ SÜRESİ İÇİNDE KAZANDIRILMASI PLANLANAN BECERİLER
 • Hasta takibi (öykü, fizik muayene, rutin laboratuar tetkiklerinin yapılması, tanı ve tedavi aşamalarının izlenmesi, epikriz/rapor yazabilme)
 • Hasta yakınları ile duyarlı iletişim - özellikle yoğun bakım ünitesinde yatan ve durumu kritik olan hastalar ve yakınları
 • Elektrokardiyografi değerlendirmesi
 • Telegrafi değerlendirmesi
 • 24 saatlik EKG (Holter) kayıtlarında kalp ritim problemlerinin ve iskemik atakların tanısı
 • 24 saatlik kan basıncı kayıtlarında kan basıncı kontrolü ve yan etkilerin değerlendirilmesi
 • Rutin transtorasik ekokardiyografi incelemesi yapabilme
 • Transözofajiyal ekokardiyografi ve dobutamin stress ekokardiyografi gibi ileri inceleme tekniklerinin sonuçlarını yorumlayabilme
 • Egzersiz testi yapma ve değerlendirme
 • Endotrakeal entübasyon yapabilme
 • Mekanik ventilatör cihazı uygulayabilme ve takip etme
 • Santral ven kateteri takabilme
 • Swan-ganz kateterizasyonu yapabilme
 • Geçici kalp pili uygulayabilme
 • Geçici kalp pili programlama ve takibi
 • Sağ ve sol kalp kateterizasyonu yapabilme
 • Koroner anjiyografi yapabilme
 • Koroner anjiyoplasti işlemine gözlemci ve yardımcı operatör olarak katılma
 • Elektrofizyoloji ve ablasyon uygulamalarına gözlemci olarak katılma
 • Kalıcı kalp pili ve ICD takibi
 • Perikardiyosentez yapabilme
 • Poliklinik hizmeti verebilme
 • Acil Ünitesi’ nde çalışarak kardiyak acillerin tanı ve tedavisine hakim olma
 • Kardiyopulmoner resüsitasyon yapabilme
 • Klinik dışı konsültasyonların değerlendirilmesi
 • Seminer, literatür ve olgu takdimi hazırlayıp sunabilme
 • Klinik ve deneysel çalışma yürütebilme
Toplum İçin Bilgilendirme

Kardiyoloji ünitesinde her türlü kalp hastalığı ve yüksek tansiyon (hipertansiyon)’un tanı ve tedavisine yönelik bütün tetkikler yapılabilmektedir. Kardiyolojide kalp hastalıklarını araştırmaya yönelik tetkikler iki grupta toplanır:

- Girişimsel olmayan (non-invazif, kansız) işlemler
- Girişimsel (invazif) işlemler


Non-invazif tanı yöntemlerinden ünitemizde kullanılanlar şunlardır:

Elektrokardiyografi: Vücuda bağlanan kablolar ve kalbin elektriksel aktivitesini belirleyen bu tetkik kardiyolojideki temel tetkiklerden birisidir.

Ekokardiyografi: Kalbin yapısal olarak incelenmesini sağlar. Özellikle kalp kapak hastalıkları, yüksek tansiyonun kalbe etkileri ve doğumsal kalp hastalıkları araştırılabilir.

Efor Testi: Yürüyen bir bant üzerinde kişinin egzersiz yapması sağlanarak özellikle kalbin kanlanmasını sağlayan damarlarda bir tıkanma olup olmadığını araştırmak için kullanılır.

Tansiyon Holteri: Yüksek tansiyon hastalığı olan hastalarda 24 saat boyunca tansiyonun izlenebilmesini sağlar. Kişinin hastanede kalmasına gerek olmaksızın, günlük aktiviteleri esnasında sürekli tansiyon kaydı yapabilen cihazlardır.

Ritm Holteri: Kişinin 24 saatlik (bazen bu süre doktorunuzun istediğine bağlı uzatılabilir) süre boyunca ritim kaydını yapan, kalp atımlarının düzenini saptayan küçük taşınabilir cihazlardır. Özellikle çarpıntı şikayeti olanlarda yardımcıdır.

Event recorder: Olay Kaydedici: Çarpıntı, bayılma gibi şikayetleri olan ancak çok sık tekrarlamayan hastalarda 1-2 hafta süreyle kayıt yapma imkanı sağlar. Hastanın şikayeti olduğu esnada kalp ritmini kaydeder.


Ünitemizde yapılan invazif tetkikler ise şunlardır:

Koroner Anjiyografi: Kalp damar hastalığı olanlarda kalbin kanlanmasını sağlayan damarın görüntülenmesini sağlayan bir tetkiktir. Hastanemizde hemodinami laboratuarında yapılmaktadır. Kalp damarında hastalık bulunan kişilerde eğer gerekliyse daralmış ya da tıkanmış olan damara (balon (anjiyoplasti) ve kafes (stent) yerleştirmek gibi damarı açmaya yönelik girişimler uygulanmaktadır.

Elektrofizyolojik Çalışma: Çarpıntı veya bayılma şikayeti olan veya kalp ritm bozukluğu saptanan kişilerde ileri tetkik olarak yapılmaktadır. Kalpte çarpıntı oluşturan odağı ortaya çıkarmayı hedefler. Böyle bir odak saptanan hastalarda özel teknikler kullanarak bu odak ortadan kaldırılabilir (ablasyon). Ayrıca ölüme yol açabilen çok ciddi ritm bozukluğu saptanan kalp içi şok cihazı (ICD) takılması işlemi ve kalbi çok yavaş çalışanlarda geçici veya kalıcı pil (pace-maker) uygulamaları başarıyla yapılabilmektedir.

Ayrıca hastanemizde Kardiyoloji Servisinde özellikle kalp krizi geçiren hastaların izlendiği koroner yoğun bakım ünitesi bulunmaktadır. Bu bölümde hastaların izlemleri modern cihazlar yardımıyla yapılmakta ve tedavileri düzenlenmektedir.

Sayfa Başı

 

 

Öğretim Üyeleri:

Prof.Dr.Ayşen AGAÇDİKEN AĞIR  (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof.Dr.Ertan URAL

Prof.Dr.Ahmet VURAL

Prof.Dr.Tayfun ŞAHİN

Prof.Dr.Teoman KILIÇ

Doç.Dr.Göksel KAHRAMAN

Doç.Dr.Ulaş BİLDİRİCİ

Doç.Dr.Yengi Umut ÇELİKYURT

Dr.Öğr.Üyesi İrem KARAÜZÜM

Dr.Öğr.Üyesi Kurtuluş KARAÜZÜM

Sayfa Başı

 

© Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 75 75 / Belgegeçer: +90 (262) 303 70 03